projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce

W kierunku miejskiej rezyliencji

Pojęcie miejskiej rezyliencji (odporności) zakorzenione jest w przekonaniu, że społeczne i ekologiczne systemy są ze sobą silnie powiązane stanowiąc jeden złożony system adaptacyjny.

W tym roku, w konkursie Eco-Miasto nagrodzone zostaną między innymi takie rozwiązania, w których ludzie i przyroda współdziałają w obliczu zmian i adaptują się do zewnętrznych wyzwań.

Kategorie konkursowe edycji 2024:

Efektywność energetyczna

W kategorii konkursowej „efektywność energetyczna” oceniane będzie podejście miast do wdrażania strategii, technologii i praktyk mających na celu zmniejszenie zużycia energii i poprawę jej wydajności, co w efekcie prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zależności od paliw kopalnych oraz poprawy jakości powietrza. Dążąc do poprawy efektywności energetycznej miasta powinny dokonywać zmian polegających na:

 1. Redukcji zużycia energii poprzez zastosowanie bardziej efektywnych technologii i urządzeń.
 2. Wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna i energia wodna, co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia zależności od paliw kopalnych.
 3. Efektywnym zarządzaniu energią poprzez monitorowanie, kontrolę i optymalizację zużycia energii.
 4. Edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii.

Zrównoważona mobilność

W kategorii konkursowej „zrównoważona mobilność” oceniane będzie podejście miast do transportu i przemieszczania się w sposób, który pozwoli zminimalizować negatywne skutki dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie zapewniając wygodne i efektywne metody podróżowania w mieście. Głównym celem zrównoważonej mobilności jest bowiem zredukowanie negatywnego wpływu transportu na zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, zużycie energii i zatłoczenie miejskie. Ocenie poddawane będą działania miast podejmowane w poszczególnych kategoriach i zakresach:

 1. Transport publiczny: promowanie i inwestowanie w sieć publicznego transportu, taką jak tramwaje, autobusy, metro, pociągi.
 2. Transport pieszy i rowerowy: tworzenie bezpiecznych i przyjaznych środowisk dla pieszych i rowerzystów poprzez budowę chodników, ścieżek rowerowych, pasów dla rowerów. Zachęcanie do korzystania z tych środków transportu poprzez promowanie aktywności fizycznej i zapewnianie odpowiednich udogodnień, takich jak stojaki rowerowe.
 3. Elektromobilność: przesiadka na pojazdy elektryczne, takie jak samochody elektryczne, rowery elektryczne, skutery elektryczne itp., które nie emitują spalin.
 4. Carpooling i carsharing: promowanie współdzielenia samochodów poprzez organizację carpoolingu, czyli wspólnych podróży oraz carsharingu, czyli wynajmu samochodów na krótki okres.
 5. Planowanie przestrzenne: tworzenie zrównoważonych planów przestrzennych, które integrują różne środki transportu, takie jak mieszkania, miejsca pracy, sklepy i usługi w bliskiej odległości od siebie.
 6. Technologie transportowe: wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak inteligentne systemy zarządzania ruchem, aplikacje mobilne, inteligentne parkingi, które pomagają zwiększyć efektywność systemów transportowych.

Gospodarka wodna

Kategoria konkursowa „gospodarka wodna” w ramach konkursu Eco-Miasto skupia się na przedstawianiu projektów, innowacji oraz rozwiązań mających na celu ochronę miejskich zasobów wodnych, poprawę ich jakości oraz redukcję zużycia. Projekty zgłaszane przez miasta w tej kategorii powinny koncentrować się na minimalizacji strat i marnotrawstwa wody poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, implementację systemów monitorowania zużycia wody oraz promocję świadomego korzystania z zasobów wodnych wśród społeczności lokalnej. Dodatkowo, prezentowane w konkursie projekty mogą skupiać się na redukcji zanieczyszczeń wód, wprowadzeniu innowacyjnych metod oczyszczania wody, monitorowaniu jej jakości oraz poprawie stanu ekologicznego rzek, jezior i zbiorników wodnych. Istotnym aspektem jest także eksploracja innowacyjnych rozwiązań dotyczących przetwarzania osadów ściekowych, w tym technologii pozyskiwania z nich biogazu, który stanowi istotne źródło odnawialnej energii. Wszystkie projekty w kategorii „Gospodarka wodna” w konkursie Eco-Miasto podlegają ocenie pod względem innowacyjności, efektywności, podejścia zrównoważonego oraz potencjalnego wpływu na poprawę stanu gospodarki wodnej, ale także kanalizacyjnej w kontekście miejskim.

Gospodarka obiegu zamkniętego

W kategorii konkursowej „gospodarka obiegu zamkniętego” oceniane będzie podejście miast do wdrażania modelu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), czyli takiego modelu, który ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów poprzez minimalizację odpadów, długoterminowe zachowanie wartości produktów i materiałów, redukcję zużycia zasobów pierwotnych, tworzenie zamkniętych pętli produkcji produktów przy jednoczesnym zachowaniu ochrony środowiska i generowaniu korzyści społeczno-ekonomicznych. Innymi słowy ocenie poddane zostanie przejście miast z modelu gospodarki liniowej (pozyskanie surowca - produkcja - użytkowanie - utylizacja odpadu) na model cyrkulacyjny (produkcja - użytkowanie – wykorzystanie odpadu jako surowca w kolejnym cyklu produkcyjnym). GOZ stanowi niejako holistyczną strategię, która ma za zadanie rozwiązać zarówno problem niszczących środowisko odpadów, jak i marnowania cennych surowców. Jest wyrazem świadomej troski o klimat i dalsze losy naszej planety, a także zdrowie mieszkańców miast.

Zielono-błękitna infrastruktura

W kategorii konkursowej „zielono-błękitna infrastruktura” oceniane będzie podejście miast do planowania, projektowania i zarządzania infrastrukturą miejską i krajobrazową w sposób, który integruje elementy przyrodnicze, ekologiczne i wodne. Jest to idea, która zakłada tworzenie i odtwarzanie ekosystemów miejskich, w celu poprawy jakości życia ludzi, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego. Zielona infrastruktura odnosi się przede wszystkim do systemu zielonych przestrzeni, takich jak parki, ogrody, lasy, tereny zielone, które pełnią funkcje ekologiczne i społeczne w mieście. Ma na celu poprawę jakości powietrza, ochronę bioróżnorodności, regulację klimatu, redukcję zanieczyszczeń oraz zapewnienie miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Błękitna infrastruktura natomiast odnosi się do systemu wodnego, takiego jak rzeki, strumienie, jeziora, mokradła, stawy. Ma na celu zarządzanie wodą deszczową, poprawę jakości wód, ochronę przed powodzią, stworzenie siedlisk dla organizmów wodnych oraz dostarczanie atrakcyjnych przestrzeni dla mieszkańców.

Z ogromną przyjemnością prezentujemy  Państwu jury naszego konkursu, składające się z ekspertów z różnych dziedzin, gotowych do oceny innowacyjnych pomysłów na zrównoważony rozwój miast. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu będziemy mogli wyłonić najlepsze projekty, które przyczynią się do ochrony środowiska, wzmocnienia miejskiej rezyliencji i poprawy jakości życia mieszkańców miast. Zapraszamy do zapoznania się ze składem jury w poszczególnych kategoriach konkursu Eco-Miasto 2024.

Jury konkursu

Gospodarka wodna

 • Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Infrastruktury
 • Grzegorz Waligóra, Kierownik wydziału analiz technicznych w Departamencie Gospodarki Wodno-Ściekowej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Wojciech Nasiłowski, Główny Specjalista w wydziale programów wodnych, Departament Zarządzania Środowiskiem Wodnym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Katarzyna Paprocka, Doradca, Departament Ochrony Wód, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Efektywność energetyczna

 • Barbara Wąsowska, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł Gilewski, Kierownik projektu w Krajowej Agencja Poszanowania Energii S.A. i adiunkt badawczo-dydaktyczny, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
 • Iwona Klimek, Główny specjalista w Wydziale Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Irena Ryczkowska, Doradca w Zespole Doradztwa Energetycznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Katarzyna Bogdańska, Specjalista w Departamencie Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Michał Purol, Dyrektor ds. Rozwoju, UNEP/GRID-WARSZAWA

Zrównoważona mobilność

 • dr hab. inż. Artur Badyda, Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Politechnika Warszawska
 • Magdalena Ogonowska, Radca w Wydziale Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Karolina Dulęba, Ekspert w Wydziale Elektromobilności w Departamencie Ciepłownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Noémie Piaskowski, Radca ds. zrównoważonego rozwoju, Regionalny Wydział Ekonomiczny, Ambasada Francji w Polsce
 • dr Anna Augustyn, Radca ds. zrównoważonego rozwoju miast, UNEP/GRID-WARSZAWA

Gospodarka obiegu zamkniętego

 • Małgorzata Kajak, Naczelnik Wydziału Odpadów Komunalnych, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Piotr Leszczyński, Główny Specjalista w Wydziale Odpadów Komunalnych, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Sylwia Żak, Główny Specjalista w Departamencie Gospodarowania Odpadami, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Filip Piotrowski, ekspert ds. GOZ, UNEP/GRID-Warszawa

Zielono-błękitna infrastruktura

 • dr hab. Barbara Szulczewska, Doradca ds. doskonałości naukowej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • dr Monika Szewczyk, Główny specjalista ds. różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • dr Piotr Mikołajczyk, Główny specjalista ds. środowiska i bioróżnorodności, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Bartłomiej Maliszewski, Doradca w Departamencie Adaptacji do Zmian Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Ze względu na wiele próśb ze strony samorządów, mając na uwadze wyzwania związane z okresem urlopowym, termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Eco-Miasto został przedłużony do 31 sierpnia 2024.

Formularze zgłoszeniowe

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu
31.08.2024 r. godz. 23:59
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod tytułem Eco-Miasto (dalej „Konkurs”) jest Ambasada Francji w Polsce (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-477, ul. Piękna 1, wraz z UNEP/GRID-Warszawa (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-685, ul. Poznańska 21/29.
 2. Konkurs stanowi integralną część programu Eco-Miasto, który obejmuje także webinary, konferencję Eco-Miasto, wymianę dobrych praktyk poprzez geoportal dostępny na stronie programu www.eco-miasto.pl, publikację oraz stronę internetową projektu.
 3. Konkurs współorganizowany jest przy udziale Partnerów Konkursu, którymi są firmy prywatne.

II. Przedmiot Konkursu – kategorie i uczestnicy

 1. Celem Konkursu jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne (dalej „Uczestnicy”).
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać rozwiązania wdrożone przez spółki komunalne, których głównym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Organem zgłaszającym w tym przypadku musi pozostać samorząd.
 4. Uczestnicy rywalizują w Konkursie w ramach 5 kategorii:
  • Efektywność energetyczna;
  • Zrównoważona mobilność;
  • Gospodarka wodna;
  • Gospodarka obiegu zamkniętego;
  • Zielono-błękitna infrastruktura.
 5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

III. Zasady zgłoszeń

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go do Organizatorów za pomocą dostępnego na stronie http://eco-miasto.pl formularza online. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na podany w formularzu adres e-mail Uczestnika wpłynie potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wypełnienia formularzy konkursowych w sposób rzetelny i możliwe najbardziej dokładny. Podanie nieprawdziwych danych skutkować może dyskwalifikacją wniosku bez możliwości odwołania się.
 3. Zgłoszenia formularzy konkursowych będą przyjmowane od 22.04.2024 r. do 31.08.2024 r. godz. 23:59.
 4. Udział w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

IV. Ocena i nagrody

 1. Oceny zgłoszonych formularzy dokona Jury konkursowe (dalej: „Jury”), powołane przez Ambasadę Francji w Polsce. W skład Jury wchodzą eksperci w wyżej wymienionych kategoriach.
 2. Jury wyłoni laureatów na podstawie informacji ujętych w formularzach konkursowych i własnej wiedzy. W swojej ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  • projekty w wyżej wymienionych kategoriach zrealizowane w latach 2020-2024,
  • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu pięciu najbliższych lat,
  • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika,
  • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach,
  • oryginalność inicjatyw,
  • dodatkowe informacje wynikające z wiedzy Jury.
 3. Uczestnicy będą oceniani w podziale na miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. Dla każdej grupy Jury przyzna po 1 nagrodzie w każdej z 5 kategorii.
 4. Jury ma możliwość nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii.
 5. Jury ma możliwość przyznania wyróżnień.
 6. Wszystkie zgłoszenia dają szansę na nagrody przyznawane przez Partnerów Konkursu.
 7. Laureaci otrzymają nagrody w postaci statuetek oraz tytułu „Eco-Miasta 2024”, z możliwością posługiwania się logotypem 11. edycji Eco-Miasto, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych. Ponadto, przyznane będą nagrody specjalne. Nagroda Specjalna Ambasady Francji w Polsce polegać będzie na zorganizowaniu wizyty studyjnej we Francji dla przedstawicieli dwóch miast wybranych przez Ambasadę spośród zwycięskich miast wyłonionych przez Jury konkursowe. Nagroda Specjalna od firmy RENAULT Polska będzie polegać na użyczeniu dwóm zwycięskim miastom (jednemu w kategorii powyżej 100 tys. i jednemu w kategorii poniżej 100 tys. mieszkańców) samochodu Renault Scenic E-Tech na okres jednego miesiąca. Nagrodą Specjalną od firmy NHOOD będzie bon na szkolenie w wysokości 10 000 zł na podniesienie kompetencji pracowników w wybranym obszarze zrównoważonego rozwoju.
 8. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Ogłoszenie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali wieczornej zaplanowanej na 1 października 2024 r. w Warszawie.
 2. Informacje o wynikach Konkursu opublikowane zostaną na stronie http://eco-miasto.pl.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
 2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko i inne dane podane w formularzu konkursowym) przez Organizatorów i Partnerów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym:
  • realizacji Konkursu,
  • wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu,
  • wysyłania informacji związanych z Konkursem oraz działaniami prośrodowiskowymi samorządów, w szczególności Uczestników Konkursu.
 3. Partnerzy Konkursu, którymi są firmy prywatne, będą miały wgląd do formularzy konkursowych przesłanych przez Uczestników.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres kontakt@eco-miasto.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie miasta i samorządy. W każdym z obszarów merytorycznych konkursu nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys. oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zgłaszający mogą zaprezentować zrealizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim. Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i wiedzy między włodarzami miast. Propagujemy wymianę dobrych praktyk i promujemy lokalne działania sprzyjające rozwijaniu zrównoważonego rozwoju w kraju.

Jak wziąć udział?

Samorządy i gminy mogą przystąpić do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w każdej z kategorii konkursowych.

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2013-2024