projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
ECO-MIASTO 2023:
KonkursKonferencja
PolskiFrançais

Konferencja Eco-Miasto 2023. Miasta. Ludzie. Przyszłość.

Conférence Eco-Miasto 2023. Villes. Citoyens. Futur.

Celem tegorocznej konferencji Programu Eco-Miasto 2023 jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk odnoszących się do wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych towarzyszących rozwojowi współczesnych miast. 10. edycja Programu Eco-Miasto w dużym stopniu poświęcona będzie partycypacyjnemu modelowi zrównoważonego rozwoju miast, w którym mieszkańcy mają możliwość współuczestniczenia w projektowaniu przestrzeni miejskiej, wyrażania swoich opinii, zgłaszania pomysłów oraz wpływania na kształtowanie polityk i strategii rozwoju. Dyskusja toczyć się będzie ponadto wokół takich zagadnień jak zmiany klimatyczne i związane z tym kryzysy, zielona transformacja miast oraz wykorzystanie Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu miastem. Podejmowane tematy będą próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak należy kształtować polskie miasta, aby rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, lepiej uwzględniały potrzeby swoich mieszkańców oraz były miejscem przyjaznym do życia i pracy.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i francuskim.

L’objectif de la conférence du programme Eco-Miasto 2023 cette année est l’échange d’expériences et de bonnes pratiques ainsi qu’un débat sur les défis de civilisation qui accompagnent le développement des villes. La 10e édition d’Eco-Miasto est en grande partie consacrée à la place des citoyens dans la construction et la vie pratique de la ville. Nous nous concentrerons sur la manière de façonner les villes polonaises de manière à les rendre conviviales, offrant d’excellentes conditions de vie, de travail et de loisirs. Pour qu’elles soient des centres qui répondent aux défis sociaux, environnementaux et économiques.

La conférence se déroulera en polonais et en français.

10.10.2023
(Centrum Nauki Kopernik, Warszawa)
10.10.2023
(Centre Copernic, Varsovie)
Program
Ordre du jour
10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa
 • Lucie Stepanyan, Chargée d’affaires a.i - Ambasada Francji w Polsce
 • Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta Warszawy 

OUVERTURE DE LA CONFERENCE

 • Maria Andrzejewska, Directrice Générale du Centre UNEP/GRID-Varsovie
 • Lucie Stepanyan, Chargée d’affaires a.i.
 • Michał Olszewski, Maire adjoint de Varsovie
10:30

KEYNOTE SPEECH: MIASTA PRZYSZŁOŚCI DLA DOBRA LUDZI I PLANETY

Prof. Carlos Moreno, Uniwersytet Panthéon-Sorbonne

KEYNOTE SPEECH: LES VILLES DU FUTUR AU SERVICE DES CITOYENS ET DE LA PLANETE

Professeur Carlos Moreno, Université Panthéon-Sorbonne

11:00

ZIELONA TRANSFORMACJA MIAST W CZASACH WYZWAŃ – efektywność energetyczna

Cel: Podkreślenie wkładu kooperacji między miastami celem osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zielona transformacja oznacza dążenie do redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę bioróżnorodności, efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych oraz stopniowe zastępowanie paliw kopalnych czystymi źródłami energii. Obserwowane niekorzystne zmiany klimatu, wywołujące takie zjawiska jak np. upały czy susze bezpośrednio wkraczają w życie codzienne współczesnych miast, wpływając na podstawowe usługi, infrastrukturę, mieszkalnictwo czy źródła utrzymania i zdrowie ich mieszkańców. Dlatego też samorządy, na których barkach spoczywa realizacja krajowych i unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony klimatu, muszą skupiać się na technologiach i projektach, które w perspektywie kilku – kilkunastu lat doprowadzą miasta do zero emisyjności. Oznacza to przede wszystkim stawianie na odnawialne źródła energii, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym czy znaczną redukcję zużycia energii.

 

Prowadzący: Marcin Piasecki, dziennikarz Rzeczpospolita

 • Anita Cieślicka, Dyrektorka Programu LeadAir; Forum Energii
 • Jean-François Montagne, Wiceprzewodniczący gminy miejskiej Dunkierka odpowiedzialny za transformację ekologiczną i odporność oraz zastępca burmistrza miasta Dunkierka, zastępca naczelnika Rosendaël
 • Michał Olszewski, Stowarzyszenie Metropolia Warszawy; Zastępca Prezydenta Warszawy
 • Barbara Rajkowska, p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu
 • Bartłomiej Wrzosek, Dyrektor Operacyjny Veolia Energia Warszawa
 • Katarzyna Zaczek, Dyrektorka Departamentu Edukacji, Komunikacji i Ochrony Przyrody; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

TRANSFORMATION VERTE DES VILLES EN PERIODE DE DEFIS

Objectif: souligner le rôle de la coopération bilatérale et entre les villes pour atteindre la neutralité climatique

La transition verte vise à limiter l’impact négatif de l’homme sur l’environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en protégeant la biodiversité, en utilisant l'énergie et les ressources naturelles d’une façon plus rationnelle et en remplaçant progressivement les combustibles fossiles par des sources d'énergie propres. Les incidences négatives du changement climatique qu’on observe actuellement, telles que, par exemple, les canicules ou les sécheresses, empiètent dans la vie quotidienne des villes contemporaines en affectant les services de base, l’infrastructure, le logement, les moyens de subsistance et la santé des habitants. C’est pourquoi les autorités locales qui sont en charge de mettre en œuvre la législation nationale et européenne en matière de protection du climat, doivent se concentrer sur les technologies et les projets qui, d’ici quelques années, rendront les villes neutres pour le climat. Cela implique, avant tout, le développement des énergies renouvelables, la transition vers une économie circulaire et une réduction importante de la consommation de l'énergie.

Modérateur: Marcin Piasecki, journaliste Rzeczpospolita

 • Anita Cieślicka, Directrice du Programme LeadAir; Forum Energii
 • Jean-François Montagne, Vice-Président à la Communauté Urbaine de Dunkerque en charge de la Transition écologique et de la Résilience et maire-adjoint à la ville de Dunkerque, adjoint de quartier de Rosendaël
 • Michał Olszewski, Association métropolitaine de Varsovie et Maire adjoint de Varsovie
 • Barbara Rajkowska, Cheffe adjointe par intérim du Centre national du changement climatique et Cheffe par intérim de l'Unité d'adaptation au changement climatique
 • Bartłomiej Wrzosek, Directeur des opérations, Veolia Energia Varsovie 
 • Katarzyna Zaczek, Directrice du Département de l’éducation, de la communication et de la protection de la nature, Fonds National de la Protection de l’Environnement et de la Gestion de l’Eau.
12:15

Przerwa kawowa

Pause café

12:45

MIASTA PRZYSZŁOŚCI (PRZYJAZNE) DLA LUDZI, LUDZIE DLA MIAST

Cel: Ukazanie rozwiązań organizacyjno- planistyczno- technicznych oraz partycypacji społeczeństwa w procesie podejmowania strategicznych decyzji

Jak będą funkcjonować miasta przyszłości? Według danych ONZ, do 2030 r. około 60% populacji Ziemi będzie mieszkać w miastach. Dane GUS już potwierdzają taki stan rzeczy dla Polski. Rozrost miast sprawia, że pochłaniają one coraz więcej zasobów, a wytwarzają coraz więcej odpadów – nie tylko śmieci, ale też dwutlenku węgla z energii, ciepła czy środków transportu. Miasta w ogromnym stopniu odczuwają także zmiany klimatyczne tj. globalne ocieplenie, rosnące zanieczyszczenie powietrza i wód. Borykają się także z innymi kryzysami – problemami gospodarczymi czy społecznymi niepokojami. Jak radzić sobie z takimi wyzwaniami? Przede wszystkim trzeba zrozumieć i przewidzieć czekające miasta zmiany, umożliwiając opracowanie rozwiązań, dzięki którym będą na nie lepiej przygotowane. Poza tym mieszkańcy, lokalne władze i przedsiębiorcy muszą ze sobą współpracować, tak aby stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich, a przy tym – korzystne dla miejskiego klimatu.

Prowadzący: Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK), Warszawa

 • Andrzej Gemra, Renault Group
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Prezes SARP
 • Ada Walentek, CEO Nhood
 • Jan Pic, Prezes Veolia Energia Poznań
 • dr Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura ZMP ds. badań i rozwoju
 • Robert Widz, Zastępca Burmistrza Piaseczno

VILLES DU FUTUR (ACCUEILLANTES) POUR LES CITOYENS, LES CITOYENS POUR LES VILLES

Objectif: Présenter des solutions de planification, d'organisation et techniques; la participation du public au processus décisionnel

Comment fonctionneront les villes du futur ? Selon les données de l'ONU, d'ici 2030, environ 60 % de la population mondiale vivra dans les villes. Les chiffres de l'Office central des statistiques (GUS) confirment que c’est déjà le cas en Pologne. L'étalement urbain entraîne la surconsommation de ressources et la production de plus en plus importante des déchets – non seulement des ordures ménagères, mais aussi de CO2 provenant des transports et de la production d’énergie et de chaleur. Les villes sont également très affectées par le changement climatique : réchauffement global, augmentation de la pollution de l'air et de l'eau. Les villes sont aussi confrontées à d’autres crises – problèmes économiques ou troubles sociaux. Comment relever ces défis ? Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre et d'anticiper les changements que les villes connaitront, en permettant de développer des solutions qui les aideront à mieux s’y préparer. De plus, les citoyens, les autorités locales et les entreprises doivent travailler ensemble pour créer des solutions optimales pour tous et en même temps favorables au climat urbain.

Modératrice: Dorota Zawadzka-Stępniak, Directrice du Bureau de la protection de l’air et de la politique climatique, Mairie de Varsovie

 • Andrzej Gemra, Groupe Renault
 • Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Présidente SARP
 • Ada Walentek, PDG Nhood
 • Jan Pic, Président de Veolia Energia Poznan
 • Robert Widz, Maire adjoint de Piaseczno
 • dr Tomasz Potkański, Directeur adjoint du Bureau de l’Association des Villes Polonaises (ZMP)
14:00

Przerwa lunchowa, networking

Déjeuner, networking

14:45

Sesja I MIASTA

Ekologiczna wizja miast przyszłości bazuje na zachowaniu możliwie jak największej części ich naturalnego krajobrazu. Dlatego też, uwzględniając pojemność ekosystemu miast, bardzo istotne jest tworzenie miejskich terenów zielonych. Stanowią one naturalny filtr zanieczyszczeń gazowych, redukują nadmierne ilości dwutlenku węgla w atmosferze, zmniejszają skutki fal upałów, przeciwdziałają skutkom zmian klimatycznych oraz poprawiają zdrowie i dobrostan mieszkańców miast. Przyczyniają się także do tworzenia społecznościowych i integracyjnych przestrzeni miejskich. W tym obszarze we współpracę z miastami chętnie wchodzą firmy prywatne, które łącząc zyskowność finansową z pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo angażują swoje środki finansowe m.in. w tworzenie miejskich terenów zielonych. Narzędziem, które umożliwia inwestowanie w tego typu projekty są tzw. zielone fundusze.

Moderator: Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa

14.45 – 15.10

GreenFireChat: W kierunku zielonej Warszawy – doświadczenia i efekty wspólnych działań.

  • Magdalena Młochowska, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy
  • Marta Zalewska, Dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City

15.15 – 16.15

Moderator: Ariel Wojciechowski, Ekspert ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City

  • Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
  • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa
  • Aleksandra Zienkiewicz, Koordynatorka ds. Public Relations Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Sesja II LUDZIE

Poziom kapitału ludzkiego i społecznego w dużym stopniu decyduje o przyszłym, zrównoważonym rozwoju miast i ich dobrobycie. Kapitał ludzki stanowią zasoby wiedzy, umiejętności, postaw, ale także zdrowia, które mają wartość w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego. Natomiast istotą kapitału społecznego jest wartość wzajemnych relacji społecznych i zaufania mieszkańców, którzy dzięki niemu mogą lepiej współdziałać i osiągać więcej korzyści zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Kluczowego znaczenia nabiera również partycypacja społeczna, a tym samym uwzględnianie głosu mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących aktualnego i przyszłego rozwoju miast. Tworzenie platform i narzędzi, które umożliwią obywatelom aktywny udział w kształtowaniu swojego otoczenia, będzie miało istotne znaczenie dla budowania lepszych miast, które odpowiadają na potrzeby i aspiracje swoich mieszkańców.

Moderator: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, dyrektor ds. edukacji, UNEP/GRID-Warszawa

 • Andréa Dague, Kierownik projektu odnowy miejskiej i mieszkalnictwa, Krajowa Agencja ds. Spójności Terytorialnej
 • Agnieszka Kazimierska, Fundacja Veolia Polska
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Rodzic w mieście
 • Maciej Łepkowski, CoopTech Hub
 • Thierry Malfatto, Stowarzyszenie Varsauvons la Planète

 

Sesja III PRZYSZŁOŚĆ

Przewidywanie trendów i przyszłych scenariuszy rozwoju miast możliwe jest dzięki wykorzystaniu foresightu. Poprzez zastosowanie metod prognostycznych, takich jak analiza danych przestrzennych, badania demograficzne i społeczne, możliwe jest uzyskanie lepszego zrozumienia tego, jak miasta będą się rozwijać w przyszłości. Jednym z takich trendów jest coraz szersze wykorzystanie w miastach Internetu Rzeczy (IoT) czy Sztucznej Inteligencji (AI). Przykładowe technologie, takie jak inteligentne zarządzanie energią, oświetleniem, transportem, odpadami czy bezpieczeństwem publicznym w zdecydowanym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, optymalizacji zasobów miejskich, efektywnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju miast.

Moderator: Anna Augustyn, ekspert UNEP/GRID-Warszawa

 • Alain Bourcier, Mer gminy Gimouille i wiceprzewodniczący Aglomeracji Nevers ds. cyfryzacji i usług publicznych
 • Sebastian Grabowski, Quantos.pl, Twórca Miasto Miasto
 • dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
 • Marcin Kurczab, Dyrektor ds. Innowacji PZU
 • Michał Łakomski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City
 • Krzysztof Pękala, Dyrektor Biura Informatyki, Urząd Miejski w Gdańsku
 • Pierre-Louis Rolle, Krajowa Agencja ds. Spójności Terytorialnej
 • Michał Stokowski, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Session I VILLES

La vision écologique des villes du futur repose sur la préservation de la plus grande partie de leur paysage naturel possible. Par conséquent, compte tenu de la capacité de l'écosystème urbain, il est très important de créer des espaces urbains verts. Ils constituent un filtre naturel pour les gaz polluants, réduisent les quantités excessives de CO2 dans l'atmosphère, atténuent les effets des vagues de chaleur, font face aux effets du changement climatique et améliorent la santé et le bien-être des habitants des villes. Les espaces verts contribuent également à la création d'espaces urbains inclusifs. Dans ce domaine, les entreprises privées sont ouvertes à la coopération avec les villes. En reliant la rentabilité financière et l’impact positif sur l’environnement et la société, les entreprises engagent leurs ressources financières dans, p.ex., la création d’espaces urbains verts. Les Fonds Verts sont l’outil qui permet d’investir dans ce type de projets.

Modératrice: Maria Andrzejewska, Directrice Générale du Centre UNEP/GRID-Varsovie

14.45 – 15.10

GreenFireChat: Vers une Varsovie verte – retour d’expérience et effets des actions communes.

  • Magdalena Młochowska, Directrice-coordinatrice Varsovie verte
  • Marta Zalewska, Directrice relations avec les partenaires et du Programme InPost Green City

15.15 – 16.15

 Modérateur: Ariel Wojciechowski, Expert relations avec les partenaire et du Programme InPost Green City

  • Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, Directrice du conseil des espaces verts de Varsovie
  • Maria Andrzejewska, Directrice Générale du Centre UNEP/GRID-Varsovie
  • Aleksandra Zienkiewicz, Coordinatrice des relations publiques, Conseil de gestion des espaces verts de la ville de Wrocław

Session II CITOYENS

Le niveau du capital humain et social détermine dans une large mesure le futur développement durable des villes et leur prospérité. Les connaissances, les compétences, les attitudes et la santé font le capital humain. Pourtant, c’est la valeur des relations sociales et de la confiance des citoyens qui constitue l’essence du capital social. Grâce à ce capital social les habitants peuvent mieux coopérer et obtenir plus d’avantages économiques et sociaux. La participation sociale, et donc la prise en compte de la voix des citoyens dans le processus décisionnel concernant le développement actuel et futur des villes, revêt aussi une importance clé. La création de plateformes et d'outils permettant aux citoyens de participer activement à l'élaboration de leur environnement sera importante pour construire de meilleures villes qui répondent aux besoins et aux aspirations de leurs citoyens.

Modératrice: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Centre UNEP/GRID-Varsovie

 • Andréa Dague, Chargée de projet Renouvellement Urbain et Logement, Agence nationale de la cohésion des territoires
 • Agnieszka Kazimierska, Fondation Veolia Polska
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Rodzice w mieście (Parent en ville)
 • Maciej Łepkowski, CoopTech Hub 
 • Thierry Malfatto, Varsauvons la Planète

Session III FUTUR

La prévision des tendances et des futurs scénarios de développement urbain est possible grâce à l'utilisation de la prospective. Grâce à l'utilisation de méthodes de prospective telles que l'analyse des données spatiales et la recherche démographique et sociale, il est possible de mieux comprendre comment les villes se développeront dans l'avenir. L'une de ces tendances est l'utilisation accrue de l'internet des objets ou de l'intelligence artificielle dans les villes. Des exemples des technologies telles que la gestion intelligente de l'énergie, de l'éclairage, des transports, des déchets ou de la sécurité publique contribuent largement à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, à l'optimisation des ressources urbaines, à une gestion efficace et à un développement durable des villes.

Modératrice: Anna Augustyn, experte Centre UNEP/GRID-Varsovie

 • Alain Bourcier, Maire de la commune de Gimouille et vice-président de Nevers Agglomération en charge du numérique et des services publics
 • Sebastian Grabowski, Quantos.pl, créateur de la ville des villes
 • Karol Janas, Directeur de l'Observatoire des politiques urbaines de l'IRMiR
 • Marcin Kurczab, Directeur de l'innovation, PZU
 • Michał Łakomski, Plénipotentiaire du maire de Poznań pour les affaires de la ville intelligente
 • Krzysztof Pękala, Directeur du bureau des technologies de l'information, mairie de Gdansk.
 • Pierre-Louis Rolle, Agence nationale de la cohésion des territoires 
 • Michał Stokowski, Institut pour le développement urbain et régional

 

16:15

Zakończenie

Le bout

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024