projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
PolskiEnglish
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Ministry of Funds and Regional Policy
 • Daniel Baliński
  Zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Ministry of Funds and Regional Policy
 • Maria Andrzejewska
  Dyrektor Generalna, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
  General Director of the UNEP/GRID-Warsaw Centre
  Współtwórczyni programu Climate Leadership

Polskie miasta stają przed wyzwaniem zagwarantowania swoim mieszkańcom wysokiej jakości życia - wyzwaniem, którego realizacji domagają się w kolejnych wyborach czy budżetach partycypacyjnych. Pandemia koronawirusa w miastach całego świata wskazała na znaczenie dostępu do wysokiej jakości terenów zielonych czy rozwijania zarówno bezpiecznych, jak i przyjaznych dla środowiska wzorców mobilności. Stanowi zarazem olbrzymie zagrożenie dla równowagi budżetów samorządowych i ich zdolności do inwestowania w tworzenie zielonych, inteligentnych miast.

W trakcie inauguracyjnego warsztatu edycji Eco-Miasta na rok 2021 sprawdzać będziemy, w jaki sposób samorządy mogą wykorzystywać zieloną odbudowę i dostępne na nią środki do poprawy jakości życia i stanu środowiska w polskich miastach. Kanwą dyskusji będą planowane zmiany w Krajowej Polityce Miejskiej, mające wspierać ten proces.

Podczas spotkania skupimy się na 3 celach KPM, które w najmocniejszy sposób poruszają kwestie środowiskowe:

CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze

CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych

CEL 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach

W trakcie rejestracji poprosimy o wybór grupy, co będzie się wiązało z przydzieleniem do dedykowanego pokoju dyskusyjnego.

Polish cities are facing the challenge of guaranteeing high quality of life for inhabitants - a challenge which they are demanding to implement in subsequent elections and participatory budgets. The coronavirus pandemic in cities around the world has highlighted the importance of high-quality green spaces accessibility as well as developing both safe and environmentally friendly mobility patterns. It is also a huge threat to the balance of local government budgets and their ability to invest in creating green, smart cities.

During the inaugural workshop of the Eco-city 2021, we will check how local governments can use green reconstruction and the funds available for it to improve the quality of life and the state of the environment in Polish cities. Planned changes in the National Urban Policy to support this process will be the basis for the discussion.

During the meeting, we will focus on 3 goals from the National Urban Policy that strongly address environmental issues:

Goal 3. Adapting cities to climate change and increasing the use of nature-based solutions

Goal 4. Digital technologies supporting city management processes and optimization of access to public services

Goal 5. Counteracting the negative effects of suburbanization and reuse of space in cities

During registration, we will ask you to select a group, which will result in an assignment to a dedicated discussion room

ProgramAgenda
10:00

Moderator: Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Otwarcie warsztatu:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Moderator: Maria Andrzejewska, Director of the UNEP/GRID-Warsaw Centre

Workshop opening:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Ministry of Funds and Regional Policy
10:15

Krajowa Polityka Miejska jako podstawa zrównoważonego rozwoju polskich miast
Daniel Baliński, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

National Urban Policy as a basis for sustainable development of Polish cities
Director Daniel Baliński, Ministry of Funds and Regional Policy

10:45

Praca w podgrupach, wpracowanie postulatów w nawiązaniu do 3 celów z KPM:

CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze

CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych

CEL 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach

Work in groups, developing postulates regarding 3 goals from the National Urban Policy:

Goal 3. Adapting cities to climate change and increasing the use of nature-based solutions

Goal 4. Digital technologies supporting city management processes and optimization of access to public servicesh

Goal 5. Counteracting the negative effects of suburbanization and reuse of space in cities

11:30

Prezentacja postulatów, pytania, dyskusja, podsumowanie

Presentation of postulates, questions, discussion and summary

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2023