MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2021 – PROGRAM (DZIEŃ II)

 

Dzień II – 6 października 2021
(Transmisja z Centrum Nauki Kopernik)

10:00Otwarcie drugiego dnia konferencjiSecond day of the Conference – opening
10:05Przemówienie: Klimat na odbudowę, klimat do odbudowy

Najważniejsze wątki: miejska polityka klimatyczna, holistyczne spojrzenie, zrównoważony rozwój w praktyce

Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Speech: Good climate for recovery

Core topics: urban climate policy, holistic overview, sustainable development in practice

Bartłomiej Kozek, Head of the Green transition Department, UNEP/GRID-Warsaw Centre
10:20Studio Eco-MiastaEco-City broadcast studio
10:25Debata: Energia dla miast

Najważniejsze wątki: Efektywność energetyczna, OZE, klastry/spółdzielnie energetyczne, wsparcie finansowe, prosumenci

Prowadzenie:
Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Uczestnictwo:
Jerzy Ponikowski, Menedżer Programu ELENA, BNP Paribas Bank Polska
Roman Szełemej, prezydent miasta Wałbrzych
Charlotte Le Bris, Centrum Badań i Ekspertyzy Zagrożeń, Środowiska, Mobilności i Planowania, Francja 
Daniel Wolny, Kierownik Biura Zarządzania Energią, Miasto Katowice
Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć
Debate: Energy for cities

Core topics: Energy efficiency, renewables, energy clusters, financial support, prosumers


Moderator:
Michał Niewiadomski, Rzeczpospolita

Participants:
Jerzy Ponikowski, Programme ELENA Manager, BNP Paribas Bank Poland
Roman Szełemej, Mayor of Wałbrzych
Charlotte Le Bris, European and international Officer, Center for Studies and expertise on Risks, the Environment, Mobility and Planning, France 
Daniel Wolny, Head of the Energy Management Office, The City of Katowice
Jan Ruszkowski, Polish Green Network
11:20Studio Eco-MiastaEco-City broadcast studio
11:25Debata: Mobilność w Eco-Mieście

Najważniejsze wątki: Powiązania między mobilnością a planowaniem przestrzennym, rola transportu pieszo-rowerowego, odbudowa zaufania do transportu zbiorowego, nowe modele, samochody elektryczne

Prowadzenie:
Łukasz Malinowski, Wydawnictwo TOR

Uczestnictwo:
Maria Perkuszewska, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności, Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności, Renault Polska
Marcin Żebrowski, urbanista, UrbCast
Artur Celiński, przedstawiciel zwycięzców Transport Ideathon
Debate: Mobility in Eco-City

Core topics: Relations between mobility and spatial planning, the role of micro-mobility (walkind and cycling), rebuilding trust in public transport, new models, electric cars

Moderator:
Łukasz Malinowski, TOR (publishing house)

Participants:
Maria Perkuszewska, Head of the Innovative and Sustainable Mobility Department, Ministry of Infrastructure
Andrzej Gemra, Public Affaires & Electromobility Expert, Renault Poland
Marcin Żebrowski, urbanist, UrbCast
Artur Celiński, representative of Transport Ideathon winners
12:20Studio Eco-MiastaEco-City broadcast studio
12:25Debata: Lepsze budynki, lepsza przestrzeń

Najważniejsze wątki: Planowanie przestrzenne, przemyślane inwestycje, przestrzeń publiczna, realizowanie potrzeb społecznych, ochrona środowiska, efektywność energetyczna, redukcja emisji z budownictwa

Prowadzenie:
Wojciech Kacperski, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Uczestnictwo:
Agnieszka Gutowska
, Dyrektor Komunikacji Nhood
Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Robert Maciaszek, Burmistrz Miasta Chrzanowa
Wioletta Fabrycka, Ekspertka Programu Climate Leadership
Katarzyna Udrycka, Fundacja Szklane Pułapki
Debate: Better buildings, better space

Core topics: Spatial planning, well-thought-of investments, public space, meeting social requirements, environmental protection, energy efficiency, reduction of emissions coming from the construction sector

Moderator:
Wojciech Kacperski, Office for Architecture and Spatial Planning, The City of Warsaw

Participants:
Agnieszka Gutowska
, Communications Director, Nhood
Alicja Kuczera, Managing Director, Polish Green Building Council
Robert Maciaszek, Mayor of Chrzanów
Wioletta Fabrycka, Climate Leadership expert
Katarzyna Udrycka, Glass Traps Foundation
13:20Studio Eco-MiastaEco-City broadcast studio
13:25Debata: Miejska zieleń, miejska woda

Najważniejsze wątki: Zielona i błękitna infrastruktura, gospodarka wodna, rola różnorodności biologicznej w mieście, przestrzenie rekreacyjne

Prowadzenie:
Piotr Mikołajczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Uczestnictwo:
Anna Czyżewska, Dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Aleksandra Żurada, Dyrektor Komunikacji, Veolia Energia Warszawa S.A.
Katarzyna Dzióba, Wiceprezydent miasta Zabrze
Brigitte Köhnlein, Departament Spraw Federalnych, Europejskich i Międzynarodowych, Miasto Hamburg
Aleksandra Głowacz, Kierownik Działu Edukacji Muzealnej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Debate: Urban greenery and water

Core topics: Green and blue infrastructure, water management, the role of urban biodiversity, leisure sites

Moderator:
Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID-Warsaw Centre

Participants:
Anna Czyżewska, Director of the Department of Adaptation to Climate Change, National Fund for Environmental Protection and Water Management
Aleksandra Żurada, Communications Director, Veolia Energia Warszawa S.A.
Katarzyna Dzióba, Vice-Mayor of Zabrze
Brigitte Köhnlein, Department of Federal, European and International Affairs, Hamburg
Aleksandra Głowacz, Head of Education Department, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów
14:20Studio Eco-Miasta
gość specjalny: Patrycja Adamska, Dyrektor Programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Eco-City broadcast studio
special guest: Patrycja Adamska, Programme Director UNEP/GRID-Warsaw Centre
14:30Podsumowanie konferencji

Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce
Bruno Bessis, francuskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej
Summary of the Conference

Maria Andrzejewska, General Director, UNEP/GRID-Warsaw Centre
Embassy of France in Poland
Bruno Bessis, French Ministry of Ecological Transformation
14:45Zakończenie konferencjiClosing of the Ceonference