Gospodarka wodna

Konkurs ECO-MIASTO 2017

Kategoria „Gospodarka wodna”

W tej kategorii miasta zostaną ocenione m. in. pod względem zaangażowania w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody w sieciach wodociągowych, rozbudowy sieci wodnej czy inwestycji w systemy kanalizacyjne.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 23 października 2017 roku do godziny 11:00 (termin został przedłużony na prośbę miast).
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać formularz w formacie word dostępny poniżej, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com
lub pocztą na adres organizatora:
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz: Kwestionariusz ECO-MIASTO 2017 – gospodarka wodna (format word)


  Formularz konkursowy ECO-MIASTO 2017

  Kategoria „Gospodarka wodna”

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.

  Informacje ogólne

  Dane osoby, która wypełnia kwestionariusz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Nazwa miasta lub związku gmin (pole obowiązkowe)

  Liczba mieszkańców

  Powierzchnia

  Budżet całkowity i budżet przeznaczony na gospodarkę wodno-ściekową (ta informacja pozwoli nam ocenić poziom zaangażowania władz na rzecz gospodarki wodno-ściekowej)

  Liczba pracowników zarządzających gospodarką wodno-ściekową w urzędzie miasta

  Liczba pracowników przedsiębiorstw prywatnych zarządzających gospodarką wodno-ściekową:

  Zasoby wodne

  P1. Czy gmina/związek gmin zaopatrywana jest w wodę pochodzącą z zasobów wód:

  powierzchniowych?
  gruntowych?

  P2. Czy gmina/związek gmin dysponuje własnymi ujęciami wody?

  TAKNIE

  P3. Czy gmina skutecznie chroni ujęcia wody? Jeżeli tak to w jaki sposób?

  P4. Jeżeli w gminie ujęcia wody ulegają zanieczyszczeniom, to co jest ich główną przyczyną? (Proszę sklasyfikować wg wielkości zanieczyszczenia)

  substancje organiczne i/lub mikroorganizmy
  nawozy (azotany, fosforany)
  pestycydy
  metale (ołów itp.)
  kwasy

  inne (proszę określić)

  P5. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie źródeł zanieczyszczeń w ujęciach wody? Jeżeli tak to jakie?

  P6. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie źródeł zanieczyszczeń w ujęciach wody? Jeżeli tak to jakie?

  P7. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na ochronę ujęć wody i na zmniejszenie stopnia ich zanieczyszczeń?


  Zaopatrzenie w wodę bieżącą

  P8. Czy gmina/związek gmin dysponuje swoją własną stacją uzdatniania wody?

  TAKNIE

  P9. Jakie jest zużycie bieżącej wody na mieszkańca (w m3 na mieszkańca rocznie)?

  LUB

  Jakie jest zużycie wody w mieście?

  Wolumen wody zużywanej przez przemysł (w m3/rok)

  Wolumen wody zużywanej na cele bytowo-gospodarcze (w m3/rok)

  P10. Czy uważa Pani/Pan, że straty wody w sieciach wodociągowych są poważnym problemem w Pani/Pana mieście?

  TAKNIE

  P11. Jeżeli dysponuje Pani/Pan takimi statystykami, to jaki jest procent strat wody
  w sieciach wodociągowych?

  P12. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie start wody w sieciach wodociągowych? Jeżeli tak to jakie?

  P13. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie start wody w sieciach wodociągowych? Jeżeli tak to jakie?

  P14. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na zmniejszenie strat wody w sieciach wodociągowych?

  P15. Czy woda z kranu w Pani/Pana mieście odpowiada obowiązującym normom krajowym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi)?

  TAKNIE

  Jeżeli nie to proszę wskazać zanieczyszczenia odpowiedzialne za poszczególne niezgodności

  P16. Jeżeli tak to jaki procent ludności podłączony jest do sieci wodociągowej ?


  (to pytanie wraz z poprzednimi odpowiedziami pozwoli nam na obliczenie poziomu zużycia wody na mieszkańca)

  P17. Jeżeli dysponuje Pani/Pan takimi statystykami, to jaki jest procent mieszkańców pijących wodę głównie z kranu, zamiast wody butelkowanej?


  Wywóz i oczyszczanie ścieków

  Komunalna oczyszczalnia ścieków

  P18. Czy Pani/Pana miasto posiada lokalny system kanalizacyjny (kanalizacja)?

  TAKNIE

  P19. Jeżeli tak to czy ten system jest:
  rozdzielczy
  ogólnospławny
  mieszany

  P20. Jeżeli tak to jaki procent mieszkańców miasta podłączony jest do tego systemu ?

