Gospodarka odpadami

Konkurs ECO-MIASTO 2017

Kategoria „Gospodarka odpadami”

Oceniając zgłoszone miasta pod kątem gospodarki odpadami, jury konkursowe weźmie pod uwagę m.in. inwestycje w instalacje przetwarzania odpadów, rozwiązania dotyczące ich zbiórki oraz projekty promujące segregowanie odpadów wśród mieszkańców.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 23 października 2017 roku do godziny 11:00 (termin został przedłużony na prośbę miast).
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com
lub pocztą na adres organizatora:
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz: Kwestionariusz ECO-MIASTO 2017 – gospodarka odpadami (format word)


  Formularz konkursowy ECO-MIASTO 2017

  Kategoria „Gospodarka odpadami”

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.

  Informacje ogólne

  Dane osoby, która wypełnia kwestionariusz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Nazwa miasta lub związku gmin (pole obowiązkowe)

  Liczba mieszkańców

  System zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi

  P1. Ilość odpadów wytworzonych w gminie w roku 2016 [MG/rok] (jeśli nie dysponują Państwo danymi za rok ubiegły, prosimy o podanie danych dotyczących roku 2015)

  Liczba mieszkańców objętych systeme selektywnej zbiórki odpadów (może być wyrażona w procentach)

  Liczba punktów selektywnej zbiórki odpadów:

  Ilość odpadów zebranych i przekazanych do recyklingu [MG/rok lub procentowo]:

  Uzyskany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami:

  -papier [MG/rok lub procentowo]:

  -metal [MG/rok lub procentowo]:

  -szkło [MG/rok lub procentowo]:

  -tworzywa sztuczne [MG/rok lub procentowo ]:

  Ilość odpadów poddanych spalaniu [MG/rok lub procentowo]:

  Ilość odpadów podlegających kompostowaniu [MG/rok lub procentowo]:

  Ilość odpadów składowanych [MG/rok lub procentowo]:

  Ilość składowanych odpadów niebezpiecznych [MG/rok lub procentowo]:

  P2. Przetwarzanie odpadów komunalnych w gminie/związku międzygminnym:

  Odsetek odpadów poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu:

  Odsetek odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu:

  Odsetek odpadów przetwarzanych biologicznie (przekształcanie mechaniczno-biologiczne, kompostowanie itp.):

  Odsetek odpadów składowanych:

  - instalacje przetwarzania odpadów komunalnych istniejące w regionie gospodarowania odpadami, do którego należy Państwa gmina/związek międzygminny, w tym:

  - instalacje termicznego przekształcania odpadów:
  TAKNIE

  - instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
  TAKNIE

  - instalacje do składowania odpadów:
  TAKNIE

  Liczba funkcjonujących Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Państwa gminie/związku międzygminnym:

  P3. Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (prosimy o dodanie wierszy w polu tekstowym pod tabelką, jeśli zachodzi taka potrzeba)

  Nazwa wykonawcy Zakład publiczny czy prywatny? Udział rynku (procentowo)

  P4. Tematy ewentualnej współpracy międzygminnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi w celu możliwości spełnienia przez samorząd wymogów wprowadzonych przez nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

  Udział w związku międzygminnymKoordynacja planowaniaKoordynacja zbiórki odpadówKoordynacja budowy i/lub eksploatacji instalacji przetwarzaniaKoordynacja opracowania i/lub wdrażania kampanii edukacyjnych skierowanych do mieszkańców

  -jeśli, w ciągu najbliższych 2 lat, planują Państwo pogłębić współpracę międzygminną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, to w jakich aspektach?

  P5. Czy Państwa samorząd prowadzi działania wykorzystujące innowacyjne technologie cyfrowe w zakresie gospodarki wodno-odpadowej. Jeśli tak, w jakim zakresie?

  Zbieranie i zarządzanie informacjami o zbiórce odpadówMonitorowanie stanu realizacji zleceniaMonitorowanie systemu wodno-kanalizacyjnegoObsługa klientaOptymalizacja procesówEdukacja i dostęp do informacji dla mieszkańcówInne (prosimy opisać poniżej)

  P6. Proszę podać kilka konkretnych przykładów. (podsumowanie do 2 000 znaków)

  Sprzęt i infrastruktura

  P7. Czy Państwa samorząd korzystał z niżej wymienionych programów finansowych, aby zakupić sprzęt i/lub wybudować instalacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi?

  Fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)Polskie Inwestycje RozwojowePożyczki bankowePartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)Inne

  P8. Czy Państwa samorząd planuje, w ciągu najbliższych 2 lat, skorzystać z wymienionych poniżej programów finansowych w celu pozyskania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zakupie urządzeń i środków transportu do gromadzenia odpadów i/lub budowie lub rozbudowie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i/lub budowie PSZOK?

  Fundusze unijne i norweskie:
  TAKNIE
  Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW):
  TAKNIE
  Polskie Inwestycje Rozwojowe:
  TAKNIE
  Pożyczki bankowe:
  TAKNIE
  Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP):
  TAKNIE
  Inne (proszę sprecyzować):

  P9. Czy samorząd planuje w ciągu najbliższych dwóch lat:

  Zakup urządzeń i środków transportu do gromadzenia odpadówBudowę lub modernizację PSZOKBudowę lub modernizację Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przewidzianych do realizacji we właściwym wojewódzkim planie gospodarki odpadami:

  Instalacji termicznego przekształcania odpadówInstalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadówInstalacji do składowania odpadów

  P10. Jeśli na terenie Państwa samorządu zostały wprowadzone innowacyjne rozwiązania dot. zbiórki i/lub przetwarzania odpadów (śmieciarki zasilane biogazem, nowe technologie segregacji odpadów...), prosimy o szczegółowy opis technologii i udokumentowanie stopnia ich innowacyjności.

  P11. Czy Państwa samorząd planuje rozpoczęcie działań wykorzystujących innowacyjne technologie cyfrowe typu Smart City w zakresie gospodarki wodno-odpadowej. Jeśli tak, w jakim zakresie? (podsumowanie do 2 000 znaków)

  System kanalizacji

  P12. Jaki jest procent skanalizowania w obrębie Państwa samorządu? (proszę podać w procentach):

  P13. Czy Państwa samorząd planuje, w ciągu najbliższych 2 lat, skorzystać z wymienionych poniżej programów finansowych w celu pozyskania środków na przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie lub rozbudowie systemów kanalizacji?

  Fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)Polskie Inwestycje RozwojowePożyczki bankowePartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)Inne (proszę sprecyzować):

  P14. Jeśli na terenie Państwa samorządu zostały wprowadzone innowacyjne rozwiązania dot. systemów kanalizacji (nowoczesne elementy sieci, nowatorskie rozwiązania oczyszczalni ścieków...), prosimy o szczegółowy opis technologii i udokumentowanie stopnia ich innowacyjności. (podsumowanie do 2 000 znaków)

  Udział mieszkańców

  P15. Czy prowadzone są działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości mieszkańców w celu skuteczniejszego wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi (między innymi zachęty do segregowania śmieci, zniechęcanie do wyrzucania odpadów „na dziko” itp.), prosimy o szczegółowy opis (typ działań, grupy docelowe, środki i rezultaty). (podsumowanie do 2 000 znaków)

  Zapobieganie powstawaniu odpadów

  P16. Czy Państwa samorząd prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu odpadów? Jeśli tak, jakie? (podsumowanie do 2 000 znaków)

  Wnioski

  P17. Proszę opisać projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wdrożony w Państwa gminie/związku międzygminnym, który Państwa najbardziej usatysfakcjonował (podsumowanie do 2 000 znaków– odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu w celu opublikowania tekstu na stronie https://www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki).


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P18. Proszę opisać najważniejszy plan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, jaki powinien być wdrożony, w ciągu najbliższych dwóch lat, w Państwa gminie/związku międzygminnym (podsumowanie do 2 000 znaków)


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu ECO-MIASTO dostępnego na stronie internetowej https://www.eco-miasto.pl i akceptuję jego postanowienia.
  Ponadto, wypełniając i przesyłając niniejszy formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ECO-MIASTO potwierdzam, że jestem upoważniony/-a do zgłoszenia mojej gminy/związku międzygminnego do Konkursu ECO-MIASTO.