Zieleń miejska a jakość powietrza

Konkurs ECO-MIASTO 2017

Kategoria: „Zieleń a powietrze”, czyli zieleń miejska w kształtowaniu klimatu miasta

Jury oceni realizowane przez samorządy miast inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania i zarządzania zielenią miejską na rzecz poprawy jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu oraz inne, pozytywnie wpływające na jakość życia mieszkańców.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 23 października 2017 roku do godziny 11:00 (termin został przedłużony na prośbę miast).
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com
lub pocztą na adres organizatora:
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs ECO-MIASTO

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.

Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2017 – zieleń miejska a powietrze (format word)


 


  Formularz konkursowy ECO-MIASTO 2017

  Kategoria: „Zieleń a powietrze”, czyli zieleń miejska w kształtowaniu klimatu miasta

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.

  Informacje ogólne

  Dane osoby, która wypełnia kwestionariusz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Nazwa miasta lub związku gmin (pole obowiązkowe)

  Liczba mieszkańców

  Całkowity budżet (porównamy tę informację ze środkami poświęconymi działaniom w zakresie mobilności zrównoważonej, aby mierzyć zaangażowanie samorządu na rzecz tej kwestii)

  Zieleń miejska w dokumentach planistycznych i strategicznych

  P1. Czy miasto posiada Program adaptacji do zmian klimatycznych uwzględniający elementy kształtowania zieleni miejskiej?

  TAKNIE

  P2. Czy miasto jest w trakcie opracowywania Programu adaptacji do zmian klimatycznych uwzględniający elementy kształtowania zieleni miejskiej?

  TAKNIEnie dotyczy

  P3. Jaki procent w całkowitej powierzchni miasta stanowi zieleń miejska wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP)?

  P4. Proszę wymienić klasy przeznaczenia terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP) oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) (jeśli dotyczy) odnoszące się do zieleni miejskiej.

  Prosimy o podanie linku do strony internetowej z aktualnie obowiązującym SUiKZP oraz MPZP (jeśli dotyczy).

  P5. Jak zmieniła się powierzchnia zieleni miejskiej w okresie ostatnich 10 lat?

  wzrosłazmalałabez zmian

  P6. Z czego wynikają zmiany w powierzchni zieleni miejskiej w okresie ostatnich 10 lat?

  P7. Czy Państwa samorząd posiada jednostkę odpowiedzialną za zieleń miejską?
  Jeśli tak proszę podać kontakt:

  P8. Formy ochrony przyrody w granicach miasta (również częściowo):

  Forma ochrony przyrody Liczba/powierzchnia % powierzchni miasta
  park narodowy
  park krajobrazowy
  rezerwat przyrody
  obszar Natura 2000
  obszar chronionego krajobrazu
  pomnik przyrody*
  użytek ekologiczny*
  zespół przyrodniczo-krajobrazowy*
  stanowisko dokumentacyjne*

  * formy ochrony przyrody powoływane przez samorząd

  P9. Partycypacja społeczna w kształtowaniu zieleni miejskiej

  - Liczba projektów dotyczących kształtowania zieleni miejskiej realizowanych przez miasto w ramach budżetu partycypacyjnego:

  - Liczba projektów dotyczących kształtowania zieleni miejskiej realizowanych przez miasto zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego, ale zrealizowanych z innych źródeł:

  Inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania i zarządzania zielenią miejską

  P10. Tytuł projektu:

  P11. Czy projekt wiąże się ze współpracą z innymi miastami np. z oficjalnym miastem partnerskim, w ramach sieci lub koalicji itp. ?

  TAKNIE

  P12. Jeśli tak, proszę napisać na czym polega współpraca.

  P13. Etap realizacji projektu:

  projekt zakończony (zrealizowany)

  rok zakończenia:

  projekt w trakcie realizacji

  planowany rok zakończenia:

  P14. Projekt dotyczy zieleni miejskiej (można wybrać więcej niż jedną opcję) :

  publicznej (np. parki miejskie, parki kulturowe)pół-publicznej (np. ogrody botaniczne, cmentarze)osiedlowej (np. podwórka)produkcyjnej (np. sady, pola uprawne)towarzyszącej zabudowie jednorodzinnejstref buforowych na terenach o znacznej uciążliwościna terenach rekultywanych

  inne (proszę sprecyzować):

  P15. Rodzaj projektu (można wybrać więcej niż jedną opcję) :

  tworzenie nowych elementów zieleni miejskiej, np. nowe parki, zielone dachy itp.rewitalizacja zieleni miejskiejkształtowanie zieleni miejskiej we współpracy z prywatnymi właścicielami gruntów, firmami deweloperskimi itp.kształtowanie zieleni miejskiej pod kątem jej funkcjonalności w mieście (kształtowanie zielonej infrastruktury), np. zakładanie ogrodów deszczowych, sadzenie drzew w celach osłonowych itp.kształtowanie systemu przyrodniczego miasta, w tym projekty uwzględniające obszary położone częściowo, lub całkowicie poza granicami administracyjnymi miasta, np. kompleksy leśne, obszary Natura2000, parki narodowe i krajobrazowe itp.utrzymanie sieci korytarzy ekologicznych w regionie

  inne (proszę sprecyzować):

  P16. Jakiej funkcji zieleni miejskiej dotyczy projekt (można wybrać więcej niż jedną opcję):
  środowiskowej:

  poprawa jakości powietrzadziałania adaptacyjne do zmian klimatycznych, np. zagospodarowanie wód opadowychochrona różnorodności biologicznej
  inne (proszę sprecyzować)

  kulturotwórczej (wychowawcza, estetyczna, psychologiczna, społeczna)użytkowej (tereny rekreacyjno-sportowe, edukacyjne, reprezentacyjne)

  P17. Problem środowiskowy, czyli na jaką potrzebę odpowiada dane przedsięwzięcie?

  P18. Dlaczego w celu rozwiązania problemu środowiskowego wybrano rozwiązanie związane z zielenią miejską?

  P19. Opis projektu (do 2000 znaków - odpowiedź na to pytanie może być użyte w trakcie konkursu w celu opublikowania tekstu na stronie https://www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki)**  **Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P20. Środki przeznaczone na działania w ramach projektu

  P21. Źródło środków przeznaczone na działania w ramach projektu

  środki własne miastafundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)pożyczki bankowepartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)

  inne (proszę sprecyzować):

  P22. Konsultacje społeczne w projekcie

  P23. Ocena efektywności projektu w oczach realizującego

  Dofinansowanie

  P24. Czy Państwa samorząd korzystał już z tych programów?

  fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)pożyczki bankowepartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowania

  inne (proszę sprecyzować):

  P25. Czy w samorządzie lokalnym wyznaczony jest zespół odpowiedzialny za składanie wniosków o dofinansowanie?

  TAKNIE

  P26. Jeżeli tak, to z ilu osób składa się ten zespół?

  P27. Czy ubieganie się o fundusze w ramach któregoś z powyżej wymienionych programów okazało się dla miasta problematyczne? Jeżeli tak to dlaczego?


  P28. Czy dodatkowe informacje dotyczące któregoś z programów okazałyby się przydatne?

  fundusze unijne i norweskieNarodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)pożyczki bankowepartnerstwa publiczno-prywatne (PPP)nasze władze nie chcą otrzymywać dodatkowych informacji

  inne (proszę sprecyzować):

  P29. Proszę opisać najważniejszy plan z zakresu kształtowania zieleni miejskiej, jaki powinien zostać wdrożony, w ciągu najbliższych dwóch lat w Państwa samorządzie (podsumowanie do 2 000 znaków)***  ***Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu Konkursu ECO-MIASTO dostępnego na stronie internetowej https://www.eco-miasto.pl i akceptuję jego postanowienia.
  Ponadto, wypełniając i przesyłając niniejszy formularz zgłoszenia udziału w Konkursie ECO-MIASTO, potwierdzam, że jestem upoważniony/-a do zgłoszenia mojej gminy/związku międzygminnego do Konkursu ECO-MIASTO 2017.