Organizatorzy i partnerzy konkursu Eco-Miasto 2021

Ambasada Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce jest placówką dyplomatyczną Republiki Francuskiej w Polsce.

 

Ambasada od wielu lat wspiera samorządy lokalne na drodze ekologicznego rozwoju. Przedstawiciele władz samorządowych mogą uczestniczyć w szkoleniach poświęconych różnym aspektom zrównoważonego rozwoju miast, organizowanych przez Ambasadę. Te działania wpisują się w politykę klimatyczną Francji, która w 2015 r. zorganizowała w Paryżu konferencję ONZ COP 21, podczas której udało się zawrzeć globalne porozumienie na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

We współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz z partnerami projektu, Ambasada Francji pragnie zachęcić polskie miasta do wymiany z francuskimi samorządami oraz do wdrażania dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju. Konkurs ECO-MIASTO nagradza polskie miasta najbardziej zaangażowane w ochronę środowiska i w polepszenie jakości życia mieszkańców.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Teraz Środowisko

Teraz Środowisko to internetowy dziennik skierowany do sektora ochrony środowiska. Odbiorcy? Specjaliści i pracownicy sektora oraz wszystkie osoby zainteresowane śledzeniem jego dynamiki. Nasza misja? Aktywne uczestnictwo w środowiskowej transformacji polskiej gospodarki. Jej realizacja? Codzienne informowanie o zmianach rynkowych, administracyjnych, prawnych, technologicznych i społecznych. Regularna publikacja pisanych dla nas na wyłączność opinii ekspertów.

A także… Udostępnienie uaktualnianej na bieżąco bazy tekstów prawnych, kalendarza wydarzeń branżowych oraz ogłoszeń o produktach i usługach działających w sektorze firm. W rubryce Praca można natomiast znaleźć aktualne oferty zatrudnienia w sektorze – zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych firmach. Adresujemy się przede wszystkim do fachowców z branży wod-kan, odpadowej, energetycznej i OZE. Poruszamy też kwestie związane ze zrównoważonym budownictwem, transportem, planowaniem przestrzennym, zarządzaniem ryzykiem, a także ochroną przyrody, powietrza i klimatu.

Nagroda Teraz Środowisko w konkursie ECO-MIASTO

Projekt ECO-MIASTO doskonale wpisuje się w naszą działalność i linię redakcyjną. Jako współorganizator konkursu Teraz Środowisko zajmuje się promowaniem zrównoważonego rozwoju miast oraz informowaniem samorządów o możliwości uczestniczenia w konkursie i seminariach.W latach 2015-2018 Teraz Środowisko przyznawało w ramach konkursu własną nagrodę, wyróżniając miasto prowadzące dynamiczną polityką środowiskową. W 7. edycji konkursu KAŻDE miasto, które uzyska tytuł ECO-MIASTA otrzyma w nagrodę wywiad przeprowadzony przez naszą redakcję.

Mądrej głowie dość dwie słowie… Zapraszamy do codziennej lektury!

Ceetrus Polska

Ceetrus Polska – do 4 czerwca 2018 roku funkcjonująca pod nazwą Immochan Polska – jest właścicielem, deweloperem, komercjalizatorem i zarządcą obiektów handlowych. Firma rozwija projekty, które wpisują się w istniejącą tkankę miejską. Chce tworzyć miejsca zrównoważone, inteligentne, tętniące życiem, z myślą lokalnych społecznościach.

Firma Ceetrus (d. Immochan) chce tworzyć przestrzenie miejskie, gdzie ludzie spotykają się i nawiązują relacje. Projektowane, budowane, a następnie zarządzane obiekty – nie tylko handlowe – mają wpisywać się w lokalne otoczenie oraz dostarczać innowacyjne rozwiązania i usługi. To założenie dotyczy również polskiego rynku, gdzie do Ceetrus Polska należą 22 Centra Handlowe Auchan oraz Galeria Bronowice i Galeria Łomianki. Inwestor obecnie zarządza w Polsce powierzchną handlową wielkości blisko 700 tys. mkw. Jest również wyłącznym komercjalizatorem 16 obiektów handlowych z hipermarketem Auchan (d. Real) o powierzchni ponad 38 tys. mkw. Ceetrus Polska rozwija także działalność w takich obszarach, jak nieruchomości mieszkaniowe, biura, infrastruktura, turystyka i rekreacja.

W trosce o lokalne społeczności

Z myślą o lokalnych społecznościach Ceetrus Polska przebudowuje i odnawia istniejące obiekty. Efektem modernizacji jest lepsze dopasowanie obiektów do potrzeb klienta i otoczenia, poprzez wprowadzenie licznych udogodnień, takich jak pokoje rodziców z dziećmi, bezpłatne wewnętrzne i zewnętrzne place zabaw dla dzieci czy bezpłatne WiFi i miejsca do wspólnej pracy, z których mogą korzystać lokalni przedsiębiorcy.

Rozwiązania ekologiczne w centrach handlowych

Ceetrus Polska kładzie duży nacisk na to, aby codzienne funkcjonowanie centrów handlowych miało jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. W tym celu wprowadziła do obiektów m.in. efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej i wody. Firma promuje również ekologiczny transport, rozwijając na parkingach swoich obiektów sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy budując wiaty rowerowe, a w większości obiektów samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Potwierdzeniem efektywności działań Ceetrus Polska na rzecz ochrony środowiska naturalnego są m.in. certyfikat BREEAM uzyskany przez Galerię Bronowice oraz BREEAM-In-Use, który w ubiegłym roku otrzymała Galeria Łomianki. W tym roku proces certyfikacji przejdą kolejne obiekty zarządzane przez Ceetrus Polska.

Zrównoważone budownictwo na przykładzie Coresi Shopping Resort

Na całym świecie Ceetrus realizuje liczne projekty wpisujące się w założenia zrównoważonego budownictwa. Coresi Shopping Resort mieści się w Brasov w Rumunii i jest przykładem udanej rewitalizacji obszaru przemysłowego w mieście. Jest to inwestycja wielofunkcyjna – obok galerii handlowej o powierzchni ponad 45 tys. mkw. w rewitalizowanej fabryce powstaje park biznesowy, a także budynki mieszkalne. W pierwszym etapie inwestycji oddano do użytku 600 mieszkań. Kompleks otrzymał certyfikat BREEAM Excellent.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Należymy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas, która jest obecna w 73 krajach i zatrudnia ok. 200 tys. pracowników, z czego ok. 150 tys. w Europie.

Jesteśmy silnym lokalnym bankiem o globalnym zasięgu. Należymy do grona największych banków w Polsce. Wspieramy swoich klientów (indywidualnych, samorządy, przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje oraz instytucje) w realizacji projektów oferując im bogaty wachlarz produktów finansowych, inwestycyjnych i oszczędnościowych oraz ochrony ubezpieczeniowej. Jesteśmy świadomi swojej roli w czterech ważnych obszarach wpływu: gospodarka, pracownicy, społeczeństwo, środowisko naturalne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój w BNP Paribas

Misją BNP Paribas jest oferowanie w sposób odpowiedzialny innowacyjnych rozwiązań finansowych, które pomogą klientom zmienić ich świat i będą wspierać lokalną gospodarkę.

Społeczną odpowiedzialność biznesu  rozumiemy jako długoterminowe finansowanie gospodarki i budowanie trwałych relacji z klientami w zgodzie z zasadami etycznymi, odpowiedzialne podejście do rozwoju i zaangażowania pracownika, zwiększanie dostępności produktów i usług, otwartość na potrzeby klientów, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, ograniczanie negatywnego wpływu działalności operacyjnej, proekologiczne produkty i usługi oraz popularyzację ekopostaw. Wierzymy, że wielkie zmiany zaczynają się od nas samych. Dlatego każdego dnia w BNP Paribas Bank Polska S.A przywiązujemy ogromną uwagę do działań na rzecz naszej planety. Tworzymy programy edukacyjne, wdrażamy eko-usprawnienia i wspieramy naszych klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. W tegorocznej, trzynastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, Bank BNP Paribas zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej oraz pierwsze miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BNP Paribas Bank Polska S.A. jest spójna ze Strategią Grupy BNP Paribas. Składa się ona z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów odpowiedzialności: gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego.

Odpowiedzialność gospodarcza

Kluczowym wymiarem odpowiedzialności Banku BNP Paribas jest długoterminowe wspieranie rozwoju gospodarki poprzez finansowanie projektów klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw – tak, aby wspierać ich wzrost. Jednocześnie Bank monitoruje ryzyka CSR w sektorach wrażliwych, a decyzje o udzieleniu finansowania poprzedzają analizy społecznego, ekonomicznego i środowiskowego wpływu firmy oraz przedsięwzięcia.

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność w tym wymiarze oznacza aktywne działanie na rzecz otoczenia, w którym Bank prowadzi działalność. To skupienie się na obszarach, w których w najbardziej adekwatny sposób Bank może przyczyniać się do pozytywnej zmiany społecznej, tj. na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wspieraniu edukacji i kultury, szczególnie w małych społecznościach.

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego

Minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko Bank BNP Paribas realizuje w trzech wymiarach: ograniczania negatywnego wpływu działalności operacyjnej i promocji ekopostaw wśród pracowników, odpowiedzialnego finansowania gospodarki i klientów oraz współpracy i zaangażowania w inicjatywy międzysektorowe.

Odpowiedzialność w miejscu pracy

Odpowiedzialność w miejscu pracy przejawia się przede wszystkim w tworzeniu dobrego środowiska, wspierającego rozwój zawodowy pracowników oraz ich zaangażowanie. Służy promowaniu otwartości, szacunku dla różnorodności oraz gotowości do mobilności zawodowej.

Fundacja Veolia Polska

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. 

Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem “Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Renault Polska

Renault podejmuje liczne działania w celu zmniejszenia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne i zachowania równowagi ekologicznej: począwszy od projektu, poprzez produkcję, eksploatację, aż do recyklingu. Grupa Renault posiada gamę w 100% elektrycznych modeli (ZOE, Twizy, Kangoo Z.E.) oraz udoskonala swoje modele spalinowe, tak aby miały mniejszy wpływ na środowisko i były bardziej oszczędne.

Renault w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przyjęło cztery główne kierunki działań: edukacja, bezpieczeństwo, ekologiczne środki transportu i różnorodność. Celem jest ograniczenie do minimum skutków oddziaływania koncernu na środowisko i wzmocnienie pozytywnego wpływu na otaczający świat. Renault finansuje i nadzoruje wiele lokalnych i międzynarodowych projektów mających na celu znaczne zmniejszenie nierówności w dostępie użytkowników do mobilnego transportu. Firma jest zaangażowana w międzynarodowy program „Mobilność dla Rozwoju”, działający pod egidą Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Renault, jako wiodąca firma w przemyśle motoryzacyjnym oraz w zakresie zrównoważonej mobilności, stworzyła program na rzecz przedsiębiorczości społecznej – Renault MOBILIZ, aby pomóc ludziom uzyskać jak najlepszy dostępu do mobilnego transportu.

Zasadniczym elementem polityki Renault w dziedzinie ochrony środowiska jest samochód elektryczny. Nowy plan strategiczny Renault Drive The Future 2017-2022 przedstawia wizję Grupy Renault: zrównoważoną mobilność dla wszystkich, dzisiaj i jutro. Koncern zapowiedział, że planuje osiągnąć pozycję lidera w dziedzinie aut elektrycznych. W gamie Renault ma znaleźć się 8 nowych modeli w 100% elektrycznych i 12 modeli zelektryfikowanych oraz 15 samochodów autonomicznych. Dzięki samochodom elektrycznym możliwe jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz redukcja poziomu hałasu w miastach.

Oprócz tego koncern rozwija mobilność na żądanie. Tego rodzaju usługi sprzyjają zmniejszeniu liczby samochodów w miastach, a co za tym idzie – ograniczeniu emisji spalin. W Polsce z gamy samochodów Renault korzysta system Traficar, dostępny na terenie Krakowa, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta i Śląska.

Grupa Renault uruchomiła jednocześnie w sześciu zakładach produkcyjnych na terenie Francji panele słoneczne zajmujące powierzchnię 40 ha. W ten sposób firma wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Warto podkreślić, że wszystkie fabryki Renault na świecie posiadają certyfikat ISO 14001. Szczególnym przykładem jest zakład produkcyjny w Tangerze (Maroko), zaprojektowany z założeniem zerowej emisji CO2 i zerowego zrzutu ścieków przemysłowych. Do dziś pozostaje modelowym zakładem w przemyśle motoryzacyjnym.

Projekt ECO-MIASTO, promujący ideę zrównoważonego rozwoju miast, wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Renault i pozwala na szerokie informowanie na temat możliwości oraz szans związanych z upowszechnianiem mobilności zrównoważonej. Z myślą o sprostaniu nowym wyzwaniom – zarówno środowiskowym, jak i ekonomicznym – stojącym przed przemysłem motoryzacyjnym, Renault realizuje strategię obejmującą dwa elementy: udoskonalanie istniejących technologii dzięki nowym generacjom niskoemisyjnych silników oraz poszerzanie gamy produktów w zakresie nowych samochodów elektrycznych o zerowej emisji CO2.