projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
PolskiFrançais

Zrównoważona mobilność miejska to ważny i aktualny temat w kontekście idei współczesnego, zrównoważonego  rozwoju. Oznacza podejście miast do transportu i przemieszczania się w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne skutki dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie zapewniając wygodne i efektywne metody podróżowania w mieście. Głównym celem zrównoważonej mobilności jest bowiem zredukowanie negatywnego wpływu transportu na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, zużycie energii i zatłoczenie miejskie. Koncepcja zrównoważonej mobilności miejskiej szeroko promuje inwestowanie w sieć publicznego bezemisyjnego transportu, taką jak tramwaje, autobusy, metro, pociągi, tworzenie bezpiecznych i przyjaznych przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, przesiadkę na pojazdy elektryczne, carpooling i carsharing, wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne systemy zarządzania ruchem, aplikacje mobilne, inteligentne parkingi, które pomagają zwiększyć efektywność systemów transportowych.

Podczas webinaru nasi Eksperci wyjaśnią czym różni się zrównoważona mobilność miejska od tradycyjnego transportu, przedstawią interesujące przykłady zastosowania nowoczesnych i bezemisyjnych rozwiązań transportowych w miastach polskich i francuskich oraz wyjaśnią czym jest i dlaczego każde miasto powinno posiadać „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

La mobilité urbaine durable est un sujet d’actualité important dans le contexte du développement durable moderne. Elle implique une approche des villes en matière de transport et de déplacement qui minimise les impacts environnementaux, sociaux et économiques négatifs, tout en offrant des modes de déplacement urbain pratiques et efficaces. En effet, l’objectif principal de la mobilité durable est de réduire les effets négatifs du transport sur les changements climatiques, la pollution de l’air, la consommation de l’énergie et la congestion urbaine. Le concept de mobilité urbaine durable encourage largement l’investissement dans le réseau de transport public à zéro émission, comme les trams, les bus, les métros, les trains, la création d’espaces sûrs et conviviaux pour les piétons et les cyclistes, le passage aux véhicules électriques, le covoiturage et l‘autopartage, l’utilisation de nouvelles technologies telles que les systèmes de gestion du trafic intelligents, les applications mobiles, les parkings intelligents qui permettent d’augmenter l’efficacité des systèmes de transport.

Pendant le webinaire nos experts expliqueront la différence entre la mobilité urbaine durable et le transport traditionnel, présenteront des exemples intéressants d’emploi des solutions modernes de transport à zéro émission dans des villes polonaises et françaises, expliqueront ce qu’est un « plan de mobilité urbaine durable » (en anglais Sustainable Urban Mobility Plan) et pourquoi chaque ville devrait en disposer.

Nagranie z wydarzenia

Enregistrement de l'événement

ProgramProgramme

Moderator: Anna Augustyn, Ekspertka UNEP/GRID-Warszawa

Modératrice : Anna Augustyn, Experte UNEP/GRID-Warszawa

10:00

Przywitanie osób uczestniczących, wprowadzenie do dyskusji

  • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa
  • Audelin Chappuis, Ambasada Francji w Polsce
  • Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności

Accueil des participants, introduction à la discussion

  • Maria Andrzejewska, Directrice générale Centre UNEP/GRID-Warszawa
  • Audelin Chappuis, Conseiller de coopération et d’action culturelle, Ambassade de France en Pologne
  • Andrzej Gemra, Expert Affaires publiques & Electromobilité, Renault
10:10

Zrównoważona mobilność miejska – czym jest i czym różni się od tradycyjnego transportu?

Michał Babicki, Wolański Group

Mobilité urbaine durable – qu’est-ce que c’est et en quoi elle diffère  du transport traditionnel ?

Michał Babicki, Wolański Group

10:30

Od tradycyjnego transportu po zrównoważoną mobilność. Przykłady Renault zastosowania nowoczesnych i bezemisyjnych rozwiązań transportowych

Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności

Du transport traditionnel à la mobilité durable. Exemples d’emploi de nouvelles solutions de transport à zéro émission par Renault

Andrzej Gemra, Expert Affaires publiques & Electromobilité, Renault

11:10

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej - wyzwanie dla polskich miast

Bartłomiej Wiertel, ViaVistula

Plan de mobilité urbaine durable – un défi pour les villes polonaises

Bartłomiej Wiertel, ViaVistula

11:30

Strategia zrównoważonej mobilności na przykładzie Metropolii Reims, Francja

Carine Alavant, Head of Mobility Policy, Metropolia Reims

Solutions pratiques pour la mobilité durable dans les villes françaises

Carine Alavant, Cheffe de service Mobilités et Usages, Communauté Urbaine Grand Reims.

12:00

Sesja pytań i odpowiedzi

Session Question/Réponses

12:15

Zakończenie

Anna Augustyn, Ekspertka UNEP/GRID-Warszawa

Fin

Anna Augustyn, Experte UNEP/GRID-Warszawa

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024