Prelegenci Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020Maria Andrzejewska

Dyrektor, Centrum UNEP/GRID-Warszawa / Director, GRID-Warsaw Centre

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum.

Maria Andrzejewska realizowała projekty o charakterze naukowo-badawczym, których głównym celem były badania środowiska przy zastosowaniu technologii geoinformacyjnych oraz teledetekcyjnych, wizualizacja danych przestrzennych, opracowanie raportów o środowisku, wdrożenie technologii ICT w edukacji ekologicznej, partycypacja społeczna w zarządzaniu środowiskiem, standaryzacja w planowaniu przestrzennym.

Jest ekspertem w tematyce dotyczącej planowania przestrzennego, reprezentującym stronę polską w europejskich pracach nad specyfikacją danych INSPIRE dla tematu Land use (Zagospodarowanie przestrzenne), jak rownież ekspertem UNEP w GEO-6, zaangażowaną w prace Assessment Methodologies, Data and Information Working Group. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

She graduated from the Faculty of Geography and Regional Studies at the University of Warsaw with a Master’s degree in Cartography. While working for the Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization (Polish Academy of Sciences) and for the Institute of Geodesy and Cartography, she perfected her skills in acquiring and analyzing environmental information. Her career in the UNEP/GRID- Centre Warsaw began in 1992. Since 2008 she has been the Director of the Centre.

Maria Andrzejewska carried out research projects, oriented mainly on environmental aspects with the usage of geoinformation and remote sensing technologies, visualization of spatial data, development of environmental reports, implementation of ICT in ecological education, social participation in environmental management, standardization in spatial planning.

She is an expert in the field of spatial planning, who represents Poland in European works on INSPIRE data specification in the topic of Land use. Maria Andrzejewska is also an expert of UNEP GEO-6, participating in works of Assessment Methodologies, Data and Information Working Group. Together with the UNEP / GRID-Warsaw team, she was three times rewarded for special scientific and research achievements in the field of protection, shaping and utilization of the environment and its resources, with the Award of the Minister of the Environment.

dr Marcin Gerwin

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i demokracji deliberacyjnej, koordynator paneli obywatelskich. Z wykształcenia politolog. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, która doprowadziła do zorganizowania pierwszego budżetu obywatelskiego w Polsce na poziomie miasta. Obecnie współtworzy Center for Climate Assemblies. Autor książek „Żywność i demokracja”, „Żywność przyjazna dla klimatu” oraz przewodnika po panelach obywatelskich.

Marcin Gerwin – he holds a PhD in political studies. His main areas of interest are deliberative democracy and sustainability. He initiated and co-organized the first citizens’ assembly in the city of Gdańsk, Poland. He is a co-founder of Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, an informal group of residents in the city of Sopot (North of Poland), which lead to organizing a first participatory budgeting process on the city level in Poland. Marcin is also author of „Food and Democracy: Introduction to Food Sovereignty”, „Climate-Friendly Food: And Other Solutions to Protect the Climate” and „Citizens’ Assemblies: Guide to Democracy that Works”. Member of the Center for Climate Assemblies.

Dr Anne Girault

Dyrektorka Generalna Paryskiej Agencji Klimatycznej / General Director of the Paris Climate Agency

Po ponad 25 latach pracy w charakterze doradcy władz samorządowych oraz sektora publicznego w zakresie energii, środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju, dr Anne Girault objęła w 2011 roku kierownictwo w Paryskiej Agencji Klimatycznej by wesprzeć transformację energetyczną w obszarze Paryża. Posiada tytuł doktora ekonomii międzynarodowej, ukończyła Instytut Nauk Politycznych w Paryżu. Dr Anne Girault wykłada również na Uniwersytecie Paula Cezanne’a w Marsylii, w Instytucie Zarządzania Publicznego.

After more than 25 years of advisory services to local authorities and the public sector in the field of energy, environment and sustainable development, especially internationally, Anne Girault has taken the lead of the Paris Climate Agency in 2011 to help achieve energy transition for the Paris territory. PhD in International Economy and graduated from Sciences Po Paris School of Political Studies, Anne is also associated lecturer at the Public Management Institute from the Paul Cézanne Aix-Marseille University.

Michał Hetmański

Analityk ds. energii i kilmatu oraz współzałożyciel Fundacji Instrat, konsultant. Zajmuje się rynkami energii, sprawiedliwą transformacją energetyczną oraz analizą danych z sektora energii, ochrony środowiska, górnictwa i klimatu. Autor publikacji nt. miksu energetycznego, udziału samorządów w transformacji energetycznej.

Energy and climate analyst, co-founder of the Instrat Foundation, consultant. He deals with energy markets, fair energy transition as well as data analysis in the fields of: energy sector, environmental protection, mining and climate. Author of publications on the topic of energy mix and participation of local governments in energy transition.

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxxxx