Formularz Gospodarka o obiegu zamkniętym 2018

W kategorii Gospodarka o obiegu zamkniętym jury konkursowe wyróżni miasta, które prowadzą działania mające na celu podniesienie poziomów recyklingu i odzysku odpadów, ale także dokładają wszelkich starań, by ograniczyć ich ilość, wprowadzając w życie idee circular economy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 12 września 2018 roku do godziny 12:00.
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać formularz w formacie word dostępny poniżej, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com.

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2018 – gospodarka o obiegu zamkniętym


ECO-MIASTO 2018
Formularz konkursowy

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
wszystkich wpisanych wcześniej danych.
Jeżeli potrzebują Państwo więcej czasu, polecamy ściągnięcie formularza na komputer w formacie word.

MIASTO/GMINA/ZWIĄZEK GMINNY (pole obowiązkowe):

Informacje ogólne

Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz (pole obowiązkowe)

Adres email (pole obowiązkowe)

Stanowisko

Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
TAKNIE

Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

Informacje o mieście

Liczba mieszkańców

Powierzchnia

Wydatki jednostki budżetowej w 2017 r.


Gospodarka odpadami

P1. Podstawowe informacje o gospodarce odpadami

Ilość odpadów wytworzonych w mieście w roku 2017 [MG]
Jeśli nie dysponują Państwo danymi za rok ubiegły, prosimy o podanie danych dotyczących roku 2016
Liczba mieszkańców objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów [liczba / %]
Liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Ilość odpadów zebranych i przekazanych do recyklingu [MG / %]
Uzyskany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innymi metodami [%]
Wg wzoru podanego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
Prosimy o dane szczegółowe dotyczące następujących frakcji:
Papier i tektura, w tym opakowania z papieru i tektury [MG i/lub %]
Metal żelazne i nieżelazne, w tym opakowania z metali [MG i/lub %]
Szkło, w tym opakowania ze szkła [MG i/lub %]
Tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych [MG i/lub %]
Ilość odpadów poddanych spalaniu [MG]
Ilość odpadów podlegających kompostowaniu lub stabilizacji [MG]
Ilość odpadów składowanych [MG]
Ilość składowanych odpadów niebezpiecznych [MG]

P2. Czy miasto lub wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi posiada/posiadają certyfikat dotyczący kompostu dla środków wspomagających uprawę roślin?
TAKNIE
Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie

P3. Czy miasto lub wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzili już zbiórkę selektywną organicznych odpadów kuchennych i zielonych?
TAKNIE
Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie

P4. Przetwarzanie odpadów komunalnych w mieście

Odsetek odpadów poddanych procesom odzysku, w tym recyklingu [%]
Odsetek odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu [%]
Odsetek odpadów przetwarzanych biologicznie (przekształcanie mechaniczno-biologiczne, kompostowanie, stabilizacja, metanizacja itp.)
Odsetek odpadów składowanych [%]
Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych istniejące w regionie gospodarowania odpadami, do którego należy Państwa miasto [liczba],
w tym:
RIPOK [liczba]
Instalacje termicznego przekształcania odpadów [liczba]
Inne niż RIPOK instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów [liczba]
Instalacje do składowania odpadów [liczba]

P5. Wykonawcy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zbiorka i przetwarzanie.

Nazwa wykonawcy Zakład publiczny czy prywatny? Zakres działalności (zbiorka, przetwarzanie…) Udział w rynku [%]

P6. Jak rysuje się współpraca międzygminna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. w celu spełnienia przez miasto wymogów wprowadzonych przez nowelizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach?

- Udział w związku międzygminnym TAKNIE
- Koordynacja planowania TAKNIE
- Koordynacja zbiórki odpadów TAKNIE
- Koordynacja budowy i/lub eksploatacji instalacji przetwarzania TAKNIE
- Koordynacja opracowania i/lub wdrażania kampanii edukacyjnych skierowanych do mieszkańców TAKNIE

P7. Jaki projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wdrożony w mieście najbardziej Państwa usatysfakcjonował?
Prosimy o opis do 2000 znaków; odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu, w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.

+ Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub innej


Zastosowanie nowoczesnych technologii

P8. Czy Państwa miasto planuje wykorzystanie innowacyjnych technologii cyfrowych typu Smart City w zakresie gospodarki odpadowej? Jeśli tak, w jakim zakresie?
Podsumowanie do 2000 znaków.

P9. Czy posiadają Państwo na terenie gminy system informacji wizualnej lub aplikację mobilną do zarządzania gospodarką odpadami?
TAKNIE

Jeśli tak: prosimy opisać, jaki to system lub aplikacja.

Jeśli nie: czy zakładacie Państwo możliwość instalacji takiego systemu w najbliższych 2-3 latach?

P10. Którymi z poniżej wymienionych funkcjonalności dysponują wykorzystywane przez Państwa innowacyjne technologie cyfrowe w zakresie gospodarki odpadowej?

- Zbieranie i zarządzanie informacjami o zbiórce odpadów TAKNIE
- Monitorowanie stanu realizacji zlecenia TAKNIE
- Obsługa klienta TAKNIE
- Optymalizacja procesów TAKNIE
- Edukacja i dostęp do informacji dla mieszkańców TAKNIE
- Inne - prosimy sprecyzować TAKNIE

P11. Czy na terenie Państwa miasta zostały wprowadzone innowacyjne rozwiązania dot. zbiórki i/lub przetwarzania odpadów (śmieciarki zasilane biogazem, nowe technologie segregacji odpadów itp.)?
Prosimy o szczegółowy opis technologii i stopnia ich innowacyjności.

