Formularz gospodarka wodna 2018

Konkurs ECO-MIASTO 2018

Kategoria „Gospodarka wodna”

W tej kategorii miasta zostaną ocenione m. in. pod względem zaangażowania w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody w sieciach wodociągowych, rozbudowy sieci wodnej czy inwestycji w systemy kanalizacyjne.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 12 września 2018 roku do godziny 12:00.
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku “Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com.

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2018 – gospodarka wodna


ECO-MIASTO 2018
Formularz konkursowy

GOSPODARKA WODNA

Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
wszystkich wpisanych wcześniej danych.
Jeżeli potrzebują Państwo więcej czasu, polecamy ściągnięcie formularza na komputer w formacie word.

MIASTO/GMINA/ZWIĄZEK GMINNY (pole obowiązkowe):

Informacje ogólne

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz (pole obowiązkowe)

Adres email (pole obowiązkowe)

Stanowisko

Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
TAKNIE

Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

Informacje o mieście

Liczba mieszkańców

Powierzchnia

Całkowity budżet miasta

Budżet przeznaczony na gospodarkę wodno-ściekową

Liczba pracowników zarządzających gospodarką wodno-ściekową w urzędzie miasta

Liczba pracowników przedsiębiorstw prywatnych zarządzających gospodarką wodno-ściekową

Zasoby wodne

P1. Miasto zaopatrywane jest w wodę pochodzącą z zasobów wód:
Prosimy także o wpisanie udziału procentowego
powierzchniowych

%

gruntowych

%

P2. Czy miasto dysponuje własnymi ujęciami wody?
TAKNIE

P3. Czy miasto chroni ujęcia wody? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

P4. Czy ujęcia wody w mieście ulegają zanieczyszczeniom? Jeżeli tak, to co jest ich główną przyczyną? Prosimy sklasyfikować wg wielkości zanieczyszczenia: 1 – najważniejsza przyczyna.
substancje organiczne i/lub mikroorganizmy
nawozy (azotany, fosforany)
pestycydy
metale (ołów itp.)
kwasy
Inne – prosimy o sprecyzowanie:

P5. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie źródeł zanieczyszczeń w ujęciach wody? Jeżeli tak, to jakie?

P6. Czy w ciągu najbliższych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie źródeł zanieczyszczeń w ujęciach wody? Jeżeli tak, to jakie?

P7. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na ochronę ujęć wody i na zmniejszenie stopnia ich zanieczyszczenia?

Zaopatrzenie w wodę bieżącą

P8. Czy miasto dysponuje własną stacją uzdatniania wody?
TAKNIE

P9. Jakie jest zużycie bieżącej wody na mieszkańca (w m3 na mieszkańca rocznie)?
m3/rok

Jakie jest zużycie wody w mieście?
- Wolumen wody zużywanej przez przemysł m3/rok
- Wolumen wody zużywanej na cele bytowo-gospodarcze m3/rok

P10. Czy uważają Państwo, że straty wody w sieciach wodociągowych są poważnym problemem w Państwa mieście?
TAKNIE

P11. Jaki procent ludności podłączony jest do sieci wodociągowej?

P12. Jeżeli dysponują Państwo takimi statystykami, to jaki jest procent strat wody w sieciach wodociągowych?

P13. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie strat wody w sieciach wodociągowych? Jeżeli tak, to jakie?

P14. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie strat wody w sieciach wodociągowych? Jeżeli tak, to jakie?

P15. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na zmniejszenie strat wody w sieciach wodociągowych?

P16. Czy woda z kranu w Państwa mieście odpowiada obowiązującym normom krajowym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)?
TAKNIE
Jeżeli nie, prosimy wskazać zanieczyszczenia odpowiedzialne za poszczególne niezgodności

P17. Jeżeli dysponują Państwo takimi statystykami, to jaki jest procent mieszkańców pijących wodę głównie z kranu, zamiast wody butelkowanej?

Wywóz i oczyszczanie ścieków

A. Komunalna oczyszczalnia ścieków

P18. Jaki lokalny system kanalizacji (kanalizację) posiada miasto?
rozdzielczyogólnospławnymieszany

Jaki procent mieszkańców miasta podłączony jest do tego systemu ?

P19. Prosimy podać:
- dobowy ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach (wszystkie rodzaje działalności)
RLM
- łączną przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków w Państwa mieście
RLM

P20. Ile oczyszczalni znajduje się w mieście?
- oczyszczalnie mechaniczne i fizykochemiczne (filtracja cząstek stałych - dekantacja):

- retencja powierzchniowa (oczyszczanie biologiczne):

- czyszczalnie wykorzystujące osad czynny (oczyszczanie biologiczne z udziałem mikroorganizmów):

- oczyszczalnie na złożach biologicznych (oczyszczanie biologiczne z udziałem mikroorganizmów tworzących złoże biologiczne):

- oczyszczalnie wykorzystujące filtry trzcinowe:

- inne (prosimy określić jakie):

P21. Jeżeli dysponują Państwo takimi statystykami, to jaki jest średni ładunek zanieczyszczeń pochodzących z systemu kanalizacyjnego?

- zawiesina: kg/rok
- chemiczne zapotrzebowanie tlenu: kg/rok
- pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen: kg/rok
- azot ogólny (organiczny i amonowy): kg/rok
- fosfor całkowity (organiczny i mineralny): kg/rok

P22. Czy ścieki odprowadzane po oczyszczeniu przez system kanalizacyjny odpowiadają normom ustanowionym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2008/105/CE z dnia 16/12/2008 dotyczącej norm jakości środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej?
TAKNIE

Jeśli nie, które parametry nie odpowiadają tym normom?

P23. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje zbudować nowe oczyszczalnie?
TAKNIE
Jeśli miasto ma takie plany, prosimy o krótki opis tych projektów.

B. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

P24. Jaki jest procent ludności:
- dysponującej przydomową oczyszczalnią ścieków? %
- nie dysponującej żadnym systemem oczyszczania ścieków? %

P25. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie tej liczby? Jeżeli tak, to jakie?

P26. Czy w ciągu najbliższych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie tej liczby? Jeżeli tak, to jakie?

P27. Jaki roczny budżet miasto przeznacza lub planuje przeznaczyć na oczyszczalnie ścieków (komunalne i przydomowe)?
W 2015: PLN
W 2016: PLN
W 2017: PLN
W 2018: PLN
W 2019: PLN

P28. Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej związane z oczyszczaniem ścieków w Państwa mieście?

P29. Czy miasto dysponuje planem ograniczenia zużycia energii elektrycznej?
- w przeszłości TAKNIE
- obecnie TAKNIE
- w przyszłości TAKNIE

P30. Jeżeli tak, to na czym ten plan polega?

Osady ściekowe

P31. Jaką ilość osadów ściekowych pochodzących z procesów oczyszczania wytwarza rocznie Państwa miasto?
Sucha masa w tonach

P32. Jak wykorzystywane są osady ściekowe?
Prosimy określić procentowy udział każdego sposobu zagospodarowania.
składowanie osadów na składowiskach:

%

wykorzystanie poprzez nawożenie:

%

spalanie osadów ściekowych:

%

wykorzystanie poprzez kompostowanie:

%

wykorzystanie do produkcji biogazu:

%

inne (prosimy określić):

%

Wymiana informacji i konsultacje

P33. Polityka wodno-ściekowa jest realizowana we współpracy z:
sąsiadującymi gminamiorganizacjami pozarządowymi (konsumenci, ekolodzy itp.)prywatnymi przedsiębiorstwami z sektora gospodarki wodno-ściekowejnasza gmina sama prowadzi politykę wodno-ściekową

inne (prosimy określić):

P34. Jeżeli polityka wodno-ściekowa jest realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, odbywa się to poprzez:
ogólnodostepne zebraniauczestnictwo reprezentantów w spotkaniach roboczychpisemne konsultacje oraz sondażegłosowanie

inne (prosimy określić):

P35. Czy prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej? Jeżeli tak, to na czym się one koncentrują?
zachęcanie do picia wody z kranu (jeżeli jest ona zdatna do picia)oszczędzanie wodyzachęcanie do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnegomiasto nie prowadzi kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej

inne (prosimy określić):

P36. Jeżeli prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to w jakiej formie?
otwarte zebraniakampanie plakatowe i reklamowe (w tym w prasie, radiu i telewizji)strona internetowa„od drzwi do drzwi”wysyłanie artykułów tematycznychdziałania skierowane do określonej grupy (szkoły, kadry, personel administracyjny)

inne (proszę określić):

P37. Jeżeli prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, to kto jest grupą docelową?
Prosimy sklasyfikować wg hierarchii: 1 – najważniejsze, 5 – najmniej ważne.
szkoły
osoby prywatne
przedsiębiorstwa
rolnicy
personel administracyjny

inne (prosimy określić)

P38. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej?

P39. Jeżeli już przeprowadzono kampanie informacyjne, to jakie przyniosły one rezultaty?

P40. Czy w ciągu najbliższych dwóch lat miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej? Jeżeli tak to na czym się będą one koncentrować?
zachęcanie do picia wody z kranu (jeżeli jest ona zdatna do picia)oszczędzanie wodyzachęcanie do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnegomiasto nie planuje przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej w ciągu następnych dwóch lat

inne (prosimy określić):

P41. Jeżeli miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to w jakiej formie?
otwarte spotkaniakampanie plakatowe i reklamowe (w tym w prasie, radiu i telewizji)strona internetowakampania „od drzwi do drzwi”wysyłanie artykułów tematycznychdziałania skierowane do określonej grupy (szkoły, kadry, personel administracyjny)

inne (prosimy określić):

P42. Jeżeli miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to kto będzie grupą docelową?
Prosimy sklasyfikować wg hierarchii: 1 – najważniejsze, 5 – najmniej ważne.
szkoły
osoby prywatne
przedsiębiorstwa
rolnicy
personel administracyjny
inne (prosimy określić)

P43. Jaki roczny budżet miasto planuje przeznaczyć na kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ciągu następnych dwóch lat?
PLN

Finansowanie

P44. Jak wygląda zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w Państwa mieście?
bezpośrednio przez gminęprzekazywanie praw do świadczenia usług publicznych partnerowi prywatnemu

inne (prosimy określić):

P45. Polityka cenowa gospodarki wodno-ściekowej w Państwa mieście ma na celu:
Prosimy sklasyfikować wg hierarchii: 1 – najważniejszy cel.
osiągnięcie równowagi finansowej, a nawet osiągnięcie zysków
odciążenie ludności, w tym ubogich gospodarstw domowych, od płacenia zbyt wysokich rachunków za zużycie wody
zachęcenie do oszczędnego korzystania z zasobów wodnych
inne (prosimy określić)

P46. Czy znają Państwo niżej wymienione programy finansowania działań związanych z gospodarką wodno-ściekową? Czy miasto korzystało już z tych programów?
- Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
ZnanyWykorzystanyChcielibyśmy dowiedzieć się więcej
- Fundusze europejskie i norweskie
ZnanyWykorzystanyChcielibyśmy dowiedzieć się więcej
- NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW
ZnanyWykorzystanyChcielibyśmy dowiedzieć się więcej
- Pożyczki bankowe
ZnanyWykorzystanyChcielibyśmy dowiedzieć się więcej
- Partnerstwo publiczno-prywatne
ZnanyWykorzystanyChcielibyśmy dowiedzieć się więcej
- Inne (prosimy określić):
żadne z powyższych

P47. Czy w samorządzie lokalnym wyznaczony jest zespół odpowiedzialny za składanie wniosków o dofinansowanie?
TAKNIE

Jeżeli tak to z ilu osób składa się ten zespół?

P48. Czy ubieganie się o fundusze w ramach któregoś z wyżej wymienionych programów okazało się dla miasta problematyczne? Jeżeli tak, to dlaczego?

P49. Czy w ramach budżetu obywatelskiego były realizowane w Państwa mieście projekty z obszaru gospodarki wodno-ściekowej?
TAKNIE

Jeśli tak, to czego dotyczyły?

P50. Który z dotychczas zrealizowanych projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej okazał się Państwa zdaniem najbardziej udany?By wysłać formularz, muszą Państwo uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, a także zaakceptować następujące zdanie: