projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2022:
KonkursKonferencja
PolskiEnglish

Konferencja Eco-Miasto 2022. Nadzieja w czasach niepewności

Eco-Miasto 2022 Conference. Hope in times of uncertainty

Celem tegorocznej konferencji Programu Eco-Miasto 2022 jest zwrócenie szczególnej uwagi na integrację dyskusji o środowiskowym, społecznym i gospodarczym rozwoju polskich miast. Skupi się ona nie tylko na kreśleniu globalnych, europejskich i krajowych trendów czy pokazywaniu dobrych praktyk, ale również na poszukiwaniu nadziei – na to, że wciąż możliwe jest zarówno odpowiedzenie na kryzysy środowiskowe, takie jak kryzys klimatyczny czy utrata różnorodności biologicznej, jak i na miejskie wyzwania, związane z rynkiem mieszkaniowym czy finansowaniem niezbędnych inwestycji.

The aim of this year's Eco-Miasto conference is to focus on the integration of discussions on the environmental, social and economic development of Polish cities. It will focus not only on showcasing global, European and national trends or good practices, but also on looking for hope that it is still possible to respond to environmental crises, such as climate change or biodiversity loss, and to urban challenges, related to the housing market or financing necessary investments. 

28.09.2022
(Centrum Nauki Kopernik w Warszawie)
28 Sep 2022
(Copernicus Science Center in Warsaw)

Relacja z wydarzenia

Program
Agenda

Prowadzenie konferencji: Magdalena Krukowska, Redaktorka sekcji zrównoważonego rozwoju w Forbes Polska

Running the conference: Magdalena Krukowska, Forbes journalist

9:30

Otwarcie konferencji

 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa
 • Frederic Billet, Ambasador Francji w Polsce
 • Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m. st. Warszawy

Conference launch

 • Maria Andrzejewska, Director General of the UNEP/GRID-Warsaw
 • Frederic Billet, French ambassador in Poland
 • Magdalena Młochowska, Director and Coordinator for green Warsaw, City of Warsaw
10:00

Power speech: Odwaga na drodze do neutralności klimatycznej

Władze lokalne coraz częściej decydują się na kreślenie ambitnych planów z zakresu polityki zrównoważonego rozwoju. Ambitne deklaracje polityki klimatycznej, skupiającej się zarówno na adaptacji, jak i mitygacji do zmiany klimatu stanowią dobry przykład tego trendu. Na drodze do zintegrowanych działań dla ludzi i środowiska napotykają jednak szereg wyzwań. W jaki sposób odpowiadają na nie w praktyce?

Prelegent: Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m. st. Warszawy

Power speech: Courage on the way towards climate neutrality

Local authorities more and more often decide to draw up ambitious plans in the field of sustainable development. Ambitious declarations of climate policy, focusing both on adaptation and mitigation to climate change, are a good example of this trend. However they face a number of challenges on the way towards coherent actions for people and the planet. How do they answer them in practice?

Speaker: Magdalena Młochowska, Director and Coordinator for green Warsaw, City of Warsaw

10:15

Zebranie myśli: Rozwój miast – dla ludzi i środowiska

Ile osób zajmujących się tematem, tyle wizji zrównoważonego rozwoju. Oddajmy głos osobie, która wie o czym mówi – zarówno, jeśli chodzi o kondycję polskich miast (nie tylko tych największych), jak i coraz bardziej niepokojący stan środowiska.

Prelegent: Kacper Nosarzewski, Futurolog, Partner w 4CF Strategic Foresight, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Food for thought: Urban development – for people and the environment

Every person asked has their own view about sustainable development and how it should be implemented. Let us give the floor to a person who knows what s/he is talking about – both in terms of the condition of Polish cities (not only the largest ones) and the increasingly disturbing condition of the environment.

Speaker: Kacper Nosarzewski, Futurist, Partner at 4CF Strategic Foresight, Member of the Board of the Polish Society for the Study of the Future

10:35

GOSPODARKA: Za co rozwijać miasta?

Prowadzenie: Magdalena Krukowska, dziennikarka Magazynu Forbes

Dyskusje o pieniądzach nie skończą się nigdy – a już szczególnie w momencie, gdy radzić sobie musimy z wysoką inflacją czy problemami energetycznymi. Jak w takim otoczeniu może odnaleźć się polski samorząd?

 • Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy, Urząd m. st. Warszawy
 • Michał Fisiak, Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
 • Mark Sadler, Program Leader (Zrównoważony rozwój i infrastruktura w państwach członkowskich Unii Europejskiej), Bank Światowy

ECONOMY: How to pay for urban development?

Running of the panel: Magdalena Krukowska, Forbes journalist

The discussions about money will never end – especially when we have to deal with high inflation or high energy prices. How can Polish local authorities find good solutions in such an environment?

 • Magdalena Młochowska, Director and Coordinator for green Warsaw, City of Warsaw
 • Michał Fisiak, Director of the Department of Public Finance, City of Łódź
 • Mark Sadler, Program Leader for Sustainable Development and Infrastructure for the European Union Member States, World Bank
11:20

PRZERWA KAWOWA

COFFEE BREAK

11:35

Zebranie myśli: Miejskie grządki czyli jak farmy wertykalne pozwalają produkować w miastach jedzenie dobre dla nas i dla planety.

Prelegent: Matylda Szyrle, założycielka startupu Listny Cud

Food for thought: How vertical farms allow cities to produce food that is good for us and the planet

Speaker: Matylda Szyrle, Founder of startup Listny Cud

11:45

SPOŁECZEŃSTWO: Zielone mieszkania i lepsze przestrzenie miejskie

Prowadzenie: Bartłomiej Kozek, UNEP/GRID-Warszawa

Znalezienie dachu nad głową, który odciąży nas od części zmartwień co do przyszłości, pozostaje w Polsce niemałym wyzwaniem. Zadbanie o to, by był on nie tylko przystępny cenowo, ale również przyjazny dla środowiska, to kolejny problem. Czy da się pogodzić te dwie kwestie? Czy uda nam się stworzyć nie tylko wygodne, przyjazne dla środowiska mieszkania, ale też przemyślane przestrzenie miejskie? Jak godzić zróżnicowane potrzeby, związane z zagospodarowaniem naszych miast – tak, by móc cieszyć się wysokiej jakości doświadczeniem miejskiego życia?

 • Verena Denry, dyrektorka ds. międzynarodowych, Miasto Nancy
 • Cecile Trang, Przedstawiciel/ka Eiffage Immobilier
 • Ada Walentek, Dyrektor Generalna Nhood Poland
 • Christian Schantl, Kierownik działu komunikacji i marketingu Wiener Wohnen

SOCIETY: Green housing and better urban spaces

Running of the panel: Bartłomiej Kozek, UNEP/GRID-Warsaw

Finding a roof over our heads, which will relieve us of some worries about the future, remains a considerable challenge in Poland. Ensuring that it is not only affordable but also environmentally friendly is another challenge. Can these two issues be reconciled? Will we be able to create not only comfortable, environmentally friendly flats, but also well-thought-out urban spaces? How to include differing needs related to the way our urban spaces are structured in a way that allows us to experience high quality of urban living?

 • Verena Denry, director for international affairs, City of Nancy
 • Cecile Trang, Eiffage Immobilier
 • Ada Walentek, General Director, Nhood Poland
 • Christian Schantl, Head of communications and marketing, Wiener Wohnen
12:45

Zebranie myśli: Edukacja dla zielonych miast

Wiedza o przyjaznych dla ludzi i środowiska miastach stanowi jeden z elementów, umożliwiających ich budowę. W jaki sposób – od najmłodszych lat – możemy łączyć teorię z praktyką, poszerzając pole do szerszej aktywności społecznej?

Prelegent: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, UNEP/GRID-Warszawa

Food for thought: Education for green cities

Knowledge about how to build people- and planet friendly cities is one of the building blocks that enable their creation. How – from an early age – can we combine theory with practice, expanding the field for wider civic engagement?

Speaker: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, UNEP/GRID-Warsaw

12:55

ŚRODOWISKO: Chronić powietrze, chronić klimat

Prowadzenie: Magdalena Krukowska, dziennikarka Magazynu Forbes

Budynki, planowanie przestrzenne, mobilność, zieleń – to wszystko czynniki, które wpływają na komfort naszego życia, stan zanieczyszczenia powietrza, a także globalny klimat. Smog i kryzys klimatyczny to dwie strony tej samej monety – spalania paliw kopalnych i niezrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji. Potrzebujemy kompleksowych rozwiązań – i o takich będziemy mówić.

 • Andrzej Gemra, Ekspert ds. Public Affaires & Elektromobilności, Renault Polska
 • Michał Guć, wiceprezydent Miasta Gdyni ds. innowacji
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Urząd m. st. Warszawy
 • Beata Jędrzejewska-Kozłowska, dyrektor Wydziału Energii i Klimatu, Urząd Miasta Lublin
 • Sylwia Słomiak, doradczyni ds. zrównoważonego rozwoju miast

ENVIRONMENT: protect the air, protect the climate

Running of the panel: Magdalena Krukowska, Forbes journalist

Buildings, spatial planning, mobility, greenery – these are all factors that affect the comfort of our lives, the state of air pollution, and the global climate. Smog and the climate crisis are two sides of the same coin – the burning of fossil fuels and unsustainable patterns of production and consumption. We need comprehensive solutions – and we will talk about them.

 • Andrzej Gemra, Public Affairs & Electromobility Expert, Renault Polska
 • Michał Guć, vicepresident of Gdynia responsible for innovation
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, director of the Air Protection and Climate Policy office, City of Warsaw
 • Beata Jędrzejewska-Kozłowska, director of the Department of Energy and Climate, City of Lublin
 • Sylwia Słomiak, advisor on sustainable urban development
14:00

Zebranie myśli: Od drzewa do miasta!

O miejskiej zieleni dużo się mówi – w kontekście kolejnych doniesień o betonowaniu miast pod pretekstem rewitalizacji czy bezpieczeństwa pojawia się jednak pytanie o to, czy na pewno rozumiemy wartość przyrody w naszym bezpośrednim otoczeniu. Czy pomóc nam w tym może wycena usług ekosystemowych?

Prelegent: Monika Szewczyk, UNEP/GRID-Warszawa

Food for thought: From tree to the city!

There is a lot of talk about urban greenery – in the context of subsequent reports about concreting cities under the pretext of revitalization or safety, the question arises whether we really understand the value of nature in our immediate surroundings. Can the valuation of ecosystem services help us?

Speaker: Monika Szewczyk, UNEP/GRID-Warsaw

14:10

PRZERWA NA LUNCH

LUNCH BREAK

14:45

Power speech: Uwierzmy w lepszą przyszłość!

Bez nadziei przestrzeń na zmiany w stronę bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska miast gwałtownie się kurczy. Nie chodzi o naiwny optymizm, lecz o znalezienie punktów odniesienia, na bazie których można połączyć globalne myślenie z lokalnym działaniem. Gdzie szukać ich w roku 2022?

Joanna Erbel, autorka książki „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze”

Power speech: Let’s believe in a better future!

Without hope, the space for changes towards more people- and planet-friendly cities will be rapidly shrinking. It is not about naive optimism, but about finding coherent ideas and solutions to combine global thinking with local action. Where to find them in 2022?

Joanna Erbel, author, „Wychylone w przyszłość. Jak zmienić świat na lepsze” (Leaning to the future. How to change the world for the better)

15:00

Konkurs – wręczenie Laurów Eco-Miasta zwycięskim Miastom

Competition – Eco-City Laurels awarded to winning Cities

16:05

Zakończenie

End

Zobacz również

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024