projekt koordynowany przez
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
i Ambasadę Francji w Polsce
  • Zieleń zajmuje średnio 42% powierzchni europejskich miast  
  • Szacuje się, że do 2050 roku 75% mieszkańców świata będzie zamieszkiwało miasta  
  • Obcowanie z zielenią pozytywnie wpływa na funkcje poznawcze, zdolności pamięciowe i uwagę  
  • Roślinność miejska przyczynia się do zmniejszenia temperatury w miastach i oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń 

Kraków odniósł w ostatnich latach sukces, wprowadzając wiele zmian mających wpływ na codzienne życie mieszkańców. Działania na rzecz poprawy jakości życia w mieście prowadzone są z poszanowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego. Miasto dba o to, aby rewitalizowanie przestrzeni miejskich, tworzenie nowych parków, łączenie terenów zieleni było odpowiedzialne, a nowoczesne projektowanie tych terenów odbywało się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w Studium uwarunkowań i kie runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przewiduje, że struktura przestrzenna zieleni miejskiej winna być oparta o istniejące i planowane parki miejskie, system parków rzecznych oraz sieć linearnych połączeń zieleni, stanowiącą tzw. linearne parki (np. Młynówka Królewska) oraz sieć ulic obudowanych zielenią urządzoną – tzw. „zielonych alei”. Ważnym elementem kształtowania struktury urbanistycznej Krakowa są parki rzeczne. Ich wartości estetyczne i kompozycyjne to podstawowe kryterium budowania sieci przestrzeni publicznych. Do najważniejszych należy Park Rzeki Wisły oraz inne parki rzeczne (m.in. Park Rzeczny Prądnika, Park Rzeczny Rudawy, Park Rzeczny Dłubni z Baranówką, Park Rzeczny Wilgi). Dodatkowo, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenach inwestycyjnych jest jednym z najważniejszych wskaźników ustalanych zarówno w Studium jak i w planach miejscowych. 

Jury nagrodziło Kraków za kompleksowe i konsekwentne działania na rzecz rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta oraz projekt “Ogrody Krakowian”, którego celem jest stworzenie – w formule partycypacyjnej - systemu tematycznych parków kieszonkowych. Jury podkreśliło wysoki poziom zaangażowania miasta w dialog społeczny i współpracę z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi na wszystkich etapach formułowania polityki rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i zarządzania zielenią miejską. 

Przeczytaj również

Farmy wertykalne – pionowe uprawy w miastach

Produkcja żywności odpowiada za ¼ wszystkich emisji gazów cieplarnianych, za co w dużej mierze odpowiada transport owoców i warzyw.

NHOOD Polska w trosce o klimat

Realizując strategię potrójnego, pozytywnego wpływu Nhood Polska troszczy się o Planetę poprzez szereg wielotorowych działań.

Humatico - powrót do korzeni

Rolnictwo i produkcja żywności są kluczowymi aktywnościami, które zapewniają nam wysoki poziom życia.

Permakulturowy ogródek na warszawskiej Sadybie

Szacuje się, że w 2025 roku 60% mieszkańców świata będzie mieszkało w aglomeracjach miejskich. W 2050 roku ta liczba może sięgnąć nawet 75%.

Konin - laureat konkursu w kat. Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura

Konin został nagrodzony za kompleksowość działań w zakresie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i zieleni miejskiej oraz projekt "Zielone korytarze miejskie”, którego elementami są między innymi…

Edycje programu

Chcesz być na bieżąco?Zapisz się na newsletter!

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące projektu, to napisz do nas:
kontakt@eco-miasto.pl

Organizatorzy projektu

© UNEP/GRID-Warszawa 2023