Formularz Mobilność zrównoważona 2018

Konkurs ECO-MIASTO 2018

Kategoria „Mobilność zrównoważona”

Dokonując wyboru laureatów w kategorii mobilność zrównoważona, jury weźmie pod uwagę m.in. dbałość samorządów o rozwój systemu ekologicznej komunikacji miejskiej, działania na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast, promowanie pojazdów ekologicznych, a także wspieranie „miękkiej” mobilności – zwiększanie liczby i długości ścieżek rowerowych oraz tworzenie stref ruchu pieszego.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 12 września 2018 roku do godziny 12:00.
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com.

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz: Formularz w formacie word – ECO-MIASTO 2018 – mobilność zrównoważona

Formularz do wypełnienia online:


  ECO-MIASTO 2018
  Formularz konkursowy

  ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.
  Jeżeli potrzebują Państwo więcej czasu, polecamy ściągnięcie formularza na komputer w formacie word.

  MIASTO/GMINA/ZWIĄZEK GMINNY (pole obowiązkowe):

  Informacje ogólne

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Informacje o mieście

  Liczba mieszkańców

  Powierzchnia

  Całkowity budżet miasta

  Budżet przeznaczony na transport i mobilność


  Informacje ogólne na temat transportu w mieście

  P1. Jaki jest model zarządzania komunikacją miejską w Państwa samorządzie?
  Organ publiczny odpowiedzialny za infrastrukturę i przewózZarządca infrastruktury (typu ZTM) + osobna, unikalna spółka komunikacyjna odpowiedzialna za przewózZarządca infrastruktury + osobna spółka komunikacyjna odpowiedzialna za przewóz + operatorzy prywatniZarządca infrastruktury + operatorzy prywatniNasz samorząd nie ma komunikacji miejskiejInny - prosimy o sprecyzowanie:

  P2. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, prosimy o wypełnienie tabeli

  Środek transportowy Podział ruchu [%]
  Pieszo
  Rower
  Samochód indywidualny
  Samochód indywidualny niskoemisyjny
  Transport zbiorowy (autobus, tramwaj, metro itd.) ewentualnie z podziałem na środki niskoemisyjne (elektryczne, gazowe, hybrydowe,...)

  P3. Jeśli na terenie samorządu jest wprowadzona koncepcja intermodalności, prosimy o opisanie, na czym ona polega (podsumowanie do 2 000 znaków).

  Transport zbiorowy drogowy

  P4. Czy Państwa samorząd posiada środki transportu zbiorowego drogowego? Jeśli tak - jakiego typu?
  AutobusBRT (szybki transport autobusowy lub autobus o wysokim poziomie usług)TrolejbusMinibusNasz samorząd nie ma środków transportu zbiorowego drogowegoInny (prosimy o sprecyzowanie)

  P5. Czy na terenie Państwa samorządu jeżdżą zbiorowe pojazdy niskoemisyjne? Jeśli tak, jakie?
  Zasilanie gazem ziemnym (CNG)Zasilanie elektryczneZasilanie LPGZasilanie hybrydoweZasilanie wodoroweZasilanie biopaliwem (nawet częściowo)Nie ma takich pojazdówInne (prosimy o sprecyzowanie)

  P6. Jeśli dysponują Państwo takimi statystykami, prosimy o uzupełnienie informacji o zbiorowym transporcie drogowym, z wyszczególnieniem transportu niskoemisyjnego:

  Zbiorowy transport drogowy Ogółem Niskoemisyjny
  Ogólna długość linii [km]
  Ogólna ilość przystanków
  Średnia odległość między 2 przystankami [m]
  Dzienna liczba pasażerów
  Średni odsetek zajętych miejsc [%]
  Ilość pojazdów lub zdolność przewozu pasażerów

  P7. Czy przez najbliższe dwa lata samorząd ma plany związane z infrastrukturą drogową?

  Modernizacja istniejących linii lub przystanków [km / liczba]
  Modernizacja istniejącego taboru [liczba]
  Przedłużenie istniejących linii [km]
  Budowa nowych linii [km]
  Budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (wzdłuż linii i na pętlach/zajezdniach) [liczba]
  Nie ma takich planów

  P8. Czy przez najbliższe dwa lata operatorzy działający na terenie Państwa samorządu planują nabywać następujące pojazdy?
  Zasilanie gazem ziemnym (CNG)Zasilanie elektryczneZasilanie LPGZasilanie hybrydoweZasilanie wodoroweZasilanie biopaliwem (nawet częściowo)InnyNie ma takich planów

  Transport szynowy

  P9. Czy na terenie Państwa samorządu jeżdżą takie środki transportu?
  TramwajKoleje aglomeracyjneMetroInneNie posiadamy transportu szynowego na terenie samorządu

  P10. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, proszę o wpisanie informacji o transporcie szynowym:

  Zbiorowy transport szynowy Dane
  Ogólna długość linii [km]
  Ogólna ilość przystanków
  Średnia odległość między 2 przystankami [m]
  Dzienna liczba pasażerów
  Średni odsetek zajętych miejsc [%]
  Ilość pojazdów lub zdolność przewozu pasażerów

  P11. Czy przez najbliższe dwa lata operatorzy działający na terenie Państwa samorządu planują nabywać nowe tabory?
  TramwajKoleje aglomeracyjneMetroInneNie ma takich planów

  P12. Czy samorząd ma plany związane z infrastrukturą kolejową na najbliższe dwa lata?
  Modernizacja istniejących linii lub przystankówPrzedłużenie istniejących liniiBudowa nowych liniiNie ma takich planówInne (prosimy o sprecyzowanie)

  Indywidualny transport silnikowy

  P13. Czy samorząd wdrożył rozwiązania, aby ograniczyć ruch drogowy w centrum miasta?
  Prosimy o zaznaczenie "x" w odpowiednim miejscu

  Rozwiązania dla ograniczenia ruchu w centrum miasta Wprowadzone Planowane
  Tworzenie stref spowolnionego ruchu (strefy „30” itp.)
  Tworzenie stref niskiej emisji (np. wjazd wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych)
  Wprowadzenie opłaty za wjazd do centrum
  Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”
  Promocja carpoolingu (prywatni kierowcy przewożą pasażerów za małą sumę pieniędzy)
  Systemy carsharingu (wypożyczalnia samochodów)
  Stworzenie floty niskoemisyjnych pojazdów służbowych na potrzeby jednostek samorządowych

  Nie wdrożyliśmy/nie planujemy takich rozwiązańInne – prosimy o sprecyzowanie

  P14. Jeśli na terenie samorządu jeżdżą taksówki ekologiczne (zasilane prądem, gazem itp.), to czy otrzymały one jakieś wsparcie od Państwa samorządu? Jeśli tak, w jakiej formie?

  P15. Czy samorząd wdrożył rozwiązania zachęcające właścicieli indywidualnych pojazdów (prywatnych lub służbowych) do nabycia ekologicznych samochodów?
  Prosimy o zaznaczenie „X” we właściwej kolumnie

  Wdrożone Planowane
  Zniżki za parkowanie i/lub wjazd do centrum
  Możliwość korzystania z pasów dla autobusów i taksówek
  Instalowanie odpowiedniej infrastruktury (stacje zasilania itp.)

  Inne – prosimy o sprecyzowanie

  P16. Jakie są, Państwa zdaniem, największe bariery w rozwoju indywidualnej mobilności ekologicznej opartej na niskoemisyjnych samochodach? Jakie widzą Państwo potencjalne rozwiązania, zarówno na poziomie samorządu, jak i kraju? Podsumowanie do 2000 znaków.

  „Miękkie” środki transportu (rower, pieszo)

  P17. Jeśli Państwo dysponują takimi statystykami, prosimy o wpisanie informacji o „miękkiej” mobilności:
  Ogólna długość ścieżek rowerowych [km]
  Powierzchnia stref ruchu pieszego [km2] lub długość ścieżek dla pieszych [km]

  P18. Czy samorząd wdrożył rozwiązania sprzyjające korzystaniu z miękkich środków transportu? Czy w ciągu dwóch lat planuje takie działania?
  Prosimy o zaznaczenie „X” we właściwej kolumnie

  Wdrożone Planowane
  Budowa ścieżek rowerowych
  Przyjęcie Kodeksu Ulicznego lub poszczególnych zasad dla rowerzystów
  Założenie systemu wypożyczalni rowerów
  Tworzenie stref ruchu pieszego

  Inne – prosimy o sprecyzowanie

  Transport towarowy

  P19. Czy samorząd wdrożył rozwiązania, mające na celu ograniczenie szkód pochodzących z transportu towarowego w mieście? Czy w ciągu najbliższych dwóch lat planuje się takie rozwiązania?
  Prosimy o zaznaczenie „X” we właściwej kolumnie

  Wdrożone Planowane
  Zachęty do współpracy dla firm, aby podzieliły środki logistyczne
  Wdrażanie „twardych” rozwiązań (tworzenie stref zaopatrzenia, baz logistycznych, nabywanie „czystych” pojazdów itp.)

