Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod tytułem Eco-Miasto (dalej „Konkurs”) jest Ambasada Francji w Polsce (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-477, ul. Piękna 1, wraz z Centrum UNEP/GRID Warszawa (dalej „Organizator”), z siedzibą w Warszawie 00-764, Sobieszyńska 8
 2. Konkurs stanowi integralną część projektu Eco-Miasto. Projekt Eco-Miasto obejmuje ponadto webinary, międzynarodową konferencję Eco-Miasto, a także wymianę dobrych praktyk poprzez geoportal dostępny na https://mapa.eco-miasto.pl/mapa, publikację oraz stronę internetową projektu.
 3. Konkurs współorganizowany jest przy udziale Partnerów Konkursu, którymi są firmy prywatne.

II. Przedmiot konkursu – kategorie i uczestnicy

 1. Celem konkursu jest nagrodzenie i promocja najbardziej zaangażowanych w zrównoważony rozwój polskich jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne (dalej „Uczestnicy”).
 3. Uczestnicy mogą zgłaszać rozwiązania wdrożone przez spółki komunalne, których głównym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Organem zgłaszającym w tym przypadku musi pozostać samorząd.
 4. Uczestnicy rywalizują w konkursie w ramach 5 kategorii:
  • Gospodarka wodna;
  • Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • Zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura;
  • Zrównoważona mobilność;
  • Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.
 5. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia w dowolnej liczbie kategorii.

III. Zasady zgłoszeń

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go do Organizatorów i Współorganizatora za pomocą dostępnego na stronie eco-miasto.pl formularza on-line. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na podany w formularzu adres e-mail Uczestnika wpłynie potwierdzenie zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wypełnienia formularzy konkursowych w sposób rzetelny i możliwe najbardziej dokładny. Podanie nieprawdziwych danych skutkować może dyskwalifikacją wniosku bez możliwości odwołania się.
 3. Zgłoszenia formularzy konkursowych będą przyjmowane od 15.02.2022 r. do 31.08.2022 r. do godziny 13.00.
 4. Udział w konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

IV. Ocena i nagrody

 1. Oceny zgłoszonych formularzy dokona Jury konkursowe (dalej: „Jury”), powołane przez Ambasadę Francji w Polsce. W skład Jury wchodzą eksperci w wyżej wymienionych kategoriach.
 2. Jury wyłoni laureatów na podstawie informacji ujętych w formularzach konkursowych i własnej wiedzy. W swojej ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim następujące elementy:
  • projekty w wyżej wymienionych kategoriach zrealizowane w latach 2018-2022,
  • projekty z zakresu powyższych kategorii planowane przez Uczestnika w ciągu pięciu najbliższych lat,
  • środki przeznaczone na działania w ramach wyżej wymienionych kategorii w stosunku do całkowitych zasobów Uczestnika,
  • wymiar partnerstwa, konsultacji społecznych i komunikacji z wszystkimi stronami zainteresowanymi (mieszkańcami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami, innymi samorządami) w opracowaniu i wdrażaniu polityki gminnej w danych kategoriach,
  • oryginalność inicjatyw,
  • oraz dodatkowe informacje wynikające z wiedzy Jury.
 3. Uczestnicy będą oceniani w podziale na miasta powyżej 100 tys. i poniżej 100 tys. mieszkańców. Dla każdej z tej grupy Jury przyzna po jednej nagrodzie w każdej z 5 kategorii.
 4. Laureaci otrzymają nagrody w postaci statuetek oraz tytułu “Eco-Miasta 2022”, z możliwością posługiwania się logotypem 9. edycji Eco-Miasto, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych.
 5. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu.

V. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Rozstrzygnięcie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji wieńczącej projekt Eco-Miasto zaplanowanej na 28 września 2022 r.
 2. Informacje o wynikach konkursu opublikowane zostaną na stronie eco-miasto.pl.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
 2. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko i inne dane podane w formularzu konkursowym) przez Organizatorów i Współorganizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu, w tym:
  • realizacji Konkursu,
  • wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu,
  • wysyłania informacji związanych z Konkursem oraz działaniami prośrodowiskowymi samorządów, w szczególności Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatorów, Współorganizatora, Jury oraz Partnerów.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów RODO każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu prosimy o kontakt na adres eco-miasto@gridw.pl

VII. Postanowienia końcowe

 1. Partnerzy Konkursu, którymi są firmy prywatne, będą miały wgląd do formularzy konkursowych przesłanych przez Uczestników.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania i/lub do zmiany tego regulaminu w sposób jednostronny. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.