Odnawialne i odzyskane źródła energii

P12. Jakie są szanse i wyzwania związane z zarządzaniem lokalnymi źródłami energii w sektorze przemysłu i służby zdrowia na obszarze Państwa samorządu? Czy Państwa samorząd rozważa realizację projektów w tej dziedzinie?

P13. Czy Państwa samorząd określił potencjał wykorzystywania źródeł lokalnych, takich jak wykorzystywanie energii z odpadów (waste-to-energy), odzysk energii, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych (nie uwzględniając instalacji indywidualnych), wykorzystywanie biomasy i biogazu? Prosimy o opisanie projektów będących w trakcie realizacji bądź tych, które zostaną zrealizowane w ciągu dwóch najbliższych lat.

P14. Czy Państwa gmina prowadzi działania na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta? Jeśli tak, jakie?

Gospodarka o obiegu zamkniętym

P15. W jaki sposób Państwa miasto wprowadza / chciałoby wprowadzać w życie idee gospodarki o obiegu zamkniętym?
Zwiększanie poziomu recyklingu odpadówPromocja kompostowaniaZachęcanie do ponownego używania sprzętów / przedmiotów (serwisy typu „oddam za darmo”, second-handy, wyprzedaże „garażowe”)Umożliwianie naprawy sprzętów / przedmiotówDzielenie się / wynajemInne - prosimy o sprecyzowanie

P16. Czy Państwa miasto prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu odpadów? Jeśli tak, jakie?
Podsumowanie do 2000 znaków.

P17. Czy Państwa samorząd angażuje się w inicjatywy pomagające popularyzować reuse&repair w mieście? Jeśli tak, w jaki sposób?

P18. Prosimy o opisanie dotychczasowych działań i dokonań samorządu z zakresu promocji i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
Podsumowanie do 2000 znaków.

P19. Czy samorząd posiada specjalną jednostkę, odpowiedzialną za gospodarkę o obiegu zamkniętym? Jeśli, tak, prosimy o podanie danych i opisanie zadań jednostki. Jeśli nie, prosimy o wskazanie, na jakim wydziale spoczywają te obowiązki.

P20. Jak samorząd promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym wśród mieszkańców?
Plakaty, broszuryKampanie promocyjne w mediach (prasa, radio, telewizja)Strona internetowaOrganizowanie spotkań z mieszkańcamiInne - prosimy o sprecyzowanie

P21. Jak mieszkańcy reagują na te idee?
Zupełnie nie są zainteresowaniNie rozumieją ich, potrzeba jest dogłębna edukacjaSą dla nich nowością, ale przyjmują je z entuzjazmemWspierają je i angażują się w ich wdrażanieNie dotyczyInne - prosimy o sprecyzowanie:

P22. Prosimy o opisanie działań na najbliższych 5 lat, mających na celu wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Podsumowanie do 2000 znaków.

P23. Jaki budżet planują Państwo przeznaczyć na te działania?

P24. Czy wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym jest/będzie realizowane także z budżetu partycypacyjnego?
TAKNIE

Jeśli tak, prosimy o opisanie tych projektów.

Finansowanie i rozwój

P25. Czy Państwa samorząd korzystał już z dostępnych programów celem finansowania działań mających na celu wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym? Jeśli nie, czy zamierzają Państwo z nich skorzystać?
- Fundusze unijne i norweskie
KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

- Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)
KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

- Pożyczki bankowe
KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

- Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)
KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

Nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowaniaNasz samorząd nie zamierza korzystać z żadnych programów dofinansowaniaInne - prosimy o sprecyzowanie

P26. Czy miasto planuje w ciągu najbliższych dwóch lat:

Zakup urządzeń i środków transportu do gromadzenia odpadów TAKNIE
Budowę lub modernizację PSZOK TAKNIE
Budowę lub modernizację Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przewidzianych do realizacji we właściwym wojewódzkim planie gospodarki odpadami TAKNIE
W tym:
- instalacji termicznego przekształcania odpadów TAKNIE
- instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów TAKNIE
- instalacji do składowania odpadów TAKNIE

Projekty

P27. Prosimy o wskazanie projektu zwiększającego efektywność energetyczną w mieście, który, Państwa zdaniem, dał najlepsze rezultaty.
Prosimy o opis do 2000 znaków; odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu, w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.

P28. Jaki projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wdrożony w mieście dał najlepsze rezultaty?
Prosimy o opis do 2000 znaków; odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu, w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.

+ Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub innej

P29. Jaki jest najważniejszy plan w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, który powinien zostać wdrożony w ciągu najbliższych dwóch lat w Państwa mieście?
Prosimy o opis do 2000 znaków; odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu, w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.

+ Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub innej

P30. Jakie są ambicje samorządu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym?
Prosimy o opis do 2000 znaków; odpowiedź na to pytanie może być wysłana także osobno i w trakcie konkursu, w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.By wysłać formularz, muszą Państwo uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, a także zaakceptować następujące zdanie: