projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do 10. edycji Konkursu Eco-Miasto.

Wszystkim samorządom dziękujemy za udział. Wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej wieczornej Gali, która odbędzie się 10 października 2023r. w Warszawie.

 


Miasta. Ludzie. Przyszłość. 

Szukamy rozwiązań, które sprawią, że polskie miasta staną się bardziej przyjazne mieszkańcom i ich potrzebom. Wiemy, że wiele ośrodków w Polsce postawiło sobie za cel sprostanie dzisiejszym wyzwaniom: społecznym, środowiskowym i gospodarczym, przy jednoczesnym przekształcaniu swoich przestrzeni w miejsca doskonałe do życia, pracy i rekreacji. 

Kategorie konkursowe edycji 2023:

Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym

W kategorii konkursowej „odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym” oceniane będzie podejście miast do wdrażania modelu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), czyli takiego modelu, który ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację odpadów, długoterminowe zachowanie wartości produktów i materiałów, redukcję zużycia zasobów pierwotnych, tworzenie zamkniętych pętli produkcji produktów przy jednoczesnym zachowaniu ochrony środowiska i generowaniu korzyści społeczno-ekonomicznych. Innymi słowy ocenie poddane zostanie przejście miast z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca - produkcja - użytkowanie - utylizacja odpadu) na model cyrkulacyjny (produkcja - użytkowanie – wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym). GOZ stanowi niejako holistyczną strategię, która ma za zadanie rozwiązać zarówno problem niszczących środowisko odpadów, jak i marnowania cennych surowców. Jest wyrazem świadomej troski o klimat i dalsze losy naszej planety, a także zdrowie mieszkańców miast.

Zielono-błękitna infrastruktura

W kategorii konkursowej „zielono-błękitna infrastruktura” oceniane będzie podejście miast do planowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą miejską i krajobrazową w sposób, który integruje elementy przyrodnicze, ekologiczne i wodne. Jest to idea, która zakłada tworzenie i odtwarzanie ekosystemów miejskich, w celu poprawy jakości życia ludzi, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego. Zielona infrastruktura odnosi się przede wszystkim do systemu zielonych przestrzeni, takich jak parki, ogrody, lasy, tereny zielone, które pełnią funkcje ekologiczne i społeczne w mieście. Ma na celu poprawę jakości powietrza, ochronę bioróżnorodności, regulację klimatu, redukcję zanieczyszczeń oraz zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Błękitna infrastruktura natomiast odnosi się do systemu wodnego, takiego jak rzeki, strumienie, jeziora, mokradła, stawy. Ma na celu zarządzanie wodą deszczową, poprawę jakości wód, ochronę przed powodzią, stworzenie siedlisk dla organizmów wodnych oraz dostarczanie atrakcyjnych przestrzeni dla mieszkańców.

Zrównoważona mobilność

W kategorii konkursowej „zrównoważona mobilność” oceniane będzie podejście miast do transportu i przemieszczania się w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne skutki dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie zapewniając wygodne i efektywne metody podróżowania w mieście. Głównym celem zrównoważonej mobilności jest bowiem zredukowanie negatywnego wpływu transportu na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, zużycie energii i zatłoczenie miejskie. Ocenie poddawane będą działania miast podejmowane w poszczególnych kategoriach i zakresach:

 1. Transport publiczny: promowanie i inwestowanie w sieć publicznego transportu, taką jak tramwaje, autobusy, metro, pociągi.
 2. Transport pieszy i rowerowy: tworzenie bezpiecznych i przyjaznych środowisk dla pieszych i rowerzystów poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, pasów dla rowerów. Zachęcanie do korzystania z tych środków transportu poprzez promowanie aktywności fizycznej i zapewnianie odpowiednich udogodnień, takich jak stojaki rowerowe.
 3. Elektromobilność: przesiadka na pojazdy elektryczne, takie jak samochody elektryczne, rowery elektryczne, skutery elektryczne itp., które nie emitują spalin.
 4. Carpooling i carsharing: promowanie współdzielenia samochodów poprzez organizację carpoolingu, czyli wspólnych podróży oraz carsharingu, czyli wynajmu samochodów na krótki okres.
 5. Planowanie przestrzenne: tworzenie zrównoważonych planów przestrzennych, które integrują różne środki transportu, takie jak mieszkania, miejsca pracy, sklepy i usługi w bliskiej odległości od siebie.
 6. Technologie transportowe: wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne systemy zarządzania ruchem, aplikacje mobilne, inteligentne parkingi, które pomagają zwiększyć efektywność systemów transportowych.

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jakość powietrza

W kategorii konkursowej „efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jakość powietrza” oceniane będzie podejście miast do wdrażania strategii, technologii i praktyk mających na celu zmniejszenie zużycia energii i poprawę jej wydajności, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zależności od paliw kopalnych oraz poprawy jakości powietrza. Dążąc do poprawy efektywności energetycznej miasta powinny dokonywać zmian polegających na:

 1. Redukcji zużycia energii poprzez zastosowanie bardziej efektywnych technologii i urządzeń.
 2. Wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna i energia wodna, co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zależności od paliw kopalnych.
 3. Efektywnym zarządzaniu energią poprzez monitorowanie, kontrolę i optymalizację zużycia energii.
 4. Edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii.

Konkurs Eco-Miasto od 10 lat nagradza projekty wpisujące się w zrównoważoną przyszłość miast. Zgłoście projekt, wypełniając co najmniej jeden z poniższych formularzy. Być może to właśnie Wasze miasto otrzyma tytuł Eco-Miasta 2023!

 

Formularze zgłoszeniowe

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu
30.06.2023 r. godz. 23:59
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod tytułem Eco-Miasto (dalej „Konkurs”) jest Ambasada Francji w Polsce (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-477, ul. Piękna 1, wraz z UNEP/GRID-Warszawa (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-764, Sobieszyńska 8.
 2. Konkurs stanowi integralną część programu Eco-Miasto, który obejmuje także webinary, konferencję Eco-Miasto, wymianę dobrych praktyk poprzez geoportal dostępny na stronie programu www.eco-miasto.pl, publikację oraz stronę internetową projektu.
 3. Konkurs współorganizowany jest przy udziale Partnerów Konkursu, którymi są firmy prywatne.

II. Przedmiot Konkursu – kategorie i uczestnicy

 1. Celem Konkursu jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne (dalej „Uczestnicy”).
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać rozwiązania wdrożone przez spółki komunalne, których głównym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Organem zgłaszającym w tym przypadku musi pozostać samorząd.
 4. Uczestnicy rywalizują w Konkursie w ramach 4 kategorii:
  • Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • Zielono-błękitna infrastruktura;
  • Zrównoważona mobilność;
  • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, jakość powietrza.
 5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

III. Zasady zgłoszeń

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go do Organizatorów za pomocą dostępnego na stronie http://eco-miasto.pl formularza online. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na podany w formularzu adres e-mail Uczestnika wpłynie potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wypełnienia formularzy konkursowych w sposób rzetelny i możliwe najbardziej dokładny. Podanie nieprawdziwych danych skutkować może dyskwalifikacją wniosku bez możliwości odwołania się.
 3. Zgłoszenia formularzy konkursowych będą przyjmowane od 02.03.2023 r. do 30.06.2023 r. godz. 23:59.
 4. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

IV. Ocena i nagrody

 1. Oceny zgłoszonych formularzy dokona Jury konkursowe (dalej: „Jury”), powołane przez Ambasadę Francji w Polsce. W skład Jury wchodzą eksperci w wyżej wymienionych kategoriach.
 2. Jury wyłoni laureatów na podstawie informacji ujętych w formularzach konkursowych i własnej wiedzy. W swojej ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  • projekty w wyżej wymienionych kategoriach zrealizowane w latach 2019-2023,
  • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu pięciu najbliższych lat,
  • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika,
  • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach,
  • oryginalność inicjatyw,
  • dodatkowe informacje wynikające z wiedzy Jury.
 3. Uczestnicy będą oceniani w podziale na miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. Dla każdej grupy Jury przyzna po 1 nagrodzie w każdej z 4 kategorii.
 4. Jury ma możliwość nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
 5. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień.
 6. Laureaci otrzymają nagrody w postaci statuetek oraz tytułu „Eco-Miasta 2023”, z możliwością posługiwania się logotypem 10. edycji Eco-Miasto, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych.
 7. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali wieczornej zaplanowanej na 10 października 2023 r. w Warszawie.
 2. Informacje o wynikach Konkursu opublikowane zostaną na stronie http://eco-miasto.pl.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
 2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko i inne dane podane w formularzu konkursowym) przez Organizatorów i Partnerów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym:
  • realizacji Konkursu,
  • wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu,
  • wysyłania informacji związanych z Konkursem oraz działaniami prośrodowiskowymi samorządów, w szczególności Uczestników Konkursu.
 3. Partnerzy Konkursu, którymi są firmy prywatne, będą miały wgląd do formularzy konkursowych przesłanych przez Uczestników.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres eco-miasto@gridw.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie miasta i samorządy. W każdym z obszarów merytorycznych konkursu nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zgłaszający mogą zaprezentować zrealizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy między włodarzami miast. Propagujemy wymianę dobrych praktyk i promujemy lokalne działania sprzyjające rozwijaniu zrównoważonego rozwoju w kraju.

Jak wziąć udział?

Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w każdej z kategorii konkursowych.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2023