  Inne – prosimy o sprecyzowanie

  P20. Budżet przeznaczony na inwestycje w zakresie zrównoważonego transportu [PLN]:

  Edukacja i partycypacja społeczna

  P21. Polityka samorządu w zakresie mobilności zrównoważonej jest określona we współpracy z:
  Spółkami przewozowymi poza aglomeracjąPrywatnymi spółkami komunikacji miejskiejPrzedstawicielami taksówkarzyInnymi samorządamiOrganizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia pasażerów, ochrona środowiska itd.)Nasz samorząd sam określa politykę transportowąInnymi partnerami - prosimy o sprecyzowanie

  P22. Samorząd prowadzi działania edukacyjne na rzecz mobilności zrównoważonej (promocja transportu zbiorowego, miękkich środków itd.) poprzez:
  Zgromadzenia publicznePlakaty i reklamy (także w prasie, w radiu bądź w telewizji)Strona internetowaDoor-to-door (odwiedziny)Wysyłanie czasopismPrezentacje dla poszczególnych grup (szkoły, branża, urzędnicy etc.)Nasz samorząd nie prowadzi takich działańInne - prosimy o sprecyzowanie

  P23. Budżet przeznaczony na te działania [PLN]:

  P24. Jeśli na terenie samorządu jest wprowadzona koncepcja inteligentnego systemu transportowego (ITS), na czym ona konkretnie polega? Podsumowanie do 2000 znaków.

  P25. Jeśli samorząd nie dysponuje systemem inteligentnego transportu, czy planuje zainstalować przez najbliższe dwa lata taki system i z jakimi właściwościami?

  P26. Czy strategia samorządu w zakresie mobilności zrównoważonej uwzględnia dostępność dla osób niepełnosprawnych?
  TAKNIE

  P27. Jakie są Państwa zdaniem główne zarzuty mieszkańców wobec komunikacji miejskiej?
  Prosimy uporządkować wg ważności od 1 do 5, przy czym 1 - najważniejszy zarzut.

  Brak punktualności (spóźnienia, awarie)
  Za mało przystanków/linii, aby móc wszędzie dojeżdżać
  Za mała częstotliwość lub zbyt krótkie godziny działania
  Brak komfortu lub poczucie niebezpieczeństwa
  Wygórowane ceny
  Inne

  P28. Czy jakiekolwiek projekty związane ze zrównoważonym rozwojem transportu zostały zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego?
  TAKNIE
  Jeśli tak, prosimy o opisanie szczegółów.

  Dofinansowanie

  P29. Polityka taryfowa transportu (w zakresie transportu zbiorowego, ale też opłaty za wjazd do centrum, za parkowanie itp.) ma na celu:
  Prosimy uporządkować według ważności - 1 przed najważniejszym celem.
  Dążenie do równowagi finansowej bądź do zysku
  Umożliwienie wszystkim jazdy komunikacją miejską, nawet tym uboższym
  Tworzenie promocji zachęt na rzecz niektórych środków transportowych
  Inne

  P30. Czy Państwa samorząd korzystał z następujących programów dofinansowania?
  Fundusze unijne i norweskieNarodowy / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPożyczki bankowePartnerstwo publiczno-prywatne (PPP)Nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowaniaInne - prosimy o sprecyzowanie

  P31. Prosimy o opisanie projektu wdrożonego w Państwa samorządzie w zakresie mobilności zrównoważonej, który najbardziej Państwa usatysfakcjonował.
  Podsumowanie do 2 000 znaków – odpowiedź na to pytanie może być wysłana osobno i w trakcie konkursu w celu opublikowania tesktu na stronie https://www.eco-miasto.pl , jako przykładu dobrej praktyki.


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  P32. Prosimy o opisanie najważniejszego planu z zakresu mobilności, jaki powinien zostać wdrożony w ciągu najbliższych dwóch lat w Państwa samorządzie.
  Podsumowanie do 2 000 znaków


  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub Word, maksymalna wielkość: 1MB
  (Jeśli chcieliby Państwo przesłać większe pliki, prosimy o przesłanie ich w osobnym mailu, na adres ecomiasto@gmail.com, z zaznaczeniem nazwy miasta i kategorii konkursowej)

  By wysłać formularz, muszą Państwo uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, a także zaakceptować następujące zdanie: