Program konferencji 2017

INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy

Centrum Nauki Kopernik, 8-9 listopada 2017, Warszawa

8 listopada 2017

10:30  Otwarcie konferencji

10:45–13:15 Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”   

13:15–14:30 ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju

14:30–15:30 Lunch

15:30–17:00 MIASTO A ZMIANY KLIMATU (sesja plenarna)   
Przewidywanie niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowanie stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. Ocena wrażliwości, odporności na zmiany klimatyczne i zarządzanie ryzykiem (w tym społeczny wymiar strategii adaptacji do zmian klimatycznych). Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności opadów (deszczy nawalnych) powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz z występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do specyficznych zagrożeń miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmacniane przez jego zanieczyszczenie.

A1 Jakość powietrza  
Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Wrocław
 • Kraków
 • Światowa Organizacja Zdrowia

A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy   
Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie?
Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Katowice (tbc)
 • Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy

A3 Zielona i błękitna infrastruktura 
Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Cascais
 • Radom
 • Łódź

A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe 
Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Edynburg (tbc)
 • Salon-de-Provence
 • Bydgoszcz
 • Gdynia

17:00–18:30 Networking – cocktail – wystawa

 

9 listopada 2017

9:30 – 11:00 MIASTO A GOSPODARKA ZASOBAMI (sesja plenarna) 
Efektywne gospodarowanie zasobami pozwala zmienić dominującą tendencję uzależnienia rozwoju gospodarczego miast od zużycia zasobów poprzez zmianę sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy towary, a także realizujemy usługi. Efektywne wykorzystanie zasobów, szczególnie wody, energii, odpadów ale również terenu, jest istotnym elementem budowania miasta przyjaznego środowisku.

B1 Efektywne wykorzystanie wody 
Czy zagospodarowanie wody odprowadzanej do oczyszczalni ścieków może przynieść miastu korzyści? Jak zredukować zużycie wody pitnej w mieście? Wstępem do odpowiedzi na te pytania są min.: optymalizacja wykorzystania wody deszczowej, technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia wody przy zachowaniu dotychczasowego standardu usług oraz potencjał energetyczny i użyźniający ścieków.
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Lublin
 • Warszawa
 • NFOŚiGW (Departament Ochrony Wód)

B2 Gospodarka odpadami – Twój odpad, mój surowiec 
W ostatnich latach zastanawiamy się przede wszystkim jak powinien wyglądać modelowy system segregacji śmieci, w jaki sposób edukować mieszkańców, aby zadziałał on sprawnie. W roku 2020 r. musimy uzyskać 50 proc. recyklingu, może więc potrzebne są dodatkowe zachęty dla mieszkańców? W jaki sposób zmieniające się prawo gospodarki odpadami może wspierać osiąganie wyznaczonych celów?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Bordeaux
 • Poznań (tbc)
 • Gdynia (tbc)

B3 Zrównoważona konsumpcja – nowe modele biznesowe 
W kontekście zrównoważonego rozwoju miast kluczowym jest efektywne zarządzanie przede wszystkim wodą, energią, odpadami i terenem. Dzięki bardziej wydajnemu gospodarowaniu zasobami możliwe jest odwrócenie tendencji, w której to rozwój miast przekłada się na zwiększające się wykorzystanie zasobów i jest od niego uzależniony. Jak mogą funkcjonować nowe modele biznesowe sprzyjające zmianom?

B4 Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast 
Miasta będą w przyszłości musiały znaleźć sposób na zwiększenie swojego budżetu oraz dostępności zasobów – tylko dzięki temu możliwe będzie sprostanie zmieniającym się potrzebom rosnącej liczby mieszkańców. Dzięki poszukiwaniu nowych narzędzi finansowych oraz partnerów podmioty zarządzające miastem mogłyby korzystać z rozwiązań dotychczas nieosiągalnych. Podczas tej sesji zostaną omówione metody, które stają się pełnoprawnymi narzędziami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie budżetu w obliczu nowych wyzwań. Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • European Investment Bank
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:15 ECO-MIASTO PRZYSZŁOŚCI (sesja plenarna) 
W mieście przyszłości zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powinny współgrać i wzajemnie się uzupełniać. Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego min. bezemisyjny transport, kreowanie zielonych przestrzeni publicznych, efektywne wykorzystanie zasobów i energii czy też procesy rewitalizacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nowoczesne technologie sprawiają, że niezliczone ilości danych które miasto generuje każdego dnia, wykorzystywać można w procesie doskonalenia systemu zarządzania przy użyciu open data i IoT.

C1 Rozwiązania inteligentnych miast – inteligentny transport (projekt Sharing Cities) 
Nie można wyobrazić sobie nowoczesnej metropolii bez inteligentnego system transportu. Zrównoważony system transportu musi stwarzać warunki dla wygodnego, wydajnego i bezpiecznego przewozu ludzi, co z kolei oznacza wzmocnienie roli transportu publicznego. Jak zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń transportowych?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Mediolan
 • Lizbona
 • Londyn
 • Warszawa

C2 Efektywność energetyczna infrastruktury miejskiej 
Wyzwaniem stojącym przed miastami jest zapewnienie odpowiedniej z perspektywy ludzi jakości budownictwa, w którym realizowane będzie wdrażanie innowacji w zakresie min. zarządzania wodą i energią (w tym korzystanie z energii odnawialnej). Krokiem milowym w kierunku zrównoważonego budownictwa może okazać się coraz szersze zastosowanie analizy cyklu życia projektowanej inwestycji. Należy się również zastanowić jak wspierać modernizację zrealizowanych w przeszłości inwestycji, tak by mogły dalej pełnić swoją funkcję przy zmniejszonej presji na środowisko?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Grenoble
 • Schiltigheim

C3 Rola mieszkańców w budowaniu zrównoważonego miasta 
Skuteczne zwiększanie efektywności energetycznej musi iść w parze z włączeniem w działanie lokalnej społeczności. Kluczową rolę w tej kwestii mają do odegrania kampanie społeczne takie jak „Step by step”. W jaki sposób efektywnie zwiększać świadomość mieszkańców miast, tak by zachęcić ich do zmiany swoich przyzwyczajeń?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • E3D Environnement

C4 Przydatność i wykorzystanie danych w miejskim planowaniu przestrzennym 
Skuteczne zarządzanie nowoczesnymi ośrodkami miejskimi może stać się łatwiejsze dzięki dostępowi do dobrej jakości danych. Znajdują one bowiem szerokie zastosowanie w planowaniu miejskim uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju np. w projektowaniu przestrzeni publicznej i terenów zielonych. W jaki sposób możemy sprzyjać rozpowszechnianiu otwartego dostępu do informacji w Polsce?
Wiedzą i doświadczeniami podzielą się:

 • Amsterdam
 • Bordeaux
 • Warszawa

13:15 – 13:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

13:30 – 14.30 Lunch i networking

 

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji.