Program Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, konferencja “Eco-Miasto 2020. Energia Zmian” odbędzie się w innym terminie.
O szczegółach zmian, w tym również tych dotyczących ogłoszenia wyników 7. edycji konkursu Eco-Miasto, poinformujemy wkrótce.

Dziękujemy za wyrozumiałość.
Dzień I / Day IDzień II / Day II

Dzień I / Day I

9:00 – 10:00
Rejestracja / Registration
10:00 – 10:20
Otwarcie konferencji / Opening of the conference

Organizatorzy uroczyście witają gości. / The organizers cordially welcome the guests.

 • Maria Andrzejewska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa – prowadzenie otwarcia
 • Frederic Billet, Ambasador Francji
 • Michał Kurtyka, Ministerstwo Klimatu (tbc)
 • Rafał Trzaskowski/Justyna Glusman/Leszek Drogosz, Urząd Miasta st. Warszawa (tbc)
10:20 – 10:55
Przemówienia inauguracyjne – lokalny i globalny wymiar polityki miejskiej / Inaugural speech – local and global dimension of urban policy

Zarysowanie szerokiego horyzontu trendów mających wpływ na miasta w Polsce i na świecie, odnosząc się m. in. do pokonywania przeszkód stojących na ich drodze do zrównoważonego rozwoju, w szczególności w kontekście kryzysu klimatycznego i sposobów na jego przezwyciężenie.

Speakers will outline a wide horizon of trends affecting cities in Poland and across the world, referring to ie. overcoming the obstacles on the path to sustainable development, in particular in the context of the climate crisis and ways to tackle it.

 • Prof. Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Anne Girault, specjalistka ds. polityki klimatycznej miast
10:55 – 13:00
Debata wprowadzająca: Energia (dla) zmian w miastach / Inaugural debate: “Energy (of) change in cities”

W miastach mieszka już ponad połowa ludzkości. Choć zajmują one raptem 2-3% powierzchni lądów na Ziemi, generują aż 80% PKB i 75% emisji gazów cieplarnianych. W obliczu bezprecedensowego kryzysu klimatycznego oraz konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej rola samorządów w redukowaniu emisji będzie kluczowa. To z miast musi wyjść spójna odpowiedź na to wyzwanie, uwzględniająca wszystkie dziedziny naszego życia.
Dyskusja pozwoli uczestnikom zaprezentować całościową wizję oraz konkretne rozwiązania, zbliżające nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jej wątkiem przewodnim jest „nowa energia”, rozumiana szeroko – nie tylko jako działania na rzecz efektywności energetycznej czy odnawialnej energetyki elektrycznej i cieplnej, ale również w innych obszarach miejskiego życia, takich jak budownictwo, mobilność, infrastruktura, nowe modele biznesowe i zwyczaje konsumpcyjne, finanse czy partycypacja społeczna.

Over half of the global population already lives in cities. While covering just 2-3% of the land mass they generate 80% of the global GDP and 75% of greenhouse gas emissions. In the context of an unprecedented climate crisis and the need to achieve climate neutrality the role of local governments in reducing emissions will be crucial. It is cities that need to develop a coherent answer to these challenges.
The discussion will allow panellists to present an overarching view of the future, as well as practical solutions that take us closer to reaching the goal of climate neutrality. Its main theme is “energy (of) change”, understood in a wide scope as not only actions towards improving energy efficiency or generating more energy from renewable sources, but also in other fields of urban life, such as buildings, mobility, infrastructure, new business models and consumption patterns, finances or public participation.

 • Prowadząca / Leader: Irena Pichola, Deloitte
 • XXX, BNP Paribas
 • Andre Decroix, Ceetrus
 • XXX, Renault
 • Frederic Faroche, Prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce
 • Rafał Trzaskowski/Justyna Glusman/Leszek Drogosz, Urząd Warszawy (tbc)
 • XXX, samorząd
 • XXX, Związek Miast Polskich
13:00 – 13:30
Przerwa kawowa / Coffee break
13:30 – 14:30
Konkurs ECO-MIASTO – wręczenie laurów oraz nagród od partnerów / ECO-MIASTO Contest – award ceremony

Ceremonia wręczenia nagród dla samorządów wyróżnionych w kategoriach konkursowych. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu Ecocraft

Event for local governments awarded in several competition categories accompanied by the award ceremony of the Ecocraft competition.

 • Prowadząca / Leader: Marta Wierzbowska-Kujda, Teraz Środowisko
14:30 – 15:30
Lunch
15:30 – 17:00 – Równoległe sesje (do wyboru jedna z czterech sesji) / Parallel afternoon sessions (one session to choose)
A1. Walka ze smogiem – działania na rzecz jakości życia i globalnego klimatu / Fight against smog – activities aimed at quality of life and climate

Potrzebne są nam przykłady działań, podnoszących jakość życia i czyniących nasze miasta bardziej zielonymi – tj. dobre praktyki w obszarach takich jak efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii czy lepsze budownictwo. Istotnym wątkiem dyskusji będzie synergia między miejskimi politykami wobec smogu i klimatu, a więc wpływem lokalnych działań na globalną sytuację.

We need examples of activities that improve the quality of life and make our cities greener – i.e. good practices in areas such as energy efficiency, renewable energy sources and better construction standards. An important thread of the discussion will be the synergy between urban policies on smog and climate, and thus the impact of local actions on the global situation.

 • Prowadzenie / Leader: Teraz Środowisko (tbc)
 • Europoseł (Łukasz Kohut, ew. Adam Jarubas) (tbc)
 • XXX, przedstawiciel Krakowa
 • Piotr Woźny, Prezes NFOŚiGW (tbc)
 • Patryk Białas, radny Katowic/Śląski Alarm Smogowy
 • Paloma Cucchi, Światowa Organizacja Zdrowia (tbc)
A2. Współpraca z mieszkańcami / Cooperation with inhabitants

Partycypacja społeczna staje się coraz bardziej powszechna, a różnego rodzaju ruchy społeczne na stałe wtopiły się w krajobraz niejednego miasta. Sesja ma na celu prezentację zwieńczonych sukcesem praktyk partycypacyjnych, jak również czyhających na wykorzystujących je zagrożeń – poczynając od budżetowania, konsultacji społecznych, a kończąc na panelach obywatelskich.

Social participation is becoming more and more common, and various kinds of social movements have permanently merged with the landscape of many cities. These workshops are aimed at presenting successful participatory practices as well as threats that exploit them – starting with budgeting, social consultations and ending with civic panels or public-social partnerships.

 • Prowadzenie / Leader: Szkoła Liderów (tbc)
 • XXX, przedstawiciel Lublina
 • Anna Petroff-Skiba, Centrum Komunikacji Społecznej Warszawa
 • Daniel Piotrowski, CEETRUS
 • Marcin Gerwin, specjalista od paneli obywatelskich
 • Edwin Bendyk, tygodnik Polityka
A3. Zintegrowana mobilność lokalna / Eco-friendly mobility

Liczni eksperci zgodnie twierdzą dziś, że przyszłością transportu jest elektromobilność. Nie należy postrzegać jej jednak jedynie przez pryzmat transportu indywidualnego, bardzo ważną rolę do odegrania ma bowiem w miastach niskoemisyjny transport zbiorowy. By osiągnąć maksymalną efektywność miejskich i metropolitalnych systemów transportowych niezbędna jest przemyślana integracja środków transportu, uwzględniająca m. in. komunikację zbiorową, funkcjonujące w przestrzeni miejskiej wypożyczalnie aut jak również systemy rowerów miejskich.

Experts largely agree that the future of transport will be electric. It is important not to see this trens only through the lens of individual mobility, but also public transport systems. In order to achieve the highest efficiency of urban and metropolitan transport systems it is crucial to wisely integrate different mobility services, including public transport, car or bike sharing.

 • Prowadzenie / Leader: Teraz Środowisko (tbc)
 • XXX, przedstawiciel Renault
 • XXX, przedstawiciel ZTM
 • XXX, przedstawiciel autonomicznych autobusów (ew. Solaris)
 • XXX, przedstawiciel Lubina
 • XXX, przedstawiciel Szczecina
 • XXX, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
A4. Zmiany klimatu na szczeblu lokalnym / Climate change on the local level

Zmiany klimatu już dziś zaczynają wpływać na jakość życia – także w polskich miastach. Ograniczanie ich skali oraz zapobieganie skutkom będzie jednym z kluczowych priorytetów na każdym szczeblu – od globalnego po lokalny. Dyskusja ukazująca działania na rzecz klimatu jako ekonomicznie wykonalne oraz przynoszące wymierne korzyści, oparta na konkretnych przykładach miast z Polski i Europy, zdaje się być ważniejsza niż kiedykolwiek.

Climate change is already influencing our quality of life – also in Polish cities. Limiting their scale and adapting to their effects will be one of key priorities in the coming years on every level – from global to local. The discussion showing climate action as economically feasible and bringing measurable benefits, based on specific examples of cities from Poland and Europe, seems to be more important than ever.

 • XXX, przedstawiciel Nantes (zielona stolica Europy)
 • Aneta Skubida, Climate-KiC
 • XXX, przedstawiciel Gdańska
 • Szymon Tumielewicz, Ministerstwo Klimatu (tbc)
 • Wojciech Szymalski, Instytut na rzecz Ekorozwoju