  P21. Jaki jest w Pani/Pana mieście dobowy ładunek zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach? (wielkość w RLM, wszystkie rodzaje działalności)

  P22. Jaka jest przepustowość komunalnych oczyszczalni ścieków w Pani/Pana mieście? (wielkość w RLM)

  P23. Ile oczyszczalni znajduje się w mieście?

  oczyszczalnie mechaniczne i fizykochemiczne (filtracja cząstek stałych - dekantacja):

  retencja powierzchniowa (oczyszczanie biologiczne):

  oczyszczalnie wykorzystujące osad czynny (oczyszczanie biologiczne z udziałem mikroorganizmów):

  oczyszczalnia na złożach biologicznych (oczyszczanie biologiczne z udziałem mikroorganizmów tworzących złoże biologiczne):

  oczyszczalnie wykorzystujące filtry trzcinowe:

  inne (proszę określić):

  P24. P24. Jeżeli dysponuje Pani/Pan takimi statystykami, to jaki jest średni ładunek zanieczyszczeń pochodzących z systemu kanalizacyjnego wyrażonych poniższymi wskaźnikami:

  zawiesina (w kg/rok):

  chemiczne zapotrzebowanie tlenu (w kg/rok):

  Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (w kg/rok):

  azot ogólny (organiczny i amonowy) (w kg/rok):

  fosfor całkowity (organiczny i mineralny) (w kg/rok):

  P25. Czy scieki odprowadzane po oczyszczeniu przez system kanalizacyjny odpowiadają normom ustanowionym w dyrektywnie Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2008/105/CE z dnia 16/12/2008 dotyczącej norm jakości środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej?

  TAKNIE

  P26. W przeciwnym razie, jakie są parametry nie odpowiadające tym normom?

  P27. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje zbudować nowe oczyszczalnie?

  TAKNIE

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków

  P28. Jaki jest procent ludności dysponującej przydomową oczyszczalnią ścieków?

  P29. Jaki jest procent ludności nie dysponującej żadnym systemem oczyszczania ścieków?

  P30. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat miasto podjęło kroki mające na celu zmniejszenie tej liczby? Jeżeli tak to jakie?

  P31. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje podjąć kroki mające na celu zmniejszenie tej liczby? Jeżeli tak to jakie?

  P32. Jaki roczny budżet miasto przeznacza lub planuje przeznaczyć na oczyszczalnie ścieków (komunalne i przydomowe)?

  w 2015:
  w 2016:
  w 2017:
  w 2018:
  w 2019:

  P33. Jakie jest roczne zużycie energii elektrycznej związanej z oczyszczaniem ścieków w Pani/Pana mieście?

  P34. Czy miasto dysponuje planem ograniczenia zużycia energii elektrycznej?

  w przeszłości TAKNIE
  obecnie TAKNIE
  w przyszłości TAKNIE

  P35. Jeżeli tak to na czym ten plan polega?


  Osady ściekowe

  P36. Jaką ilość osadów ściekowych pochodzących z procesów oczyszczania wytwarza rocznie Pani/Pana miasto? (sucha masa w tonach)

  P37. Jak wykorzystywane są osady ściekowe? (proszę określić w procentach część każdej czynności)

  usuwanie osadów na wysypiska:

  wykorzystanie poprzez nawożenie:

  wykorzystanie poprzez spalanie osadów ściekowych:

  wykorzystanie poprzez kompostowanie:

  wykorzystanie poprzez produkcję biogazu:

  inne (proszę określić):


  Wymiana informacji i konsultacje

  P38. Polityka wodno-ściekowa jest realizowana we współpracy z:

  sąsiadującymi gminamiorganizacjami pozarządowymi (konsumenci, ekolodzy itp.)prywatnymi przedsiębiorstwami z sektora gospodarki wodno-ściekowej

  inne (proszę określić):

  nasza wspólnota sama prowadzi politykę wodno-ściekową

  P39. Jeżeli polityka wodno-ściekowa jest realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi, odbywa się to poprzez:

  ogólnodostepne zebraniauczestnictwo reprezentantów w spotkaniach roboczychpisemne konsultacje oraz sondażegłosowanie

  inne (proszę określić):

  P40. Czy prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej? Jeżeli tak to na czym się one koncentrują?

  zachęcanie do picia wody z kranu (jeżeli jest ona zdatna do picia)oszczędzanie wodyzachęcanie do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

  inne (proszę określić):

  miasto nie prowadzi kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej

  P41. Jeżeli prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to w jakiej formie?

  ogólnodostepne zebraniakampanie plakatowe i reklamowe (w tym w prasie, radiu i telewizji)strona internetowa„od drzwi do drzwi”wysyłanie artykułów tematycznychdziałania skierowane do określonej grupy (szkoły, kadry, personel administracyjny)

  inne (proszę określić):

  P42. Jeżeli prowadzone są kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
  to kto jest grupą docelową? (Proszę sklasyfikować wg hierarchii ważności)

  szkoły
  osoby prywatne
  przedsiębiorstwa
  rolnicy
  personel administracyjny

  inne (proszę określić)

  P43. Jaki roczny budżet przeznaczany jest na kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej?

  P44. Jeżeli już przeprowadzono kampanie informacyjne, to jakie przyniosły one rezultaty?

  P45. Czy w ciągu następnych dwóch lat miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej? Jeżeli tak to na czym się będą one koncentrować?

  zachęcanie do picia wody z kranu (jeżeli jest ona zdatna do picia)oszczędzanie wodyzachęcanie do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnegomiasto nie planuje przeprowadzenia kampanii informacyjnej dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej w ciągu następnych dwóch lat

  inne (proszę określić):

  P46. Jeżeli miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to w jakiej formie?

  ogólnodostępne spotkaniakampanie plakatowe i reklamowe (w tym w prasie, radiu i telewizji)strona internetowakampania „od drzwi do drzwi”wysyłanie artykułów tematycznychdziałania skierowane do określonej grupy (szkoły, kadry, personel administracyjny)

  inne (proszę określić):

  P47. Jeżeli miasto planuje przeprowadzić kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej to kto będzie grupą docelową? (Proszę sklasyfikować wg hierarchii ważności)

  szkoły
  osoby prywatne
  przedsiębiorstwa
  rolnicy
  personel administracyjny

  inne (proszę określić)

  P48. Jaki roczny budżet miasto planuje przeznaczyć na kampanie informacyjne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w ciągu następnych dwóch lat?


  Finansowanie

  P49. Jak wygląda zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w Pani/Pana mieście?

  bezpośrednio przez gminęprzekazywanie praw do świadczenia usług publicznych partnerowi prywatnemu

  inne (proszę określić):

  P50. Polityka cenowa gospodarki wodno-ściekowej w Pani/Pana gminie ma na celu (Proszę sklasyfikować wg hierarchii ważności):

  osiągnięcie równowagi finansowej, a nawet osiągnięcie zysków
  odciążenie ludności, w tym ubogich gospodarstw domowych, od płacenia zbyt wysokich rachunków za zużycie wody
  zachęcenie do oszczędnego korzystania z zasobów wodnych

  inne (proszę określić):

  P51. Czy zna Pani/Pan któryś z poniżej wymienionych programów finansowania działań związanych z gospodarką wodno-ściekową?

  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych TAKNIE
  fundusze europejskie i norweskie TAKNIE
  NFOŚiGW TAKNIE
  pożyczki bankowe TAKNIE
  Partnerstwo publiczno-prywatne TAKNIE
  inne (proszę określić):
  żadne z powyższych

  P52. Czy miasto już skorzystało z któregoś z tych programów?

  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych TAKNIE
  fundusze europejskie i norweskie TAKNIE
  NFOŚiGW TAKNIE
  pożyczki bankowe TAKNIE
  Partnerstwo publiczno-prywatne TAKNIE
  inne (proszę określić):
  żadne z powyższych

  P53. Czy w samorządzie lokalnym wyznaczony jest zespół odpowiedzialny za składanie wniosków o dofinansowanie?

  TAKNIE

  Jeżeli tak to z ilu osób składa się ten zespół?

  P54. Czy ubieganie się o fundusze w ramach któregoś z powyżej wymienionych programów okazało się dla miasta problematyczne? Jeżeli tak to dlaczego?

  P55. Czy dodatkowe informacje dotyczące któregoś z programów okazałyby się przydatne? Proszę sklasyfikować wg kolejności preferencji)

  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
  fundusze europejskie i norweskie
  NFOŚiGW
  pożyczki bankowe
  Partnerstwo publiczno-prywatne
  inne (proszę określić):
  nasze władze lokalne nie chcą otrzymywać dodatkowych informacji

  P56. Który z dotychczas zrealizowanych projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej okazał się Pani/Pana zdaniem najbardziej udany?


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu ECO-MIASTO dostępnego na stronie internetowej https://www.eco-miasto.pl i akceptuję jego postanowienia.
  Ponadto, wypełniając i przesyłając niniejszy formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ECO-MIASTO, potwierdzam, że jestem upoważniony/-a do zgłoszenia mojej gminy/związku międzygminnego do Konkursu ECO-MIASTO 2017.