Mobilność zrównoważona

Konkurs ECO-MIASTO 2017

Kategoria „Mobilność zrównoważona”

Dokonując wyboru laureatów w kategorii mobilność zrównoważona, jury weźmie pod uwagę m.in. dbałość samorządów o rozwój systemu ekologicznej komunikacji miejskiej, działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast, promowanie pojazdów ekologicznych, a także wspieranie „miękkiej” mobilności – zwiększanie liczby i długości ścieżek rowerowych oraz tworzenie stref ruchu pieszego.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 23 października 2017 roku do godziny 11:00 (termin został przedłużony na prośbę miast).
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com
lub pocztą na adres organizatora:
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.

Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2017 – mobilność zrównoważona


  Formularz konkursowy ECO-MIASTO 2017

  Kategoria „Mobilność zrównoważona”

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.

  Informacje ogólne

  Dane osoby, która wypełnia kwestionariusz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Nazwa miasta lub związku gmin (pole obowiązkowe)

  Liczba mieszkańców

  Całkowity budżet (porównamy tę informację ze środkami poświęconymi działaniom w zakresie mobilności zrównoważonej, aby mierzyć zaangażowanie samorządu na rzecz tej kwestii)

  P1. Jaki jest model zarządzania komunikacją miejską w Państwa samorządzie?
  organ publiczny odpowiedzialny za infrastrukturę i przewózzarządca infrastruktury (typu ZTM) + osobna, unikalna spółka komunikacyjna odpowiedzialna za przewózzarządca infrastruktury + osobna spółka komunikacyjna odpowiedzialna za przewóz + operatorzy prywatnizarządca infrastruktury + operatorzy prywatninasz samorząd nie ma komunikacji miejskiej
  Inny - proszę sprecyzować:

  P2. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, proszę o wypełnienie niższej tablicy

  Środek transportowy podział ruchu (procentowo)
  Pieszo
  Rower
  Samochód indywidualny
  Samochód indywidualny niskoemisyjny
  Transport zbiorowy (autobus, tramwaj, metro itd.) ewentualnie z podziałem na środki niskoemisyjne (elektryczne, gazowe, hybrydowe,...)

  P3. Jeśli na terenie samorządu jest wprowadzona koncepcja intermodalności, na czym ona konkretnie polega? (podsumowanie do 2 000 znaków)

  Transport zbiorowy drogowy

  P4. Czy Pani/Pana samorząd posiada środki transportu zbiorowego drogowego i jeśli tak, jakiego typu?
  autobusBRT (szybki transport autobusowy lub autobus o wysokim poziomie usług)trolejbusminibusnasz samorząd nie ma środków transportu zbiorowego drogowegoinny (proszę sprecyzować)

  P5. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, proszę o wpisanie informacji o zbiorowym transporcie drogowym?

  ogólna długość linii (km)
  ogólna ilość przystanków
  średnia odległość między 2 przystankami (m):
  dzienna liczba pasażerów
  średni odsetek zajętych miejsc (procentowo)
  ilość pojazdów lub zdolność przewozu pasażerów

  P6. Czy na terenie Państwa samorządu jeżdżą zbiorowe pojazdy niskoemisyjne a jeśli tak, jakie?
  zasilanie gazem ziemnym (CNG)zasilanie elektrycznezasilanie LPGzasilanie hybrydowezasilanie wodorowezasilanie biopaliwem (nawet częściowo)nie ma takich pojazdówinny (proszę sprecyzować)

  P7. Jeżeli Państwo dysponują takim statystykami, proszę o wpisanie informacji o zbiorowym transporcie drogowym niskoemisyjnym:
  ogólna długość linii (km)
  ogólna ilość przystanków
  średnia odległość między 2 przystankami (m)
  dzienna liczba pasażerów
  średni odsetek zajętych miejsc (procentowo)
  ilość pojazdów lub zdolność przewozu pasażerów

  P8. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd ma plany związane z infrastrukturą drogową?
  modernizacja istniejących linii lub przystanków (km, liczba)
  modernizacja istniejącego taboru (liczba)
  przedłużenie istniejących linii (km)
  budowa nowych linii (km)
  budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (wzdłuż linii i na pętlach/zajezdzniach) (liczba)
  nie ma takich planów

  P9. Czy przez najbliższe dwa lata operatorzy działający na terenie Państwa samorządu planują nabywać takie pojazdy?
  zasilanie gazem ziemnym (CNG)zasilanie elektrycznezasilanie LPGzasilanie hybrydowezasilanie wodorowezasilanie biopaliwem (nawet częściowo)innynie ma takich planów

  Transport szynowy

  P10. Czy na terenie Państwa samorządu jeżdżą takie środki transportu?
  tramwajkoleje aglomeracyjnemetroinnenie ma na terenie naszego samorządu transportu szynowego

  P11. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, proszę o wpisanie informacji o transporcie szynowym:
  ogólna długość linii (km)
  ogólna ilość przystanków
  średnia odległość między 2 przystankami (m)
  dzienna liczba pasażerów
  średni odsetek zajętych miejsc (procentowo)
  ilość pojazdów lub zdolność przewozu pasażerów

  P12. Czy przez najbliższe dwa lata operatorzy działający na terenie Państwa samorządu planują nabywać tabory?
  tramwajkoleje aglomeracyjnemetroinnenie ma takich planów

  P13. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd ma plany związane z infrastrukturą kolejową?
  modernizacja istniejących linii lub przystankówprzedłużenie istniejących liniibudowa nowych liniinie ma takich planówinne (proszę sprecyzować)

  Indywidualny transport silnikowy

  P14. Czy samorząd wdrożył rozwiązania, aby ograniczyć ruch drogowy w centrum miasta?
  tworzenie stref spowolnionego ruchu (strefy „30” itp.)tworzenie stref niskiej emisji (np. wjazd wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych)wprowadzenie opłaty za wjazd do centrumbudowa parkingu „Parkuj i Jedź”promocja carpoolingu (prywatni kierowcy przewożą pasażerów za małą sumę pieniędzy)systemy carsharingu (wypożyczalnia samochodów)stworzenie floty ekologicznych pojazdów służbowych dla potrzeb jednostek samorządowychnie wdrożyliśmy takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P15. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd planuje wdrażać rozwiązania, aby ograniczyć ruch drogowy w centrum miasta?
  tworzenie stref spowolnionego ruchu (strefy „30” itp.)tworzenie stref niskiej emisji (np. wjazd wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych)wprowadzenie opłaty za wjazd do centrumbudowa parkingu „Parkuj i Jedź”promocja carpoolingu (prywatni kierowcy przewożą pasażerów za małą sumę pieniędzy)systemy carsharingu (wypożyczalnia samochodów)stworzenie floty ekologicznych pojazdów służbowych dla potrzeb jednostek samorządowychnie planujemy wdrażać takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P16. Jeśli na terenie samorządu jeżdżą taksówki ekologiczne (zasilane prądem, gazem itp.), czy one dostały jakieś wsparcie od Państwa samorządu a jeśli tak, w jakiej formie?

  P17. Czy samorząd wdrożył rozwiązania, aby zachęcić właścicieli indywidualnych pojazdów (prywatnych lub służbowych) do nabycia ekologicznych samochodów?
  zniżki za parkowanie i/lub wjazd do centrummożliwość korzystania z pasów dla autobusów i taksówekinstalowanie odpowiedniej infrastruktury (stacje zasilania itp.)nie wdrożyliśmy takich rozwiązańinny (proszę sprecyzować)

  P18. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd planuje wdrażać rozwiązania, aby zachęcić właścicieli indywidualnych pojazdów (prywatnych lub służbowych) do nabycia ekologicznych samochodów?
  zniżki za parkowanie i/lub wjazd do centrummożliwość korzystania z pasów dla autobusów i taksówekinstalowanie odpowiedniej infrastruktury (stacje zasilania itp.)nie planujemy wdrażać takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P19. Państwa zdaniem, jakie są największe bariery do rozwoju indywidualnej mobilności ekologicznej opartej na ekologicznych samochodach ? Jakie byłyby potencjalne rozwiązania, zarówno na poziomie samorządu jak i kraju ?

  „Miękkie” środki transportu (rower, pieszo)

  P20. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, proszę o wpisanie informacji o „miękkiej” mobilności:

  ogólna długość ścieżek rowerowych (km)
  powierzchnia stref ruchu pieszego (km2) lub długość ścieżek (km)

  P21. Czy samorząd wdrożył rozwiązania sprzyjające korzystaniu z miękkich środków transportu?
  budowa ścieżek rowerowychprzyjęcie Kodeksu ulicznego lub poszczególnych zasad dla rowerzystówzałożenie systemu wypożyczalni rowerówtworzenie stref ruchu pieszegonie wdrożyliśmy takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P22. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd planuje wdrażać rozwiązania zachęcające mieszkańców do korzystania z miękkich środków transportu?
  budowa ścieżek rowerowychprzyjęcie Kodeksu ulicznego lub poszczególnych zasad dla rowerzystówzałożenie systemu wypożyczalni rowerówtworzenie stref ruchu pieszegonie planujemy wdrażać takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  Transport towarowy

  P23. Czy samorząd wdrożył rozwiązania, aby ograniczyć szkody pochodzące z transportu towarowego w mieście?
  zachęty do współpracy dla firm, aby podzieliły środki logistycznewdrażanie „twardych” rozwiązań (tworzenie stref zaopatrzenia, baz logistycznych, nabywanie „czystych”     pojazdów itp.)nie wdrożyliśmy takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P24. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd planuje wdrażać rozwiązania, aby ograniczyć szkody pochodzące z transportu towarowego w mieście?
  zachęty do współpracy dla firm, aby podzieliły środki logistycznewdrażanie „twardych” rozwiązań (tworzenie stref zaopatrzenia, baz logistycznych, nabywanie „czystych”     pojazdów itp.)nie planujemy wdrażać takich rozwiązańinne (proszę sprecyzować)

  P25. Budżet przeznaczony na inwestycje w zakresie zrównoważonego transportu:

  Edukacja i partycypacja społeczna

  P26. Polityka samorządu w zakresie mobilności zrównoważonej jest określona we współpracy z:
  spółkami przewozowymi poza aglomeracjąprywatnymi spółkami komunikacji miejskiejprzedstawicielami taksówkarzyinnymi samorządamiorganizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia pasażerów, ochrona środowiska itd.)nasz samorząd sam określa politykę transportowąinnymi partnerami (proszę sprecyzować jakimi)

  P27. Samorząd prowadzi działania edukacyjne na rzecz mobilności zrównoważonej (promocja transportu zbiorowego, miękkich środków itd.) w jakiej postaci?
  zgromadzenia publiczneplakaty i reklamy (także w prasie, w radiu bądź w telewizji)strona internetowadoor-to-door (odwiedziny)wysyłanie czasopismprezentacje dla poszczególnych grup (szkoły, branża, urzędnicy etc.)nasz samorząd nie prowadzi takich działańinne (proszę sprecyzować)

  P28. Budżet przeznaczony na te działania (PLN):

  P29. Jeśli na terenie samorządu jest wprowadzona koncepcja inteligentnego systemu transportowego (ITS), na czym ona konkretnie polega?

  P30. Jeśli samorząd nie dysponuje systemem inteligentnego transportu, czy planuje zainstalować przez najbliższe dwa lata taki system i z jakimi właściwościami?

  P31. Czy strategia samorządu w zakresie mobilności zrównoważonej uwzględnia dostępność dla osób niepełnosprawnych?
  TAKNIE

  P32. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne zarzuty mieszkańców w mieście wobec komunikacji miejskiej (proszę uporządkować według ważności - 1 przed najważniejszym zarzutem)?
  brak punktualności (spóźnienia, awarie)
  za mało przystanków/linii, aby móc wszędzie dojeżdżać
  za mała częstotliwość lub zbyt krótkie godziny działania
  brak komfortu lub poczucie niebezpieczeństwa
  wygórowane ceny
  inne

  Dofinansowanie

  P33. Polityka taryfowa transportu (w zakresie transportu zbiorowego, ale też opłaty za wjazd do centrum, za parkowanie itp.) ma na celu (proszę uporządkować według ważności - 1 przed najważniejszym celem):
  dążenie do równowagi finansowej bądź do zysku
  umożliwienie wszystkim jazdy komunikacją miejską, nawet tym uboższym
  tworzenie promocji zachęt na rzecz niektórych środków transportowych
  inne

  P34. Czy Państwa samorząd już korzystał z tych programów?
  fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)pożyczki bankowepartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowaniainne (proszę sprecyzować)

  P35. Proszę opisać projekt wdrożony w zakresie mobilności zrównoważonej w Państwa samorządzie, który Państwa najbardziej usatysfakcjonował (podsumowanie do 2 000 znaków) – odpowiedź na to pytanie może być wysłana osobno i w trakcie konkursu w celu opublikowania tesktu na stronie https://www.eco-miasto.pl , jako przykładu dobrej praktyki).  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P36. Proszę opisać najważniejszy plan z zakresu mobilności zrównoważonej, jaki powinien zostać wdrożony, w ciągu najbliższych dwóch lat, w Państwa samorządzie (podsumowanie do 2 000 znaków)  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu ECO-MIASTO dostępnego na stronie internetowej https://www.eco-miasto.pl i akceptuję jego postanowienia.
  Ponadto, wypełniając i przesyłając niniejszy formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ECO-MIASTO potwierdzam, że jestem upoważniony/-a do zgłoszenia mojej gminy/związku międzygminnego do Konkursu ECO-MIASTO.