Efektywność energetyczna budynków

Konkurs ECO-MIASTO 2017

Kategoria „Efektywność energetyczna budynków”

W kategorii efektywność energetyczna budynków kluczowe dla oceny będą działania prowadzone na rzecz termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa niskoenergetycznego, a także inwestycje samorządów w zmniejszanie strat energii w budynkach.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 23 października 2017 roku do godziny 11:00 (termin został przedłużony na prośbę miast).
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com
lub pocztą na adres organizatora:
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.

Pobierz: Kwestionariusz ECO-MIASTO 2017 – Energia (format word)

Jest to wspólny formularz dla kategorii „Efektywność Energetyczna Budynków” i „Systemy Energetyczne”.


  Formularz konkursowy ECO-MIASTO 2017

  Kategoria „Energia”


  Wspólny formularz dla kategorii „Efektywność Energetyczna Budynków”
  i „Systemy Energetyczne” ”

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.

  Informacje ogólne

  Dane osoby, która wypełnia kwestionariusz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Nazwa miasta lub związku gmin (pole obowiązkowe)

  Liczba mieszkańców

  Liczba budynków:
  - prywatnych
  - publicznych

  Całkowity budżet (porównamy tę informację ze środkami poświęconymi działaniom poprawy efektywności energetycznej, aby zmierzyć zaangażowanie samorządu na rzecz tej kwestii)

  Efektywność energetyczna

  P1. Jakie środki Państwa samorząd już stosuje? Proszę uporządkować według ważności: 1 przed najbardziej stosowanym środkiem, 2, 3 itd. albo wpisać 0 (zero) przed niestosowanymi środkami:

  Wykonanie audytu energetycznego dla budynków publicznych
  Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynków prywatnych
  Promocja budownictwa niskoenergetycznego na terenie gminy/miasta
  Ulgi w podatkach dla inwestorów budujących obiekty niskoenergetyczne
  Wykonanie audytu efektywności energetycznej
  Monitoring zużycia energii
  Kontrola kosztów zużycia mediów
  Dokonanie usprawnień w budynkach publicznych w zakresie efektywności energetycznej
  Inne (proszę określić)
  Nasz samorząd wciąż nie stosuje żadnego z tych środków

  P2. Proszę podać 2 przykłady: jeden dla budynków publicznych i jeden dla budynków prywatnych na terenie miasta lub związku gmin.

  P3. Wśród środków, których Państwa samorząd nie stosował do tej pory, jakie zamierza zastosować przez najbliższe 2 lata?
  przeprowadzenie audytu energetycznego dla budynków publicznychwykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynków prywatnychpromocja budownictwa niskoenergetycznego na terenie gminy/miastaulgi w podatkach dla inwestorów budujących obiekty niskoenergetycznedokonanie usprawnień w budynkach publicznych w zakresie efektywności energetycznejwykonanie audytu efektywności energetycznejmonitoring zużycia energiikontrola kosztów zużycia mediówdokonanie usprawnień w budynkach publicznych w zakresie efektywności energetycznejinne (proszę sprecyzować)

  P4. Proszę podać 2 przykłady: jeden dla budynków publicznych i jeden dla budynków prywatnych na terenie miasta lub związku gmin.


  Część A: Efektywność energetyczna budynków


  Budynki będące własnością publiczną

  P5. Iloma budynkami Państwa samorząd zarządza?

  P6. Jakie środki Państwo już stosują, aby obniżyć koszty ogrzewania (niektóre odpowiedzi mogą się powtórzyć z poprzednimi)? Proszę uporządkować według ważności: 1 przed najbardziej stosowanym środkiem, 2, 3 itd. albo wpisać 0 (zero) przed niestosowanymi środkami:

  Wykonanie audytu energetycznego, aby zidentyfikować najbardziej energochłonne budynki

  Głęboka modernizacja energetyczna
  Instalacja urządzeń do produkcji własnej energii (kolektory słoneczne, kotłownia na biopaliwo...)
  Uwrażliwienie użytkowników budynków na kwestie oszczędności energii
  Inne działania (proszę sprecyzować)
  Nasz samorząd nie stosował do tej pory żadnego środku, aby obniżyć te koszty

  P7. Proszę podać kilka konkretnych przykładów.

  P8. Jaki budżet (bezwzględnie) Państwa samorząd przeznacza na te działania?

  P9. Przez ostatnie 5 lat, czy wydatki Państwa samorządu na energię obniżyły się w znaczący sposób (ponad 5%) poprzez działania dot. poprawy efektywności?

  TAKNIE

  P10. Przez najbliższe 2 lata, czy Państwa samorząd planuje budować lub modernizować takie obiekty jak:
  budynki szkolne, sportowe i kulturalnebudynki usługowo-handlowe (inkubatory, business parki itp.)budynki opieki zdrowotnejbudynki administracyjneinne (proszę sprecyzować)
  nasz samorząd nie planuje budować nowych obiektów przez najbliższe dwa lata

  P11. Jeśli Państwo mają plany budowy lub modernizacji na następne dwa lata, czy te plany zawierają poprawę efektywności energetycznej?

  Tak, znaczący wymiarMały wymiarNie, wcale nie zawierają takiego wymiaru

  P12. Na ile Państwo oceniają wydatki przez najbliższe dwa lata na projekty budowy lub modernizacji? Jaka część tych środków będzie służyła poprawie efektywności energetycznej?

  PLN
  %

  P13. Wykorzystanie energii produkowanej z OZE w budynkach należących do gminy:

  Liczba instalacji wytwarzających energię produkowaną ze źródeł odnawialnych:

  Liczba obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii:


  Budynki będące własnością prywatną

  P14. Czy Państwa samorząd prowadzi działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, w jakiej formie?
  Bezpośrednie wsparcia finansowe na remont (pożyczki itp.)Bezpośrednie wsparcia finansowe na ekspertyzy i doradztwo (pożyczki itp.)Wsparcie rzeczowe (diagnozy, doradztwo)Ogólne kampanie informacyjneInne (proszę sprecyzować) Nie prowadzimy działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości

  P15. Jeśli Państwa samorząd nie prowadzi takich działań, czy zamierza on to zrobić przez najbliższe 2 lata? Jeśli tak, to w jakiej formie?
  bezpośrednie wsparcia finansowe na remont (pożyczki itp.)bezpośrednie wsparcia finansowe na diagnozy i doradztwo (pożyczki itp.)wsparcie rzeczowe (diagnozy, doradztwo)ogólne kampanie informacyjneinne (proszę sprecyzować)nie będziemy prowadzili przez najbliższe dwa lata działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości

  P16. Jaki budżet Państwa samorząd przewiduje na te działania przez najbliższe dwa lata?

  P17. Czy słyszeliście Państwo o dużych projektach (o budżecie ponad 10 milionów zł) budowy lub modernizacji przez najbliższe dwa lata budynków będących własnością prywatną?
  TAKNIE

  P18. Jeśli tak, czy te plany zawierają poprawę efektywności energetycznej?
  TAKNIE

  P19. Wykorzystanie energii produkowanej z OZE w budynkach prywatnych:

  Liczba instalacji wytwarzających energię produkowaną ze źródeł odnawialnych:

  Liczba obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii:

  Rozwój branży

  P20. Przez ostatnie pięć lat, czy Państwa samorząd prowadził działania mające na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznego? Jeśli tak, z jakiego typu?
  Stworzenie parków technologicznych i warunków przyjaznych dla przyjęcia takich firmOrganizacja szkoleńWspieranie start-upówPrzetargi otwarte tylko dla firm z kompetencjami w dziedzinie budownictwa niskoenergetycznegoInne (proszę sprecyzować)
  Nasz samorząd nie prowadził przez ostatnie 5 lat działań mających na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznego (w takim przypadku, proszę ominąć a. i b.)

  a. Jeśli Państwa samorząd prowadził takie działania, czy współpracował z partnerami? z jakimi?
  Inne samorządyBranżowe izby gospodarczeNasz samorząd sam prowadził te działaniaInne (proszę sprecyzować)


  b. Jaki budżet Państwa samorząd przeznaczył na te działania? PLN

  P21. Przez najbliższe dwa lata, czy Państwa samorząd zamierza prowadzić działania mające na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznego? Jeśli tak, z jakiego typu?
  Stworzenie parków technologicznych i warunków przyjaznych dla przyjęcia takich firmOrganizacja szkoleńWspieranie start-upówPrzetargi otwarte tylko dla firm z kompetencjami w dziedzinie budownictwa niskoenergetycznegoInne (proszę sprecyzować)
  Nasz samorząd nie prowadził przez ostatnie 5 lat działań mających na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznego

  P22. Na ile Pani/Pan ocenia liczbę pracowników zajmujących się tą dziedziną w Pani/Pana samorządzie?

  P23. Czy Państwo wykorzystacie wsparcie partnerów na polepszenie wiedzy technicznej tego sektora? Jakich?
  Inne samorządyOrganizacje pozarządoweFirmy specjalistyczneFirmy międzynarodoweInniNie wykorzystamy wsparcia partnerów

  Dofinansowanie

  P24. Czy Państwa samorząd korzystał już z poniższych programów na działania w zakresie efektywności energetycznej w budynkach?
  Fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)Pożyczki bankowePartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)InneNasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowania

  P25. Czy Państwo mieli trudności, aby zdobyć środki z tych programów? Jeśli tak, jakie?
  Brak informacjiZłożoność proceduryDługość terminów określonych w procedurzeInne

  P26. Czy Państwa samorząd ma zespół, który zajmuje się wnioskami dofinansowania? Jeśli tak, ile osób pracuje w nim? Proszę podać dane osoby kontaktowej.

  P27. Czy Państwa gmina prowadzi działania na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta. Jeśli tak, jakie?

  Projekty

  P28. Proszę opisać projekt wdrożony w zakresie efektywności energetycznej budynków w Państwa samorządzie, który Państwa najbardziej usatysfakcjonował (podsumowanie do 2000 znaków). Odpowiedź na to pytanie może być wysłane osobno i w trakcie konkursu w celu opublikowania tesktu na stronie https://www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki. Prosimy o szczególne ujęcie elementów związanych z innowacyjnymi technologiami.

  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P29. Proszę opisać najważniejszy plan z zakresu efektywności energetycznej budynków, jaki powinien zostać wdrożony, w ciągu najbliższych dwóch lat, w Państwa samorządzie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii (podsumowanie do 2000 znaków).

  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  Komunikacja

  P30. W jakim stopniu Państwa samorząd przywiązuje wagę do kwestii propagowania dobrych praktyk wśród mieszkańców Państwa gminy bądź związku gmin? Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliście Państwo jakieś projekty w tej dziedzinie bądź czy planujecie je zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat? Jeśli tak, proszę podać przykład.

  P31. Jeśli Państwa samorząd prowadzi działania komunikacyjne dotyczące efektywności energetycznej budynków, to przez jakie kanały?
  systemy informacji miejskiejplakaty i reklamy (także w prasie, w radiu bądź w telewizji)strona internetowawysyłanie czasopismprezentacje dla poszczególnych odbiorców (szkoły, branża, urzędnicy...)inne (proszę sprecyzować)nasz samorząd nie prowadzi działań komunikacyjnych dotyczących efektywności energetycznej w budynkach

  P32. Ogólnie, czy Pani/Pan ma wrażenie, ze mieszkańcy Państwa samorządu dużo skarżą się na wydatki związane z ogrzewaniem domu?
  bardzo się skarżątrochę się skarżąwcale się nie skarżą

  P33. Narzekania pochodzą raczej ze strony (proszę uporządkować według ważności: 1 przed grupą, która najbardziej narzeka):

  mieszkańców indywidualnych domów
  osób w mieszkaniach należących do Państwa samorządu
  osób w mieszkaniach należących do innych właścicieli (prywatnych, spółdzielnie...)

  P34. Ogólnie, uważa Pani/Pan, że efektywność energetyczna i budownictwo niskoenergetyczne są dla mieszkańców Państwa samorządu tematem:

  istotnymważnymmało ważnymnieważnymbrak świadomości kosztów ponoszonych na energię i możliwości ich obniżenia

  P35. Czy na terenie Państwa miasta lub związku gmin znajdują się budynki o niemal zerowym zużyciu energii?

  TAKNIE

  P36. Jeśli na pytanie P10 odpowiedź jest pozytywna, proszę opisać w jaki sposób miasto lub związek gmin promuje takie przykłady „best practice”:


  Część B: Systemy energetyczne

  Zarządzanie energią

  P37. Czy w ramach spełnienia wymogów wprowadzonych przez ustawę o efektywności energetycznej Państwa samorząd:
  Przewiduje działania dotyczące zużycia energii w budynkach zarządzanych przez samorząd (budynki publiczne bądź mieszkalne)? Jeśli tak, to proszę opisać plan działania oraz sposób, w jaki jest on realizowanyPrzewiduje zastosowanie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC)?

  P38. Jakie są szanse i wyzwania związane z zarządzaniem lokalnymi źródłami energii w sektorze przemysłu i służby zdrowia na obszarze Państwa samorządu? Czy Państwa samorząd rozważa realizację projektów w tej dziedzinie?

  P39. Czy Państwa samorząd określił potencjał wykorzystywania źródeł lokalnych, takich jak wykorzystywanie energii z odpadów (WtE), odzysk energii, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (nie uwzględniając instalacji indywidualnych), wykorzystywanie biomasy i biogazu? Proszę opisać projekty w trakcie realizacji bądź takie, które zostaną zrealizowane w ciągu dwóch najbliższych lat.

  Systemy informacyjne

  P40. „Smart city”: Przez najbliższe 2 lata, czy Państwa samorząd planuje inwestycje w obszarze:
  oświetlenie miejskietransport publicznymonitoring miejskiinne (proszę sprecyzować)nasz samorząd nie planuje znaczących inwestycji przez najbliższe dwa lata w obszarze „smart city”

  P41. Czy Państwa samorząd rozważa, w perspektywie krótko- bądź średnioterminowej, wprowadzenie systemu inteligentnego zarządzania zużyciem energii w budynkach publicznych? A jeśli tak, to na czym on polega?

  P42. Czy posiadają Państwo na terenie gminy system do monitorowania zanieczyszczenia powietrza?
  TAK - proszę opisać jaki system
  NIE - jeśli nie, czy zakładają Państwo możliwość instalacji takiego systemu w najbliższych 2-3 latach?

  P43. Czy posiadają Państwo na terenie gminy system informacji wizualnej lub aplikację mobilną do zarządzania energią?
  TAK - proszę opisać jaki system lub aplikacja NIE - – jeśli nie, czy zakładają Państwo możliwość instalacji takiego systemu w najbliższych 2-3 latach?

  P44. Proszę opisać projekt wdrożony w zakresie zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi w Państwa samorządzie, który Państwa najbardziej usatysfakcjonował (podsumowanie do 2000 znaków) Odpowiedź na to pytanie może być wysłane osobno i w trakcie konkursu w celu opublikowania tekstu na stronie https://www.eco-miasto.pl jako przykład dobrej praktyki).


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P45. Proszę opisać najważniejszy plan z zakresu nowych technologii służący zarządzaniu miastem (systemy do zarządzania energią, systemy sterowania ruchem miejskim, systemy obsługi mieszkańców, monitoring środowiska itp.) w ciągu najbliższych dwóch lat, w Państwa samorządzie.


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)


  Komunikacja

  P46. W jakim stopniu Państwa samorząd przywiązuje wagę do kwestii propagowania dobrych praktyk wśród mieszkańców Państwa gminy bądź związku gmin? Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliście Państwo jakieś projekty w tej dziedzinie bądź czy planujecie je zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat? Jeśli tak, proszę podać przykład.

  P47. Jeśli Państwa samorząd prowadzi działania komunikacyjne dotyczące efektywności energetycznej budynków, to przez jakie kanały?
  systemy informacji miejskiejplakaty i reklamy (także w prasie, w radiu bądź w telewizji)strona internetowawysyłanie czasopismprezentacje dla poszczególnych odbiorców (szkoły, branża, urzędnicy...)inne (proszę sprecyzować)nasz samorząd nie prowadzi działań komunikacyjnych dotyczących efektywności energetycznej w budynkach

  P48. Ogólnie, czy Pani/Pan ma wrażenie, ze mieszkańcy Państwa samorządu dużo skarżą się na wydatki związane z ogrzewaniem domu?
  bardzo się skarżątrochę się skarżąwcale się nie skarżą

  P49. Narzekania pochodzą raczej ze strony (proszę uporządkować według ważności: 1 przed grupą, która najbardziej narzeka):

  mieszkańców indywidualnych domów
  osób w mieszkaniach należących do Państwa samorządu
  osób w mieszkaniach należących do innych właścicieli (prywatnych, spółdzielnie...)

  P50. Ogólnie, uważa Pani/Pan, że efektywność energetyczna i budownictwo niskoenergetyczne są dla mieszkańców Państwa samorządu tematem:

  istotnymważnymmało ważnymnieważnymbrak świadomości kosztów ponoszonych na energię i możliwości ich obniżenia  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu ECO-MIASTO dostępnego na stronie internetowej https://www.eco-miasto.pl i akceptuję jego postanowienia.
  Ponadto, wypełniając i przesyłając niniejszy formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ECO-MIASTO potwierdzam, że jestem upoważniony/-a do zgłoszenia mojej gminy/związku międzygminnego do Konkursu ECO-MIASTO.