Regulamin konkursu

Regulamin konkursu ECO-MIASTO 2018

 1. Ambasada Francji w Polsce (poniżej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-477, ul. Piękna 1, organizuje Konkurs pod tytułem ECO-MIASTO (poniżej „Konkurs”). Konkurs ten ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu polskich miast.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich gmin i miast, w tym miast na prawach powiatu, oraz dla związków międzygminnych (poniżej „Uczestników”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie eco-miasto.pl i przesłanie go elektronicznie za pomocą przycisku „Wyślij” LUB drogą elektroniczną (na adres ecomiasto@gmail.com).
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wypełnienia formularzy konkursowych w sposób rzetelny i możliwe najbardziej dokładny. Podanie nieprawdziwych danych skutkować może dyskwalifikacją wniosku bez możliwości odwołania się.
 5. Wszystkie formularze zostaną ocenione przez Jury konkursowe (dalej „Jury”), które wyłoni laureatów w kategoriach konkursowych.
 6. Jury konkursu zostaje powołane przez Organizatora. W skład Jury wchodzą eksperci w wyżej wymienionych kategoriach. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.
 7. Jury wyłania laureatów na podstawie informacji ujętych w formularzach konkursowych i własnej wiedzy. W swojej ocenie Jury bierze pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  • realne osiągnięcia Uczestnika w wyżej wymienionych kategoriach;
  • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu dwóch najbliższych lat;
  • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika;
  • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami…) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach;
  • oryginalność inicjatyw.
 8. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości rozdania nagród, która odbędzie się we wrześniu 2018 w Warszawie. Każdy z wyłonionych Uczestników dostanie nagrodę ECO-MIASTO w postaci statuetki oraz dodatkowych nagród ufundowanych przez Partnerów konkursu.
 9. Etapy konkursu:
  • etap I – przesyłanie formularzy konkursowych  – od 6 czerwca do 12 września 2018 godz. 12:00;
  • etap II – rozstrzygnięcie konkursu przez jury – wrzesień 2018;
  • etap III – wręczenie nagród – 27 września 2018 w Warszawie.
 10. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.