Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 7. Edycji ECO-MIASTO

 1. Ambasada Francji w Polsce (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-477, ul. Piękna 1, wraz z Centrum UNEP/GRID Warszawa (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-764, ul. Sobieszyńska 8, organizuje Konkurs pod tytułem ECO-MIASTO (poniżej „Konkurs”). Konkurs ten ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatu polskich miast.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich gmin miejskich i miejsko-wiejskich, w tym miast na prawach powiatu oraz dla związków międzygminnych (dalej „Uczestników”).
 3. Współorganizatorem konkursu jest dziennik internetowy Teraz Środowisko, wydawnictwa Cogiterra sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-831, ul. Twarda 44. Współorganizator podejmuje kontakty z Uczestnikami i potencjalnymi Uczestnikami w imieniu Organizatorów.
 4. Uczestnicy rywalizują w konkursie w ramach 5 kategorii: gospodarka wodna, gospodarka odpadami, zieleń miejska, mobilność zrównoważona i efektywność energetyczna. Zgłoszenia przesyłać można w dowolnej liczbie kategorii.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na stronie eco-miasto.pl i przesłanie go drogą elektroniczną na adres eco-miasto@teraz-srodowisko.pl przed upływem terminu zgłoszeń.
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wypełnienia formularzy konkursowych w sposób rzetelny i możliwe najbardziej dokładny. Podanie nieprawdziwych danych skutkować może dyskwalifikacją wniosku bez możliwości odwołania się.
 7. Wszystkie formularze zostaną ocenione przez Jury konkursowe (dalej „Jury”), które wyłoni laureatów w kategoriach konkursowych.
 8. Jury konkursu zostaje powołane przez Ambasadę Francji w Polsce. W skład Jury wchodzą eksperci w wyżej wymienionych kategoriach. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.
 9. Jury wyłania laureatów na podstawie informacji ujętych w formularzach konkursowych i własnej wiedzy. Uczestnicy będą oceniani w podziale na miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. W swojej ocenie Jury bierze pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  • realne osiągnięcia Uczestnika w wyżej wymienionych kategoriach;
  • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu dwóch najbliższych lat;
  • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika;
  • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami…) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach;
  • oryginalność inicjatyw.
 10. Nagrody będą wręczone podczas uroczystości rozdania nagród towarzyszącej Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020 Energia Zmian, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Każdy z wyłonionych Uczestników dostanie nagrodę ECO-MIASTO w postaci statuetki i tytułu Eco-Miasto, z możliwością posługiwania się logotypem 7. edycji Eco-Miasto przez cały rok, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych. Dodatkowo, wszyscy Uczestnicy mają szansę otrzymać nagrody ufundowane przez Partnerów strategicznych konkursu, którzy w tym celu otrzymują dostęp do informacji zawartych w formularzach.
 11. Etapy konkursu*:
  • etap I – przesyłanie formularzy konkursowych – od 6 listopada 2019 r. do 28 lutego 2020 r. godz. 13:00;
  • etap II – rozstrzygnięcie konkursu przez jury – marzec 2020 r.;
  • etap III – wręczenie nagród – podczas Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020 Energia Zmian, która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2020 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 12. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

 * – Ze względu na sytuację epidemiologiczną, decyzją organizatorów 7. edycji projektu Eco-Miasto, rozstrzygnięcie konkursu przez jury nastąpi z początkiem września 2020r., wręczenie nagród odbędzie się 21 września 2020 r. podczas Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020 Energia Zmian.