Formularz zieleń miejska 2018

Konkurs ECO-MIASTO 2018

Kategoria: „Zieleń miejska a jakość powietrza”, czyli zieleń miejska w kształtowaniu klimatu miasta

Jury oceni realizowane przez samorządy miast inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania i zarządzania zielenią miejską na rzecz poprawy jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu oraz inne, pozytywnie wpływające na jakość życia mieszkańców.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 12 września 2018 roku do godziny 12:00.
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com.

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2018 – zieleń miejska a jakość powietrza


  ECO-MIASTO 2018
  Formularz konkursowy

  ZIELEŃ MIEJSKA A JAKOŚĆ POWIETRZA

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.
  Jeżeli potrzebują Państwo więcej czasu, polecamy ściągnięcie formularza na komputer w formacie word.

  MIASTO/GMINA/ZWIĄZEK GMINNY (pole obowiązkowe)

  Informacje ogólne

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO?
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami

  Informacje o mieście

  Liczba mieszkańców

  Powierzchnia

  Całkowity budżet miasta (porównamy tę informację ze środkami poświęconymi na zieleń miejską i działania związane z ochroną powietrza, aby mierzyć zaangażowanie samorządu na rzecz tej kwestii)

  Zieleń miejska w dokumentach planistycznych i strategicznych

  P1. Czy miasto posiada Program adaptacji do zmian klimatycznych uwzględniający elementy kształtowania zieleni miejskiej?
  Tak, posiadaJesteśmy w trakcie jego przygotowywaniaNieNie dotyczy

  P2. Jaki procent w całkowitej powierzchni miasta stanowi zieleń miejska wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)?
  %

  P3. Prosimy o wymienienie klas przeznaczenia terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) (jeśli dotyczy) odnoszące się do zieleni miejskiej.
  Prosimy o podanie linku do strony internetowej z aktualnie obowiązującym SUiKZP oraz MPZP (jeśli dotyczy).

  P4. Jak zmieniła się powierzchnia zieleni miejskiej w okresie ostatnich 10 lat?
  WzrosłaZmalałaBez zmian

  P5. Z czego wynikają zmiany w powierzchni zieleni miejskiej w okresie ostatnich 10 lat?

  P6. Czy Państwa samorząd posiada jednostkę odpowiedzialną za zieleń miejską?
  Jeśli tak, prosimy o podanie kontaktu.

  P7. Formy ochrony przyrody w granicach miasta (również częściowo):

  Forma ochrony przyrody Liczba/powierzchnia % powierzchni miasta
  park narodowy
  park krajobrazowy
  rezerwat przyrody
  obszar Natura 2000
  obszar chronionego krajobrazu
  pomnik przyrody*
  użytek ekologiczny*
  zespół przyrodniczo-krajobrazowy*
  stanowisko dokumentacyjne*

  * formy ochrony przyrody powoływane przez samorząd

  P8. Partycypacja społeczna w kształtowaniu zieleni miejskiej
  - Liczba projektów dotyczących kształtowania zieleni miejskiej realizowanych przez miasto w ramach budżetu partycypacyjnego:

  - Liczba projektów dotyczących kształtowania zieleni miejskiej realizowanych przez miasto zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego, ale zrealizowanych z innych źródeł:

  Inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania i zarządzania zielenią miejską

  Prosimy o wybranie jednego zrealizowanego lub planowanego projektu, który mógłby posłużyć jako przykład dobrej praktyki w zakresie zarządzania zielenią miejską.

  P9. Tytuł projektu:

  P10. Czy projekt wiąże się ze współpracą z innymi miastami np. z oficjalnym miastem partnerskim, w ramach sieci lub koalicji itp. ?
  TAKNIE

  P11. Jeśli tak, prosimy opisać, na czym polega współpraca.

  P12. Etap realizacji projektu:

  projekt zakończony (zrealizowany)

  rok zakończenia:

  projekt w trakcie realizacji

  planowany rok zakończenia:

  projekt planowany

  planowe lata realizacji:

  P13. Projekt dotyczy zieleni miejskiej (można wybrać więcej niż jedną opcję) :
  Publicznej (np. parki miejskie, parki kulturowe)Pół-publicznej (np. ogrody botaniczne, cmentarze)Osiedlowej (np. podwórka)Produkcyjnej (np. sady, pola uprawne)Towarzyszącej zabudowie jednorodzinnejStref buforowych na terenach o znacznej uciążliwościNa terenach rekultywanych

  Inne (prosimy o sprecyzowanie):

  P14. Rodzaj projektu (można wybrać więcej niż jedną opcję) :
  Tworzenie nowych elementów zieleni miejskiej, np. nowe parki, zielone dachy itp.Rewitalizacja zieleni miejskiejKształtowanie zieleni miejskiej we współpracy z prywatnymi właścicielami gruntów, firmami deweloperskimi itp.Kształtowanie zieleni miejskiej pod kątem jej funkcjonalności w mieście (kształtowanie zielonej infrastruktury), np. zakładanie ogrodów deszczowych, sadzenie drzew w celach osłonowych itp.Kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, w tym projekty uwzględniające obszary położone częściowo, lub całkowicie poza granicami administracyjnymi miasta, np. kompleksy leśne, obszary Natura2000, parki narodowe i krajobrazowe itp.Utrzymanie sieci korytarzy ekologicznych w regionie

  Inne (prosimy o sprecyzowanie)

  P15. Jakiej funkcji zieleni miejskiej dotyczy projekt (można wybrać więcej niż jedną opcję):
  Środowiskowej:

  poprawa jakości powietrzadziałania adaptacyjne do zmian klimatycznych, np. zagospodarowanie wód opadowychochrona różnorodności biologicznej
  inne (proszę sprecyzować)

  Kulturotwórczej (wychowawcza, estetyczna, psychologiczna, społeczna)Użytkowej (tereny rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, reprezentacyjne)

  P16. Prosimy o opisanie problemu środowiskowego (potrzeby), na jaki odpowiada to przedsięwzięcie.

  P17. Dlaczego w celu rozwiązania problemu środowiskowego wybrano rozwiązanie związane z zielenią miejską?

  P18. Opis projektu (do 2000 znaków - odpowiedź na to pytanie może być użyte w trakcie konkursu w celu opublikowania tekstu na stronie https://www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki)**

  **Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P19. Środki przeznaczone na działania w ramach projektu

  P20. Źródło środków przeznaczone na działania w ramach projektu
  Środki własne miastaFundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)Pożyczki bankowePartnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

  Inne (prosimy o sprecyzowanie):

  P21. Konsultacje społeczne w projekcie

  P22. Ocena efektywności projektu w oczach realizującego

  Dofinansowanie

  P23. Czy Państwa samorząd korzystał już z tych programów?

  - Fundusze unijne i norweskieKorzystaliśmyZamierzamy korzystać
  - NFOŚiGW/ WFOŚiGWKorzystaliśmyZamierzamy korzystać
  - Pożyczki bankoweKorzystaliśmyZamierzamy korzystać
  - Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)KorzystaliśmyZamierzamy korzystać


  Nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowania

  Inne (prosimy o sprecyzowanie):

  P24. Czy w samorządzie lokalnym wyznaczony jest zespół odpowiedzialny za składanie wniosków o dofinansowanie?
  TAKNIE

  Jeżeli tak, to z ilu osób składa się ten zespół?

  P25. Czy ubieganie się o fundusze w ramach któregoś z powyżej wymienionych programów okazało się dla miasta problematyczne? Jeżeli tak, to dlaczego?


  P26. Czy dodatkowe informacje dotyczące któregoś z programów okazałyby się przydatne?
  Fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)Pożyczki bankowePartnerstwo publiczno-prywatne (PPP)Nasze władze nie chcą otrzymywać dodatkowych informacji

  Inne (prosimy o sprecyzowanie):

  P27. Prosimy o opisanie najważniejszego planu z zakresu kształtowania zieleni miejskiej, jaki powinien zostać wdrożony, w ciągu najbliższych dwóch lat w Państwa samorządzie (podsumowanie do 2 000 znaków)***  ***Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)  By wysłać formularz, muszą Państwo uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, a także zaakceptować następujące zdanie: